فراخوان جذب نیروی متخصص در واحد حقوقی کانون معلولین توانا

پیرو فراخوان دریافت شده از طرف کانون معلولین توانا طی نامه به شماره 153/ص/26 مورخ 1400/02/09 با موضوع جذب نیروی کارشناس حقوقی در آن کانون به شرایط مشروح در تصویر نامه پیوست از همکاران علاقه مند به همکاری دعوت میگردد مراتب را از طریق اعلام شده در نامه به اطلاع کانون معلولین توانا برسانند.