فراخوان کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز

پیرو نامه 98998000274 مورخ 1398/03/29 کانون وکلای دادگستری مرکز و با توجه به ضرورت کنشگری حقوقی و ارائه خدمات عام المنفعه و داوطلبانه حقوق بشری با هدف ارتقای حقوق انسانی و ترویج و تحقق حقوق شهروندی توجه همکاران محترم را به فراخوان کمیسیون حقوق بشر آن کانون جلب می نماییم.

هر وکیل به مثابه یک مدافع حقوق بشر و هر کانون وکلا به مثابه پایگاهی برای صیانت از حقوق شهروندی آرمانی است که تحقق آن مستلزم همبستگی هدفمند جامعه وکلا و نقش آفرینی معدنی آن ها برای ترویج تحقق تثبیت و توسعه مفاهیم حقوق بشر و شهروندی در حوزه عمومی است.
احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی مبنای تحقق صلح و منع خشونت در مناسبات مردم با هم و نظام حکمرانی خوب است. اکنون و در هنگام های که نهادینه سازی اصول و ارزش‌های حقوق بشری همچون یک ضرورت تاریخی فراروی توسعه متوازن و مردم مدار ایران مطرح است لاجرم باید نسبت به آموزش و ترویج مبانی حقوق بشر به شهروندان کوشا بود و این ممارست را تا بدانجا پیش برد که هر یک از شهروندان به دژ مستحکم در دفاع از حقوق بشر مبدل شوند.
آموزش حقوق شهروندی منع تبعیض و رفتارهای تحقیرآمیز من خشونت آموزش صلح فراگیری مهارتهای مدنی مقابله با اشکال مختلف بی‌عدالتی حمایت مقتدر از حقوق زنان و کودکان ترویج و مطالبه استانداردهای حکمرانی شایسته دفاع از حقوق افراد توانخواه و آسیب پذیر درک ارزش ها و امتیازات جوامع چند فرهنگی احترام به حقوق اقلیت ها تامین حق بر محیط زیست سالم و… همگی از جمله مقولات مهم و مغفولی است که باید به درستی در مرکز توجهات و دغدغه‌های افکار عمومی قرار گیرند.
در این گذرگاه تاریخی از وکلای دادگستری به عنوان اعضای قدیمی ترین نهاد مدنی ایران انتظار می رود که وجدان بیدار خرد نقاط و چراغ روشنگر جامعه باشند با استفاده از تمام ظرفیت‌ها منابع و ابزارهای قانونی برای سامان دادن به جامعه ای آزاد است امن و عادلانه بکوشند. روانیست از جایگاه ممتاز وکلای دادگستری برای پیشبرد و ارتقای چشم‌انداز یک جامعه خوب غفلت شود. وکلای دادگستری به عنوان صنفی که بیشترین ارتباط را با بدنه جامعه و کلیه طبقات اجتماعی دارند قادرند از کار حرفه ای خود به مثابه ابزاری برای تعقیب منافع عمومی و ساختن جامعه متعالی استفاده کنند.
علی القاعده ایفای چنین کارکردی متکی به دانش و اشراف وکلا به مبانی حقوق عمومی و حقوق بشر است. وکلای کم اعتنا به حقوق عمومی هرگز سنگربانان شایسته‌ای برای دفاع از حق ها و آزادی های بنیادین شهروندان نخواهند بود. برای پرورش وکلای کنشگر و اثربخش از جمله باید در نگاه سنتی حاکم بر شیوه پذیرش و آموزش کارآموزان بازنگری نمود گنجاندن مضامین حقوق بشری مفاهیم مبتنی بر قانون اساسی قوانین اداری مالی و حقوق شهروندی در آزمون وکالت تدوین برنامه‌های آموزشی و تشویقی متناسب در دوره های کارآموزی می تواند نسلی متفاوت از وکلا را بپروراند که پرچم صیانت از حقوق عمومی جامعه را به اهتزاز درآورند.
واقعیت تلخ این است که پیش از کانون های وکلا این دانشکده های حقوق اند که نوع نگاه کنش گرانه به حقوق و اجتماع را در دانشجویان شکل نداده و نمی دهند.
اما با این وجود همچنان از کانون های وکلا توقع می رود تا در قلمرو مقدورات خود با طراحی برنامه های آموزش پودمانی حقوق بشر به عنوان یکی از سرفصل‌های سامانه آموزشی دوران کارآموزی و حتی مرحله اختبار ورزیدگی وکلا در عرصه حقوق بشر و شهروندی را رقم زده و نقش تاریخی خود را در آموزش حقوق بشر به شهروندان ایفا نمایند. بی تردید توانمندسازی وکلا و کارآموزان برای آموزش حقوق شهروندی و حقوق بشر و ایجاد زمینه برای کنشگری و ارائه خدمات عام المنفعه حقوق‌بشری، پایگاه مدنی کانون های وکلا را مستحکم تر از پیش خواهد ساخت و گامی بلند برای ارتقاء حقوق انسانی در ایران عزیز به شمار خواهد رفت.
وکلای دادگستری باید بانگ حق گویی و حق خواهی را بلندآوازه سازند و با اتحاد و ایستادگی بر سر آرمان عدالت و آزادی به سهم خود راه دشوار اصلاح و بهبود و ترقی را هموار نمایند.