قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

به پیوست تصوير آیین نامه شماره 100/583/9000 مورخ 10/01/1400 رياست محترم قوه قضائيه درخصوص ” قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ” جهت استحضار همکاران محترم تقدیم حضور میگردد.


جهت دریافت فایل تصویر این قانون کلیک نمایید.