لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

به پیوست لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تقدیم میگردد تا در صورت ارائه نظر اصلاحی مراتب به مسئولین مربوطه در مجلس شورای اسلامی منعکس گردد.

1

2

3

4

5