مشكل اخذ شناسه ملی كانون های وکلا حل شد

بعد از پیگیری های مکرر کانون وکلای دادگستری استان قزوین و اصفهان و همکاری و مساعدت ریاست محترم اسکودا به منظور رفع مشکل در اخذ شناسه ملی بدون نیاز به ثبت بعنوان موسسه  برای نهادهایی که مستقیماً به موجب قانون ایجاد شده اند، سرانجام آیین نامه مربوط به این امر اصلاح و امکان اخذ شناسه ملی برای تمام نهاد ها و موسسات غیردولتی و سازمان های صنفی مانند کانون های وکلا، نظام های پزشکی و پرستاری و مهندسی و اتاق های بازرگانی فراهم گردید.