مصوبه مورخ 26 فروردین ماه 1399 کمیسیون کارآموزی و اختبار

در ادامه توجه کارآموزان محترم را به مصوبه مورخ 26 فروردین ماه 1399 کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین در خصوص وضعیت تکالیف کارآموزان محترم با توجه به شیوع ویروس کرونا جلب می نماییم:

 

  • با توجه به وضعیت فعلی شیوع ویروس کرونا در کشور و به منظور حفظ سلامتی کارآموزان محترم کلیه تکالیف کارآموزی در اردیبهشت ماه 99 معلق می گردد.
  • از ابتدای خرداد کارآموزان محترم می بایست کما فی السابق با حضور در دادگاهها نسبت به انجام کارآموزی اقدام نمایند سایر تکالیف کارآموزی نیز متعاقبا اعلام  خواهد شد.
  • نظر به اینکه وقفه 3 ماهه ایجاد شده در انجام کارآموزی ناشی از ویروس کرونا موجب تطویل مدت کارآموزی و در نتیجه خلل به حقوق کارآموزان محترم نگردد 2 ماه از مدت مزبور بطور ارفاقی جزء مدت انجام کارآموزی احتساب خواهد گردید و نیازی به جبران کسری آن در آینده نخواهد بود.

 

این مصوبه شامل کلیه کارآموزان کانون و کارآموزان مهمان می باشد.