موارد استثناء عدم نیاز ثبت نام شاکی/خواهان در سامانه ثنا

پیرو وصول نامه معاونت محترم خدمات الکترونیک قضایی قوه قضائیه در خصوص اعلام موارد استثناء عدم نیاز ثبت نام شاکی/خواهان در سامانه ثنا توجه شما را به متن نامه مذکور جلب مینماییم.