مکاتبه با رئیس کل دادگستری در خصوص مخاطرات دریافت وجه نقد در واحد ابطال تمبر دادگستری

در ادامه توجه شما را به تصویر مکاتبه به عمل آمده با رئیس کل دادگستری استان قزوین در خصوص مخاطرات دریافت وجه نقد در واحد ابطال تمبر دادگستری و درخواست تغییر روش دریافت این وجوه در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و حفظ سلامت وکلای محترم، کارمندان و مراجعین به مراجع قضایی جلب مینماییم