نظرخواهی در رابطه با آیین نامه جدید تعرفه حق الوکاله

پیرو نامه شماره 98ص99 مورخ 7 تیر ماه 1399 اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران و با توجه به بررسی آیین نامه جدید تعرفه حق الوکاله در جلسه آتی شورای اجرایی اسکودا از همکاران محترم دعوت میگردد چنانچه سوال یا ابهامی در خصوص آیین نامه مذکور در ذهن دارند مراتب را بصورت کتبی تا روز شنبه 21 تیر ماه 1399 به دفتر کمیسیونهای کانون وکلای دادگستری استان قزوین تحویل نمایند.