نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در ادامه توجه شما عزیزان را به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص قائم به شخص بودن اعلام معاذیر قانونی در مرحله تجدیدنظر جلب مینماییم.