نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص احراز اشتباه در قبول اعاده دادرسی

در ادامه توجه شما عزیزان را به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص احراز اشتباه در قبول اعاده دادرسی جلب مینماییم.