نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پیرو استعلام مورخ 18 فروردین ماه 1395 این کانون نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر اعلام گردید.

  1. با عنایت به ماده 22 قانون وکالت مصوب 25 بهمن ماه 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته، دفتر و اوراق راجع به وکالت باید مطابق نمونه ای که کانون مرکز تعیین مینماید تهیه شود. بنابراین، وکیل دادگستری باید وکالت نامه ای مطابق نمونه تهیه شده از سوی کانون مرکز، تنظیم و ارائه نماید.
  2. هرگاه وکیل بدون استفاده از فرمهای مخصوص وکالت نامه مذکور در بند 1 اعلام وکالت نماید با عنایت به ماده 34 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 و مشروط به ابطال تمبر مالیاتی مربوط به وکالت وی، از نقطه نظر رسیدگی قابل ترتیب اثر است گرچه به علت عدم رعایت مقررات مربوط به وکلای دادگستری مرتکب تخلف انتظامی شده است. /ح