نظریه مشورتی 3276/97/7 مورخ 28 اردیبهشت 1398

در ادامه توجه شما را به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شماره 3276/97/7 مورخ 28 اردیبهشت 1398 که در پاسخ به پرسش نایب رییس محترم کانون ارسال شده است جلب مینماییم: