وصول اظهارنامه صندوق حمایت از وکلا در خصوص بدهی کانون

پیرو وصول اظهارنامه قضایی از طرف صندوق حمایت از وکلا به تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۸ تصویری از این برگه جهت استحضار اعضای محترم در ادامه تقدیم میگردد.


نظرات بسته شده است.