وصول اظهارنامه صندوق حمایت از وکلا در خصوص بدهی کانون

پیرو وصول اظهارنامه قضایی از طرف صندوق حمایت از وکلا به تاریخ 23 آذر ماه 1398 تصویری از این برگه جهت استحضار اعضای محترم در ادامه تقدیم میگردد.