پرسش و پاسخ از اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص دادخواست مطالبه مهریه

پیرو پرسش همکار محترم سرکار خانم حاجی در خصوص دادخواست مطالبه مهریه و با توجه به کاربردی بودن موضوع این پرسش و پاسخ در ادامه جهت آگاهی همکاران منتشر میگردد:

 

پرسش: در صورتی که زوجه دادخواست مطالبه مهریه(تعدادی سکه بهار آزادی) تقدیم دادگاه نموده و در زمان طرح این دعوا تقاضای صدور تأمین خواسته نیز نماید و پس از صدور قرار تأمین خواسته اموال زوج را توقیف نماید و پس از صدور حکم و قطعیت آن صدور و ابلاغ اجرائیه در مرحله اجرای حکم، اموال توقیفی طی مزایده به فروش برسد، آیا با توجه به اینکه از زمان توقیف اموال مالی به زوجه تملیک و تحویل نشده و در طی مدت توقیف تا مزایده نرخ سکه دچار نوسان و تغییر شده است، نرخ سکه در زمان توقیف اموال ملاک نظر میباشد یا نرخ سکه در روز مزایده؟

 

پاسخ: هرگاه مهریه تعدادی سکه باشد زوج مکلف است همان تعداد سکه را تهیه و تحویل نماید و در صورت امتناع وی و یافت نشد سکه در اموال وی، سکه ها تقویم و معادل قیمت آن از محل سایر اموال وی وصول میشود، ولی باید توجه داشت که تقویم سکه ها تنها برای همان زمان تقویم ملاک است و هرگاه متعاقباً قیمت سکه ها افزایش یافته باشد چون تکلیف زوج به پرداخت عین سکه ها کماکان به قوت خود باقی است، قیمت یوم الاداء ملاک است و تقویم اولیه فی نفسه به معنای توافق بر پرداخت قیمت و عدول زوجه از مطالبه عین سکه ها نیز نمیباشد مگر آنکه خلاف آن برای دادگاه احراز شود.