پوشش خبری نشست حقوقی قضایی «تقویت عدالت در پرتو تعامل نهاد وکالت و قوه قضاییه»

در ادامه توجه شما عزیزان را به پوشش خبری نشست حقوقی قضایی با موضوع «تقویت عدالت در پرتو تعامل نهاد وکالت و قوه قضاییه» در صفحات خبرگزاری های مطرح استانی و ملی جلب مینماییم.