پیگیری اداره کل امور مالیاتی استان قزوین جهت اجرا و ثبت قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

پیرو وصول نامه شماره 17554/63/127/د مورخ 29 بهمن ماه 1399 معاونت محترم حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان قزوین توجه همکاران محترم را به تصویر نامه مذکور جلب مینماییم.