کارگاه آموزشی کارآموزان – آبان ۱۳۹۵

کارگاه آموزشی آبان ماه کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین در تاریخ 20 آبان ماه ۱۳۹۵، (پنجشنبه) طی جدول زمانی زیر برگزار می گردد.


۸ تا ۱۰ صبح – جناب آقای دکتر اسلام رجبعلی – نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392

۱۰ تا ۱۲ – جناب آقای فرهاد بشردوست – گواهی و سوگند

۱۲ تا ۱۴ – سرکار خانم مهرنوش کیانی فرد – کارگاه آموزشی


وکلای فرضی:

جناب آقای محمودرضا ذاکرین

سرکار خانم ماندانا بابایی


محل برگزاری: قزوین – چهارراه عمران – سالن سازمان تبلیغات اسلامی


تذکرات مهم جلسات کارگاه آموزشی:

  • حضور کلیه کارآموزان علیرغم گروه بندی های پیشین در این جلسه الزامی می باشد
  • وکلای فرضی مکلفند سه روز قبل از جلسه به وکیل مربی مراجعه و موضوع پرونده و مستندات آن را اخذ و پس از مطالعه لازم در جلسه دفاع حاضر شوند در غیر این صورت علیرغم حضور در کارگاه آموزشی برای ایشان غیبت تلقی میگردد.
  • تأخیر بیش از ۵ دقیقه غیبت تلقی و کارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
  • غیبت در جلسه کارگاه آموزشی بدون ارائه عذر موجه پذیرفته نیست و در صورت موجه بودن عذر کارآموز با ارائه مستندات؛ وی فقط یکبار میتواند در کارگاه آموزشی جبرانی شرکت نماید و در غیر این صورت دوره کارآموزی به ازای یک جلسه غیبت غیر موجه، یک ماه تمدید می گردد.

کمیسیون کارآموزی و اختبار

کانون وکلای دادگستری استان قزوین