کارگاه آموزشی کارآموزان – مهر 1395

کارگاه آموزشی مهر ماه کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین در تاریخ 15 مهر ماه ۱۳۹۵، (پنجشنبه) طی جدول زمانی زیر برگزار می گردد.


۸ تا ۱۰ صبح – جناب آقای رحیم معروفی – دعوای متقابل ،اضافی و مرتبط

۱۰ تا ۱۲ – جناب آقای دکتر محمد امینی – سازمان قضایی جمهوری اسلامی ایران در امور کیفری

۱۲ تا ۱۴ – جناب آقای علی امینی– کارگاه آموزشی


وکلای فرضی:

جناب آقای سعید یوسفلی

سرکار خانم زهرا مرآتی


محل برگزاری: قزوین – چهارراه عمران – سالن سازمان تبلیغات اسلامی


تذکرات مهم جلسات کارگاه آموزشی:

  • حضور کلیه کارآموزان علیرغم گروه بندی های پیشین در این جلسه الزامی می باشد
  • وکلای فرضی مکلفند سه روز قبل از جلسه به وکیل مربی مراجعه و موضوع پرونده و مستندات آن را اخذ و پس از مطالعه لازم در جلسه دفاع حاضر شوند در غیر این صورت علیرغم حضور در کارگاه آموزشی برای ایشان غیبت تلقی میگردد.
  • تأخیر بیش از ۵ دقیقه غیبت تلقی و کارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
  • غیبت در جلسه کارگاه آموزشی بدون ارائه عذر موجه پذیرفته نیست و در صورت موجه بودن عذر کارآموز با ارائه مستندات؛ وی فقط یکبار میتواند در کارگاه آموزشی جبرانی شرکت نماید و در غیر این صورت دوره کارآموزی به ازای یک جلسه غیبت غیر موجه، یک ماه تمدید می گردد.

کمیسیون کارآموزی و اختبار

کانون وکلای دادگستری استان قزوین