کمیسیون کارآموزی و اختبار: اطلاعیه اختبار بهمن 1395

به اطلاع کلیه کارآموزان وکالت که تکالیف آنان مورد پذیرش قرار گرفته است و متعاقباً اعلام خواهد شد می رساند ، زمان و مکان برگزاری  آزمون کتبی اختبار بهمن ماه سال 1395 به شرح ذیل می باشد:

 

زمـان عنـوان درس ساعت برگـزاری
چهارشنبه

6 بهمن 1395

1- آئین دادرسی مدنی (استفاد از قانون آزاد می باشد)

2- حقوق مدنی (استفاد از قانون آزاد می باشد)

8:30 – 10:30

10:30 – 12:30

پنجشنبه

7 بهمن 1395

1- حقوق جزا (استفاد از قانون آزاد می باشد)

2- آئین دادرسی کیفری (استفاد از قانون آزاد می باشد)

8:30 – 10:30

10:30 – 12:30

جمعه

8 بهمن 1395

1- حقوق تجارت

2- حقوق ثبت  و امورحسبی (استفاد از قانون آزاد می باشد)

8:30 – 10:30

10:30 – 12:30

 

1- همراه آوردن موبايل ممنوع بوده و كشف آن تقلب محسوب مي شود.

2-  توصیه می شود نیم ساعت قبل از امتحان در حوزه امتحان حضور یابند.

3-  محل برگزاری :قزوین- بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی (خیابان نوروزیان)- روبروی بانک ملت-نبش دانشگاه رجاء – مجتمع خوابگاه های دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

4- هزینه شرکت در اختبار مبلغ 3،500،000 ریال می باشد.( شماره حساب 0106181401009 بانک ملی شعبه چهارراه خیام قزوین ) فیش قابل فاکس به شماره 33240360-028 بوده و زمان تحویل کارت ضروری است اصل فیش را تحویل حسابداری نمایید.

5-  به منظور شرکت در اختبار لازم است  تا 4 بهمن 1395 به کمیسیون کارآموزی مراجعه و نسبت به تودیع هزینه برگزاری اختبار و تحویل يك قطعه عکس به منظور صدور کارت شرکت در اختبار اقدام نمایند.
*ضمناً به اطلاع می رساند کتاب قانون جهت دروس فوق الذکر توسط کانون وکلای دادگستری قزوین ارائه خواهد شد.*