گزارش تمدید اعضای هیأت مدیره کانون

در جهت شفافیت امور کانون به اطلاع همکاران محترم میرساند که برخلاف دوره های گذشته در این دوره اعضای هیأت مدیره از پرداخت حق عضویت معاف نبوده و همانند دیگر اعضا اقدام به تمدید پروانه مینمایند.

در این راستا گزارش تمدید پروانه اعضای هیأت مدیره در ادامه همین پست به ترتیب مراجعه به نظر اعضای محترم خواهد رسید.

  • آقای محمدرضا شهیدی با پرداخت مبلغ 12،000،000 ريال بابت حق عضویت و 28،341،490 ريال بابت 4% به مدت یکسال تمدید پروانه نمودند.
  • آقای امیرافشین کلانتری با پرداخت 12،000،000 ريال بابت حق عضویت و 25،980،000 ريال بابت 4% به مدت یکسال تمدید پروانه نمودند.
  • آقای سیدمحسن خطیبی قمی با پرداخت 12،000،000 ريال بابت حق عضویت و 20،550،000 ريال بابت 4% به مدت یکسال تمدید پروانه نمودند.