گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: تیر ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در تیر ماه ۱۳۹۹ جلب می نماییم.

 

آمار ارجاعات تسخیری

ردیف تاریخ نام خلاصه نامه
1 01/04/1399 محسن ملائی سرقت ش9 بازپرسی قزوین کلاسه خوانا نیست
2 01/04/1399 اسماعیل کشاورز صفیئی  مباشرت در سرقت ش 9 بازپرسی قزوین 9900115
3 03/04/1399 فریبا رضایی نگهداری 5/30 گرم شیشه و 1/27 گرم هروئین ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 9900074
4 03/04/1399 محمد رفیعی آتانی  ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ش 3 دادیارری محمدیه 981911
5 03/04/1399 حمزه بغدادی حمل 435 گرم هروئین ش 14 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین کلاسه ندارد
6 05/04/1399 صابر جهانی نگهداری 28گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900184
7 05/04/1399 زهره زینالی نگهداری 20گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900179
8 05/04/1399 زهرا حاجیان نگهداری 350 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900139
9 05/04/1399 فریدون هادیپور نجار مصرف مسکر و تظاهر به قدرت نمایی با پنجه بوکس ش 102 کیفری 2البرز 9900108
تاریخ نامه خوانا نیست
10 05/04/1399 هدی منشی زاده قربانی رانندگی بدون گواهینامه ش 1 دادیاری قزوین 9900152
11 05/04/1399 هدی منشی زاده قربانی رانندگی بدون گواهینامه ش 1 دادیاری قزوین 9900152
12 05/04/1399 حمیده سلطان خواه مشارکت در نگهداری 298 گرم شیشه ش 7 بازپرسی قزوین 9900191
13 05/04/1399 احسان اله قنبری مشارکت در نگهداری 298 گرم شیشه ش 7 بازپرسی قزوین 9900191
14 05/04/1399 لقمان شعبانی نژاد نگهداری 37 گرم هروئین و 12 گرم شیشه ش 1 بازپرسی بوئین زهرا 9900099
15 09/04/1399 انیس پاک نهاد   نگهداری مواد مخدر ش 2بازپرسی قزوین 9900254
16 09/04/1399 مهدی پرون بازاری  لواط ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 9900014
17 09/04/1399 سیدرمضان میرسعیدقاضی  مشارکت در آدم ربایی به وسیله موتورسیکلت و رانندگی بدون گواهینامه
18 09/04/1399 حجت صفری  مشارکت در آدم ربایی به وسیله موتورسیکلت و رانندگی بدون گواهینامه
19 09/04/1399 صابر جهانی  نگهداری 28گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900184
20 09/04/1399 محمدصالح عرب زاده  ایراد صدمه بدنی عمدی  ش 106 کیفری 2 قزوین 9900163
21 09/04/1399 مهناز عبدی  نگهداری 33 گرم هروئین و 10گرم شیشه و 10عدد قرص ش 3 دادگاه انقلاب قزوین
22 09/04/1399 سیدبهنام الموتی  شرب خمر  ش 111کیفری 2قزوین 9900233
23 09/04/1399 علی زرآبادی پور  شرب خمر  ش 111کیفری 2قزوین 9900233
24 09/04/1399 بهروز عبادی گنبد  ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی ش 101 کیفری 2 البرز 971142
25 09/04/1399 آرش جهانی  حمل 1کیلو و 982گرم هروئین ش 14 بازپرسی قزوین 9900192
26 09/04/1399 محمودرضا ذاکرین نگهداری 600گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900152
27 10/04/1399 مصطفی علی نیا مقدم لواط شعبه 2 دادگاه کیفری یک استان قزوین(2 کیفری سابق) شماره پرونده ندارد
تغییر از هاشم بروجردیان
28 10/04/1399 حسینعلی ساریجالو  حمل مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 9900276
29 10/04/1399 سکینه امینی  قتل عمد ش 10 بازپرسی دادسرای قزوین 9900275
30 12/04/1399 رضا نجفی   نگهداری 1/845هروئین و 1/90 سانت شیره مطبوخ و 495 گرم شیشه ش13 بازپرسی دادسرای قزوین
31 12/04/1399 محسن موحدی زاده سرقت تعزیری و شروع به سرقت ش 14 بازپرسی دادسرای قزوین
32 12/04/1399 سمیه بهرامخانی   رانندگی بدون گواهینامه ش 1 دادیاری دادسرای شهرستان قزوین
33 12/04/1399 حشمت پایدار تیراندازی با سلاح شکاری ش دادگاه عمومی بخش خرمدشت
34 12/04/1399 سعید یوسفلی نگهداری 21/50سانت هروئین و 50گرم شیشه ش 2 بازپرسری دادسرای شهرستان قزوین 9900232
35 12/04/1399 محید علی مددی  نگهداری 21/50سانت هروئین و 50گرم شیشه ش 2 بازپرسری دادسرای شهرستان قزوین 9900232
36 12/04/1399 محمد تقی نصیری  نگهداری 286 گرم هروئین و 66 گرم شیشه و یک دستگاه توزین ش 1 بازپرسی دادسرای شهرستان تاکستان  9900181
37 12/04/1399 معصومه طاهری مواد مخدر ش 103 دادگاه کیفری 2 آبیک 980486
38 12/04/1399 معصومه چگینی نگهداری در مشروبات الکلی ش 111 دادگاه کیفری 2 قزوین 9900225
39 12/04/1399 سعید محمدی  نگهداری 210 گرم شیشه و 105 گرم هروئین و 90 سانت قرص متادون ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 9900194
40 12/04/1399 مریم شیرخانلو  مطلق نگهداری 50سانت حشیش و استعمال مواد مخدر  ش 14 دادیاری دادسرای قزوین 981793
41 12/04/1399 حسین مافی  لواط به عنف ش 2 دادگاه کیفری 1 استان قزوین 99000014
42 12/04/1399 محمدبهراد فتحی  حمل 973 گرم هروئین ش 4 بازپرسی دادسرای شهرستان قزوین 9900108
43 12/04/1399 مسلم نظری خاکشور مشارکت در سرقت ش 9 بازپرسی دادسرای شهرستان قزوین 981514
44 12/04/1399 زهرا عبداله پور  کلاهبرداری رایانه ای ش 106 دادگاه کیفری 2 شهر قزوین 9900073
45 14/04/1399 عباس جان محمدی  نگهداری 31 گرم هروئین و 10 گرم شیشه ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان 9900072
46 14/04/1399 مصطفی عبدالکریمی   نگهداری 60 گرم هروئین و شیشه  ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900130
47 14/04/1399 علیرضا پیری  نگهداری 60 گرم هروئین و شیشه  ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900130
48 14/04/1399 غزل فاروقی مشارکت در نزاع دسته جمعی ش106 دادگاه کیفری 2 شهر قزوین 9900182 و 9900184
49 14/04/1399 علی خانی  زنای به عنف ش 2 دادگاه کیفری 1 استان قزوین 980329
50 14/04/1399 مریم طهرانی ها  قتل عمدی مشارکت در فروش مال مسروقه ش2 دادگاه کیفری 1 استان قزوین 980101
51 14/04/1399 غلامحسن مهرعلیان  قتل عمدی ش 6 بازپرسی دادسرای شهرستان قزوین 981607
52 16/04/1399  ش دادگاه عمومی خرمدشت  980728 قبلا وکیل تعیین شده
53 18/04/1399 بیژن رستم خانی  ش 2 دادگاه کیفری 1 استان قزوین لواط به عنف 980322
54 18/04/1399 خشایار قاسم زاده  ش101 دادگاه کیفری 2 شهر بوئین زهرا کلاهبرداری رایانه ای 9900122
55 18/04/1399 محمد ابراهیم قموشی  ش 2 دادگاه کیفری 1 استان قزوین رابطه نامشروع 9900016
56 18/04/1399 سیف اله ملکی  ش 2 دادگاه کیفری 1 استان قزوین رابطه نامشروع 9900016
57 18/04/1399 ریحان صادقی  ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک نگهداری 47/50 سانت هروئین و 26/50 سانت شیشه 9900156
58 19/04/1399 حسین داودی ش 2 دادگاه کیفری 1 استان قزوین سرقت و مشارکت ر تخریب 9900073 و 9900075
59 19/04/1399 سهیلا چلمبری نگهداری 21 گرم شیشه و یک عدد وافور و هفت و نیم سانت شربت ش1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا 9900276
60 19/04/1399 مریم لامعی رامندی  ضرب و جرح عمدی ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 980449
61 19/04/1399 وحید ایمانی رحیم لو  حمل 740 گرم هروئین و 60 سانت شیشه و نگهداری یک عدد پایپ ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 990202
62 19/04/1399 معصومه آهنگریان  نگهداری تقریبی 80گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگا انقلاب قزوین 9900233
63 19/04/1399 رضا قندی نگهداری 39 گرم هروئین و 40 سانت شیشه 2 عدد پایپ ش 1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا 9900224
64 19/04/1399 توحید رضائی  توهین مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی با قمه مشارکت در تخریب ش 13بازپرسی دادسرای قزوین 9900020
65 19/04/1399 نسرین ملکی  نگهداری 1/5 لیتر مشروب الکی دست ساز ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 9900319
66 19/04/1399 سعید احمد مالکی فطری نگهداری 1/5 لیتر مشروب الکی دست ساز ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 9900319
67 19/04/1399 احمد باقری کلیشمی لواط ش 2 دادگاه کیفری 1 استان قزوین 980195
68 19/04/1399 زینب نیازی  نگهداری 80گرم هروئین و 25 گرم شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای تاکستان 9900220
69 19/04/1399 کلثوم پیکان حیرتی   نگهداری تقریبی 94 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900026
70 19/04/1399 ناصر کریمی رانندگی بدون گواهینامه شعبه 102 دادگاه کیفری 2 تاکستان 9900029
71 19/04/1399 سیدامیرحسین حصاری نگهداری تقریبی 150 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900198
72 19/04/1399 نرجس حاجی فتحعلیها  نگهداری 60 گرم هروئین بازپرس شعبه 14 دادسرای قزوین 9900360
73 19/04/1399 علی رضا رفیعی نگهداری تقریبی 24 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900242
74 25/04/1399 محمود غلامی تاش  نگهداری 286 گرم هروئین و 66 گرم شیشه و یک دستگاه ترازوی توزین ش 1 بازپرسی دادسرای تاکستان 9900181
75 25/04/1399 معصومه پاکدل تقوی قتل عمد و مشارکت در جنایت بر میت شعبه 2 دادگاه کیفری 1 استان قزوین 970001
76 26/04/1399 زهرا سراجان نگهداری 2 کیلو 5 گرم هروئین ش 5 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین 9900323
77 26/04/1399 زهرا سبزی  نگهداری 2 کیلو و 5 گرم هروئین و 26 سانت شیشه ش 5 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین 9900323
78 26/04/1399 زهرا نوری ملامحله تجاوز به عنف ش 2 دادگاه کیفری 1 استان قزوین 980109
79 26/04/1399 سعید فلاح امینی  مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی و تخریب ش 5 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب قزوین 981883
80 26/04/1399 سعید بوکانیان نگهداری تقریبی 30گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب شهرستان قزوین 9900285
81 26/04/1399 سیدعلی اکبر نائینی کلاهبرداری رایانه ای و جرم تعزیری درجه 5 ش 8 دادیاری دادسرای قزوین 9900414
82 26/04/1399 مریم آقابیگی ها  نگهداری تقریبی 81 کیلوگرم تریاک ( توزیع ) ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900284
83 26/04/1399 میثم چگینی نگهداری تقریبی 450 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900282
84 26/04/1399 زهرا حسین زاده قره ک ضرب و جرح با چاقو ش دادگاه عمومی رامند 9900221
85 26/04/1399 زرین تاج ذاکری مشارکت در نزاع دسته جمعی ش 2 دادگاه کیفری 1 استان قزوین 980127
86 26/04/1399 علی نبیئی مشارکت در نزاع دسته جمعی ش 2 دادگاه کیفری 1 استان قزوین 980127
87 26/04/1399 حسن میرزامحمدی مشارکت در شروع به سرقت ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 981130
88 26/04/1399 فرشید رحیمی ورکی توهین و ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 1 دادیاری دادسرای آبیک 980527
89 26/04/1399 احمد احمدعلی نگهداری مواد مخدر 75 گرم هروئین ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 9900452
90 26/04/1399 سیدجمال رضوی  ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 9900071
91 26/04/1399 عطیه رزاقی  مشارکت در سرقت موتور سیکلت ش دادگاه عمومی رامند 9900377
92 26/04/1399 زینب فرهادلو  مشارکت در سرقت موتور سیکلت و رانندگی بدون گواهینامه ش دادگاه عمومی رامند 9900377
93 26/04/1399 مهری آئینه چی  نگهداری تقریبی 26گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900196
94 26/04/1399 الهام ایمنی کاشانی  نگهداری تقریبی 300 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900249
95 28/04/1399 رضا جمشیدزاده   نگهداری تقریبی 500 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900223
96 28/04/1399 رقیه عباسیان پور آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری 1 استان قزوین 980311
97 28/04/1399 سمیرا خلیلی  تجاوز به عنف ش 2 دادگاه کیفری 1 استان قزوین 980297
98 28/04/1399 عذرا زارعی   آدم ربایی ، سرقت و تهدید با چاقو ش 2 دادگاه کیفری 1 استان قزوین 980221

 

 

آمار ارجاعات معاضدتی

 

تاریخ ارجاع نام وکیل موضوع
04/04/1399 فرنیا غنوی فرنیا غنوی مطالبه وجه بهزیستی قزوین و دادگستری کل قزوین
04/04/1399 ندا سمیع ندا سمیع طلاق توافقی دادگستری البرز
04/04/1399 توحید رضایی توحید رضایی طلاق توافقی
05/04/1399 محمد طایفه زرکش محمد طایفه زرکش طلاق توافقی دادگستری البرز
14/04/1399 وحید ایمانی رحیم لو وحید ایمانی رحیم لو  ابطال پیش قرارداد ( قولنامه )
14/04/1399 حمزه بغدادی حمزه بغدادی طلاق توافقی
14/04/1399 محمدبهراد فتحی محمدبهراد فتحی طلاق توافقی
21/04/1399 سیدبهنام الموتی سیدبهنام الموتی طلاق
30/04/1399 روح الله قموشی رامند روح ا… قموشی رامندی طلاق به درخواست زوجه و حضانت فرزندان حوزه قضایی شال
30/04/1399 سولناز قمری سولناز قمری تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث حوزه قضایی شال