گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: تیر ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در تیر ماه ۱۳۹۹ جلب می نماییم.

 

آمار ارجاعات تسخیری

ردیفتاریخنامخلاصه نامه
۱۰۱/۰۴/۱۳۹۹محسن ملائیسرقت ش۹ بازپرسی قزوین کلاسه خوانا نیست
۲۰۱/۰۴/۱۳۹۹اسماعیل کشاورز صفیئی مباشرت در سرقت ش ۹ بازپرسی قزوین ۹۹۰۰۱۱۵
۳۰۳/۰۴/۱۳۹۹فریبا رضایینگهداری ۵/۳۰ گرم شیشه و ۱/۲۷ گرم هروئین ش ۷ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۹۰۰۰۷۴
۴۰۳/۰۴/۱۳۹۹محمد رفیعی آتانی ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ش ۳ دادیارری محمدیه ۹۸۱۹۱۱
۵۰۳/۰۴/۱۳۹۹حمزه بغدادیحمل ۴۳۵ گرم هروئین ش ۱۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین کلاسه ندارد
۶۰۵/۰۴/۱۳۹۹صابر جهانینگهداری ۲۸گرم هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۱۸۴
۷۰۵/۰۴/۱۳۹۹زهره زینالینگهداری ۲۰گرم شیشه و هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۱۷۹
۸۰۵/۰۴/۱۳۹۹زهرا حاجیاننگهداری ۳۵۰ گرم شیشه و هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۱۳۹
۹۰۵/۰۴/۱۳۹۹فریدون هادیپور نجارمصرف مسکر و تظاهر به قدرت نمایی با پنجه بوکس ش ۱۰۲ کیفری ۲البرز ۹۹۰۰۱۰۸
تاریخ نامه خوانا نیست
۱۰۰۵/۰۴/۱۳۹۹هدی منشی زادهقربانی رانندگی بدون گواهینامه ش ۱ دادیاری قزوین ۹۹۰۰۱۵۲
۱۱۰۵/۰۴/۱۳۹۹هدی منشی زادهقربانی رانندگی بدون گواهینامه ش ۱ دادیاری قزوین ۹۹۰۰۱۵۲
۱۲۰۵/۰۴/۱۳۹۹حمیده سلطان خواهمشارکت در نگهداری ۲۹۸ گرم شیشه ش ۷ بازپرسی قزوین ۹۹۰۰۱۹۱
۱۳۰۵/۰۴/۱۳۹۹احسان اله قنبریمشارکت در نگهداری ۲۹۸ گرم شیشه ش ۷ بازپرسی قزوین ۹۹۰۰۱۹۱
۱۴۰۵/۰۴/۱۳۹۹لقمان شعبانی نژادنگهداری ۳۷ گرم هروئین و ۱۲ گرم شیشه ش ۱ بازپرسی بوئین زهرا ۹۹۰۰۰۹۹
۱۵۰۹/۰۴/۱۳۹۹انیس پاک نهاد  نگهداری مواد مخدر ش ۲بازپرسی قزوین ۹۹۰۰۲۵۴
۱۶۰۹/۰۴/۱۳۹۹مهدی پرون بازاری لواط ش ۲ دادگاه کیفری ۱ قزوین ۹۹۰۰۰۱۴
۱۷۰۹/۰۴/۱۳۹۹سیدرمضان میرسعیدقاضی مشارکت در آدم ربایی به وسیله موتورسیکلت و رانندگی بدون گواهینامه
۱۸۰۹/۰۴/۱۳۹۹حجت صفری مشارکت در آدم ربایی به وسیله موتورسیکلت و رانندگی بدون گواهینامه
۱۹۰۹/۰۴/۱۳۹۹صابر جهانی نگهداری ۲۸گرم هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۱۸۴
۲۰۰۹/۰۴/۱۳۹۹محمدصالح عرب زاده ایراد صدمه بدنی عمدی  ش ۱۰۶ کیفری ۲ قزوین ۹۹۰۰۱۶۳
۲۱۰۹/۰۴/۱۳۹۹مهناز عبدی نگهداری ۳۳ گرم هروئین و ۱۰گرم شیشه و ۱۰عدد قرص ش ۳ دادگاه انقلاب قزوین
۲۲۰۹/۰۴/۱۳۹۹سیدبهنام الموتی شرب خمر  ش ۱۱۱کیفری ۲قزوین ۹۹۰۰۲۳۳
۲۳۰۹/۰۴/۱۳۹۹علی زرآبادی پور شرب خمر  ش ۱۱۱کیفری ۲قزوین ۹۹۰۰۲۳۳
۲۴۰۹/۰۴/۱۳۹۹بهروز عبادی گنبد ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی ش ۱۰۱ کیفری ۲ البرز ۹۷۱۱۴۲
۲۵۰۹/۰۴/۱۳۹۹آرش جهانی حمل ۱کیلو و ۹۸۲گرم هروئین ش ۱۴ بازپرسی قزوین ۹۹۰۰۱۹۲
۲۶۰۹/۰۴/۱۳۹۹محمودرضا ذاکریننگهداری ۶۰۰گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۱۵۲
۲۷۱۰/۰۴/۱۳۹۹مصطفی علی نیا مقدملواط شعبه ۲ دادگاه کیفری یک استان قزوین(۲ کیفری سابق) شماره پرونده ندارد
تغییر از هاشم بروجردیان
۲۸۱۰/۰۴/۱۳۹۹حسینعلی ساریجالو حمل مواد مخدر ش ۱ بازپرسی دادسرای آبیک ۹۹۰۰۲۷۶
۲۹۱۰/۰۴/۱۳۹۹سکینه امینی قتل عمد ش ۱۰ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۹۰۰۲۷۵
۳۰۱۲/۰۴/۱۳۹۹رضا نجفی  نگهداری ۱/۸۴۵هروئین و ۱/۹۰ سانت شیره مطبوخ و ۴۹۵ گرم شیشه ش۱۳ بازپرسی دادسرای قزوین
۳۱۱۲/۰۴/۱۳۹۹محسن موحدی زادهسرقت تعزیری و شروع به سرقت ش ۱۴ بازپرسی دادسرای قزوین
۳۲۱۲/۰۴/۱۳۹۹سمیه بهرامخانی  رانندگی بدون گواهینامه ش ۱ دادیاری دادسرای شهرستان قزوین
۳۳۱۲/۰۴/۱۳۹۹حشمت پایدارتیراندازی با سلاح شکاری ش دادگاه عمومی بخش خرمدشت
۳۴۱۲/۰۴/۱۳۹۹سعید یوسفلینگهداری ۲۱/۵۰سانت هروئین و ۵۰گرم شیشه ش ۲ بازپرسری دادسرای شهرستان قزوین ۹۹۰۰۲۳۲
۳۵۱۲/۰۴/۱۳۹۹محید علی مددی نگهداری ۲۱/۵۰سانت هروئین و ۵۰گرم شیشه ش ۲ بازپرسری دادسرای شهرستان قزوین ۹۹۰۰۲۳۲
۳۶۱۲/۰۴/۱۳۹۹محمد تقی نصیری نگهداری ۲۸۶ گرم هروئین و ۶۶ گرم شیشه و یک دستگاه توزین ش ۱ بازپرسی دادسرای شهرستان تاکستان  ۹۹۰۰۱۸۱
۳۷۱۲/۰۴/۱۳۹۹معصومه طاهریمواد مخدر ش ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ آبیک ۹۸۰۴۸۶
۳۸۱۲/۰۴/۱۳۹۹معصومه چگینینگهداری در مشروبات الکلی ش ۱۱۱ دادگاه کیفری ۲ قزوین ۹۹۰۰۲۲۵
۳۹۱۲/۰۴/۱۳۹۹سعید محمدی نگهداری ۲۱۰ گرم شیشه و ۱۰۵ گرم هروئین و ۹۰ سانت قرص متادون ش ۷ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۹۰۰۱۹۴
۴۰۱۲/۰۴/۱۳۹۹مریم شیرخانلو مطلق نگهداری ۵۰سانت حشیش و استعمال مواد مخدر  ش ۱۴ دادیاری دادسرای قزوین ۹۸۱۷۹۳
۴۱۱۲/۰۴/۱۳۹۹حسین مافی لواط به عنف ش ۲ دادگاه کیفری ۱ استان قزوین ۹۹۰۰۰۰۱۴
۴۲۱۲/۰۴/۱۳۹۹محمدبهراد فتحی حمل ۹۷۳ گرم هروئین ش ۴ بازپرسی دادسرای شهرستان قزوین ۹۹۰۰۱۰۸
۴۳۱۲/۰۴/۱۳۹۹مسلم نظری خاکشورمشارکت در سرقت ش ۹ بازپرسی دادسرای شهرستان قزوین ۹۸۱۵۱۴
۴۴۱۲/۰۴/۱۳۹۹زهرا عبداله پور کلاهبرداری رایانه ای ش ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ شهر قزوین ۹۹۰۰۰۷۳
۴۵۱۴/۰۴/۱۳۹۹عباس جان محمدی نگهداری ۳۱ گرم هروئین و ۱۰ گرم شیشه ش ۳ دادگاه انقلاب تاکستان ۹۹۰۰۰۷۲
۴۶۱۴/۰۴/۱۳۹۹مصطفی عبدالکریمی  نگهداری ۶۰ گرم هروئین و شیشه  ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۱۳۰
۴۷۱۴/۰۴/۱۳۹۹علیرضا پیری نگهداری ۶۰ گرم هروئین و شیشه  ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۱۳۰
۴۸۱۴/۰۴/۱۳۹۹غزل فاروقیمشارکت در نزاع دسته جمعی ش۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ شهر قزوین ۹۹۰۰۱۸۲ و ۹۹۰۰۱۸۴
۴۹۱۴/۰۴/۱۳۹۹علی خانی زنای به عنف ش ۲ دادگاه کیفری ۱ استان قزوین ۹۸۰۳۲۹
۵۰۱۴/۰۴/۱۳۹۹مریم طهرانی ها قتل عمدی مشارکت در فروش مال مسروقه ش۲ دادگاه کیفری ۱ استان قزوین ۹۸۰۱۰۱
۵۱۱۴/۰۴/۱۳۹۹غلامحسن مهرعلیان قتل عمدی ش ۶ بازپرسی دادسرای شهرستان قزوین ۹۸۱۶۰۷
۵۲۱۶/۰۴/۱۳۹۹ ش دادگاه عمومی خرمدشت  ۹۸۰۷۲۸ قبلا وکیل تعیین شده
۵۳۱۸/۰۴/۱۳۹۹بیژن رستم خانی ش ۲ دادگاه کیفری ۱ استان قزوین لواط به عنف ۹۸۰۳۲۲
۵۴۱۸/۰۴/۱۳۹۹خشایار قاسم زاده ش۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهر بوئین زهرا کلاهبرداری رایانه ای ۹۹۰۰۱۲۲
۵۵۱۸/۰۴/۱۳۹۹محمد ابراهیم قموشی ش ۲ دادگاه کیفری ۱ استان قزوین رابطه نامشروع ۹۹۰۰۰۱۶
۵۶۱۸/۰۴/۱۳۹۹سیف اله ملکی ش ۲ دادگاه کیفری ۱ استان قزوین رابطه نامشروع ۹۹۰۰۰۱۶
۵۷۱۸/۰۴/۱۳۹۹ریحان صادقی ش ۱ بازپرسی دادسرای آبیک نگهداری ۴۷/۵۰ سانت هروئین و ۲۶/۵۰ سانت شیشه ۹۹۰۰۱۵۶
۵۸۱۹/۰۴/۱۳۹۹حسین داودیش ۲ دادگاه کیفری ۱ استان قزوین سرقت و مشارکت ر تخریب ۹۹۰۰۰۷۳ و ۹۹۰۰۰۷۵
۵۹۱۹/۰۴/۱۳۹۹سهیلا چلمبرینگهداری ۲۱ گرم شیشه و یک عدد وافور و هفت و نیم سانت شربت ش۱ بازپرسی دادسرای بوئین زهرا ۹۹۰۰۲۷۶
۶۰۱۹/۰۴/۱۳۹۹مریم لامعی رامندی ضرب و جرح عمدی ش ۲ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۸۰۴۴۹
۶۱۱۹/۰۴/۱۳۹۹وحید ایمانی رحیم لو حمل ۷۴۰ گرم هروئین و ۶۰ سانت شیشه و نگهداری یک عدد پایپ ش ۸ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۹۰۲۰۲
۶۲۱۹/۰۴/۱۳۹۹معصومه آهنگریان نگهداری تقریبی ۸۰گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگا انقلاب قزوین ۹۹۰۰۲۳۳
۶۳۱۹/۰۴/۱۳۹۹رضا قندینگهداری ۳۹ گرم هروئین و ۴۰ سانت شیشه ۲ عدد پایپ ش ۱ بازپرسی دادسرای بوئین زهرا ۹۹۰۰۲۲۴
۶۴۱۹/۰۴/۱۳۹۹توحید رضائی توهین مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی با قمه مشارکت در تخریب ش ۱۳بازپرسی دادسرای قزوین ۹۹۰۰۰۲۰
۶۵۱۹/۰۴/۱۳۹۹نسرین ملکی نگهداری ۱/۵ لیتر مشروب الکی دست ساز ش ۹ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۹۰۰۳۱۹
۶۶۱۹/۰۴/۱۳۹۹سعید احمد مالکیفطری نگهداری ۱/۵ لیتر مشروب الکی دست ساز ش ۹ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۹۰۰۳۱۹
۶۷۱۹/۰۴/۱۳۹۹احمد باقری کلیشمیلواط ش ۲ دادگاه کیفری ۱ استان قزوین ۹۸۰۱۹۵
۶۸۱۹/۰۴/۱۳۹۹زینب نیازی نگهداری ۸۰گرم هروئین و ۲۵ گرم شیشه ش ۱ بازپرسی دادسرای تاکستان ۹۹۰۰۲۲۰
۶۹۱۹/۰۴/۱۳۹۹کلثوم پیکان حیرتی  نگهداری تقریبی ۹۴ گرم هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۰۲۶
۷۰۱۹/۰۴/۱۳۹۹ناصر کریمیرانندگی بدون گواهینامه شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ تاکستان ۹۹۰۰۰۲۹
۷۱۱۹/۰۴/۱۳۹۹سیدامیرحسین حصارینگهداری تقریبی ۱۵۰ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۱۹۸
۷۲۱۹/۰۴/۱۳۹۹نرجس حاجی فتحعلیها نگهداری ۶۰ گرم هروئین بازپرس شعبه ۱۴ دادسرای قزوین ۹۹۰۰۳۶۰
۷۳۱۹/۰۴/۱۳۹۹علی رضا رفیعینگهداری تقریبی ۲۴ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۲۴۲
۷۴۲۵/۰۴/۱۳۹۹محمود غلامی تاش نگهداری ۲۸۶ گرم هروئین و ۶۶ گرم شیشه و یک دستگاه ترازوی توزین ش ۱ بازپرسی دادسرای تاکستان ۹۹۰۰۱۸۱
۷۵۲۵/۰۴/۱۳۹۹معصومه پاکدل تقویقتل عمد و مشارکت در جنایت بر میت شعبه ۲ دادگاه کیفری ۱ استان قزوین ۹۷۰۰۰۱
۷۶۲۶/۰۴/۱۳۹۹زهرا سراجاننگهداری ۲ کیلو ۵ گرم هروئین ش ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین ۹۹۰۰۳۲۳
۷۷۲۶/۰۴/۱۳۹۹زهرا سبزی نگهداری ۲ کیلو و ۵ گرم هروئین و ۲۶ سانت شیشه ش ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین ۹۹۰۰۳۲۳
۷۸۲۶/۰۴/۱۳۹۹زهرا نوری ملامحلهتجاوز به عنف ش ۲ دادگاه کیفری ۱ استان قزوین ۹۸۰۱۰۹
۷۹۲۶/۰۴/۱۳۹۹سعید فلاح امینی مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی و تخریب ش ۵ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب قزوین ۹۸۱۸۸۳
۸۰۲۶/۰۴/۱۳۹۹سعید بوکانیاننگهداری تقریبی ۳۰گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب شهرستان قزوین ۹۹۰۰۲۸۵
۸۱۲۶/۰۴/۱۳۹۹سیدعلی اکبر نائینیکلاهبرداری رایانه ای و جرم تعزیری درجه ۵ ش ۸ دادیاری دادسرای قزوین ۹۹۰۰۴۱۴
۸۲۲۶/۰۴/۱۳۹۹مریم آقابیگی ها نگهداری تقریبی ۸۱ کیلوگرم تریاک ( توزیع ) ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۲۸۴
۸۳۲۶/۰۴/۱۳۹۹میثم چگینینگهداری تقریبی ۴۵۰ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۲۸۲
۸۴۲۶/۰۴/۱۳۹۹زهرا حسین زاده قره کضرب و جرح با چاقو ش دادگاه عمومی رامند ۹۹۰۰۲۲۱
۸۵۲۶/۰۴/۱۳۹۹زرین تاج ذاکریمشارکت در نزاع دسته جمعی ش ۲ دادگاه کیفری ۱ استان قزوین ۹۸۰۱۲۷
۸۶۲۶/۰۴/۱۳۹۹علی نبیئیمشارکت در نزاع دسته جمعی ش ۲ دادگاه کیفری ۱ استان قزوین ۹۸۰۱۲۷
۸۷۲۶/۰۴/۱۳۹۹حسن میرزامحمدیمشارکت در شروع به سرقت ش ۳ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۸۱۱۳۰
۸۸۲۶/۰۴/۱۳۹۹فرشید رحیمی ورکیتوهین و ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش ۱ دادیاری دادسرای آبیک ۹۸۰۵۲۷
۸۹۲۶/۰۴/۱۳۹۹احمد احمدعلینگهداری مواد مخدر ۷۵ گرم هروئین ش ۱ بازپرسی دادسرای آبیک ۹۹۰۰۴۵۲
۹۰۲۶/۰۴/۱۳۹۹سیدجمال رضوی ش ۱ بازپرسی دادسرای آبیک ۹۹۰۰۰۷۱
۹۱۲۶/۰۴/۱۳۹۹عطیه رزاقی مشارکت در سرقت موتور سیکلت ش دادگاه عمومی رامند ۹۹۰۰۳۷۷
۹۲۲۶/۰۴/۱۳۹۹زینب فرهادلو مشارکت در سرقت موتور سیکلت و رانندگی بدون گواهینامه ش دادگاه عمومی رامند ۹۹۰۰۳۷۷
۹۳۲۶/۰۴/۱۳۹۹مهری آئینه چی نگهداری تقریبی ۲۶گرم شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۱۹۶
۹۴۲۶/۰۴/۱۳۹۹الهام ایمنی کاشانی نگهداری تقریبی ۳۰۰ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۲۴۹
۹۵۲۸/۰۴/۱۳۹۹رضا جمشیدزاده  نگهداری تقریبی ۵۰۰ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۲۲۳
۹۶۲۸/۰۴/۱۳۹۹رقیه عباسیان پورآدم ربایی ش ۲ دادگاه کیفری ۱ استان قزوین ۹۸۰۳۱۱
۹۷۲۸/۰۴/۱۳۹۹سمیرا خلیلی تجاوز به عنف ش ۲ دادگاه کیفری ۱ استان قزوین ۹۸۰۲۹۷
۹۸۲۸/۰۴/۱۳۹۹عذرا زارعی  آدم ربایی ، سرقت و تهدید با چاقو ش ۲ دادگاه کیفری ۱ استان قزوین ۹۸۰۲۲۱

 

 

آمار ارجاعات معاضدتی

 

تاریخ ارجاعنام وکیلموضوع
۰۴/۰۴/۱۳۹۹فرنیا غنویفرنیا غنوی مطالبه وجه بهزیستی قزوین و دادگستری کل قزوین
۰۴/۰۴/۱۳۹۹ندا سمیعندا سمیع طلاق توافقی دادگستری البرز
۰۴/۰۴/۱۳۹۹توحید رضاییتوحید رضایی طلاق توافقی
۰۵/۰۴/۱۳۹۹محمد طایفه زرکشمحمد طایفه زرکش طلاق توافقی دادگستری البرز
۱۴/۰۴/۱۳۹۹وحید ایمانی رحیم لووحید ایمانی رحیم لو  ابطال پیش قرارداد ( قولنامه )
۱۴/۰۴/۱۳۹۹حمزه بغدادیحمزه بغدادی طلاق توافقی
۱۴/۰۴/۱۳۹۹محمدبهراد فتحیمحمدبهراد فتحی طلاق توافقی
۲۱/۰۴/۱۳۹۹سیدبهنام الموتیسیدبهنام الموتی طلاق
۳۰/۰۴/۱۳۹۹روح الله قموشی رامندروح ا… قموشی رامندی طلاق به درخواست زوجه و حضانت فرزندان حوزه قضایی شال
۳۰/۰۴/۱۳۹۹سولناز قمریسولناز قمری تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث حوزه قضایی شال

نظرات بسته شده است.