گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: دی ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در دی ماه ۱۳۹۹ جلب می نماییم.


آمار ارجاعات تسخیری

 ردیف  تاریخ  نام وکیل  موضوع نامه
1 1399/10/02  نسرین ملکی نگهداری تقریبی 32 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900886
2 1399/10/02  سعید نایبی نگهداری تقریبی 32 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900886
3 139910/02 ابوالفضل بهرامی  ضرب و جرح عمدی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 9900814
4 1399/10/06  فخرالدین شکری  توهین به مقدسات و اولیاء عظام  ش2 دادکاه کیفری 1  قزوین 981608
5 1399/10/07  شریف حسامی   قدرت نمایی با چاقوش 3 دادیاری دادسرای قزوین 9900721 – زیر 18 سال
6 1399/10/07  رضا صالحی  نگهداری مواد مخدر هروئین ش 2 بازپرسی آبیک 9900786
7 1399/10/07  انسیه مطیعی  نگهداری تقریبی 380 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 990861
8 1399/10/07  فاطمه درافشانی   فروش 5 کیلو گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980702
9 1399/10/07  زینب مجابی  نگهداری مواد مخدر از نوع تریاک به میزان 11 گرم – هرویین به میزان 200 گرم و 48 گرم شیشه و یک عدد پایپ ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 9901210
10 1399/10/10  یلدا قجرزاده  شرب خمر ش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 981021
11 1399/10/10  بهروز عبادی گنبد  ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی ش 101 دادگاه کیفری دو البرز 9900255
12 1399/10/10  علی کشاورز قدیمی ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی ش 101 دادگاه کیفری دو البرز9900035
13 1399/10/10  مرضیه حناساوی  لواط به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 9900167
14 1399/10/10  ناصرعبداله نژاد   لواط به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 9900167
15 1399/10/10  فاطمه سیمیاری  حمل اسپری فلفلی و رانندگی بدون گواهینامه  ش 7 دادیاری دادسرای قزوین
16 1399/10/10 محمدحسین مهدی پور نگهداری تقریبی 50 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900862
17 1399/10/10 فهیمه راحتلویی  مشارکت درنگهداریتقریبی 500 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900904
18 1399/10/10  سمیه چماچم  مشارکت درنگهداریتقریبی 500 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900904
19 1399/10/11 حمید خدابنده لو   نگهداری تقریبی 50 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900900
20 1399/10/11  سید میثم ارسنی  نگهداری 28 گرم و 70 سانت مواد مخدر از نوع هروئین و نگهداری 51 گرم شیشه ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین 9900751
21 1399/10/11 ماندانا بابایی  فروش تقریبی 14 کیلوگرم تریاک ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950178
22 1399/10/11 علیرضا پیرهادی موادمخدربرای فروش به میزان10گرم و40 سانت هروئین و8گرم و50سانت روانگردان شیشه ونگهداری8عددپایپو4عددوافورش102دادگاه کیفری2 آبیک9900807
23 1399/10/14  صابر زارع افشار فروش موادمخدروموادروانگردان ش 2  بازپرسی ابیک 9900805
24 1399/10/14  سید حسن چگینی شاد نگهداری تقریبی21گرم هروئین و شیشه ش1دادگاه انقلاب قزوین 9900901
25 1399/10/14  سیده زهرا حسینی 9900898 نگهداری تقریبی 50 گرم شیشه ش1دادگاه انقلاب قزوین
26 1399/10/16 میلاد طاهرخانی  نگهداری 15 گرم هروئین و 3/20 گرم شیشه ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان 9900784
27 1399/10/16  مهسا رمضانی توهین،تهدید، ورودبه عنف به منزل غیرومشارکت درضرب وجرح عمدی ش 2 دادیاری دادسرای البرز980601
28 1399/10/16 مهناز ماله میر چگینی توهین،تهدید، ورودبه عنف به منزل غیرومشارکت درضرب وجرح عمدی ش 2 دادیاری دادسرای البرز980601
29 1399/10/16  رقیه زهدی شریف توهین،تهدید، ورودبه عنف به منزل غیرومشارکت درضرب وجرح عمدی ش 2 دادیاری دادسرای البرز980601
30 1399/10/20 نازنین کاکاوند  نگهداری تقریبی 45 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900918
31 1399/10/20  الهه دشتی  نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900926
32 1399/10/20  سعید احمد مالکی فروش 3 کیلو هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900025
33 1399/10/20 منا فیروزی  نگهداری تقریبی 25 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900934
34 1399/10/20 آرا جهانی نگهداری تقریبی 16 کیلو گرم تریاک ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900937
35 1399/10/20 علی کمالی  نگهداری تقریبی 488 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900942
36 1399/10/20 رحیم افشار  مشارکت در نگهداری تقریبی 68 کیلو گرم تریاک ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900932
37 1399/10/20  علیرضا لشگری  مشارکت در نگهداری تقریبی 68 کیلو گرم تریاک ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900932
38 1399/10/22  علی امینی نگهداری تقریبی 50 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900826
39 1399/10/22  فریبا رضایی تجاوز به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 9900007
40 1399/10/22  فریده خردمند شاد  نگهداری تقریبی 600 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب اسلامی قزوین 9900933
41 1399/10/22  حسن قاسمی رانندگی بدون گواهینامه ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 9900759
42 1399/10/22  میلاد کیهانیان  قتل عمدی زن مسلمان ش 2 بازپرسی دادسرای محمدیه 9900643
43 1399/10/22  علیرضا مافی تجاوز به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 980383
44 1399/10/23  اکرم وادی خیل نگهداری مواد مخدر به میزان 44 گرم و 40 سانت هروئین و 7 گرم و 70 سانت روانگردان شیشه ش 103 دادگاه کیفری 2 آبیک 9900776
45 1399/10/24  وحید ملکان نگهداری شصت و پنج گرم مواد مخدر از نوع شیشه و نگهداری شصت سانتی گرم هروئین ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین 9900941
46 1399/10/24  افشین طاهرخانی  اخلال در نظم عمومی و توهین به مامور دولت در حین انجام وظیفه و رانندگی بدون گواهینامه و ایراد صدمه بدنی عمدی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 9900939
47 1399/10/24 مهدی طهماسبی  قتل عمدی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 9900983
48 1399/10/24  مجید نیک روش ماسوله   لواط به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 9900167
49 1399/10/25  سید محمد هادی ساعی  محاربه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900725
50 1399/10/25  کامران امیدی  سرقت ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 9609982812900180
51 1399/10/27  مریم فرد توهین،تهدید، ورودبه عنف به منزل غیرومشارکت درضرب وجرح عمدی ش 2 دادیاری دادسرای البرز980601
52 1399/10/27  علینقی عزیزی حسن آبادی  شرب خمر ش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 981021
53  1399/10/27  علیشاه قلعه ئی  معاونت در یک فقره قتل عمدی مرد مسلمان ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 9900449
54 1399/10/27  ساره مقدم اصلانی  مشارکت در ایراد ضرب عمدی در حد لوث ش 1 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بوئین زهرا 9900641
55 1399/10/27  نعیم شاه تقی  ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به شکستگی بینی ش 106 دادگاه کیفری دو شهر قزوین 9900925
56 1399/10/29 محسن سالاری  حمل و نگهداری 254 گرم هروئین  ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 9901047
57 1399/10/29  علی اصغر مقدمی نگهداری مشروبات الکلی – 4 لیتر شراب ش 6 دادیاری دادسرای قزوین 9901257
58 1399/10/30  سیروان هوشمندی ایراد صدمه بدنی عمدی ش 7 دادیاری دادسرای قزوین 9901421
59 1399/10/30  سیده مهناز جامعی  نگهداری تقریبی 310 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900986

 

 

آمار ارجاعات معاضدتی

 ردیف  تاریخ  نام وکیل  موضوع نامه
1 1399/10/03  احمد بابازاده تیلی استرداد مال
2 1399/10/07 سیده نجمه پور نیک قلب  طلاق
3 1399/10/16  زهرا باقری الموتی طلاق توافقی -حوزه قضایی محمدیه
4 1399/10/23  اصغر قهرمانی  طلاق توافقی
5 1399/10/23 زهرا حاجی  مطالبه نفقه
6 1399/10/23 سید علیرضا میر سجادی  طلاق توافقی
7 1399/10/27  علی حسنی طلاق – حوزه قضایی محمدیه