گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: بهمن ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در بهمن ماه ۱۳۹۹ جلب می نماییم.

 


آمار ارجاعات تسخیری

 

 ردیف  تاریخ  نام وکیل  موضوع
1 1399/11/04 حمید یاوری  انتشار تصاویر خصوصی متعلق به دیگران  ش 103 دادگاه کیفری دو شهر آبیک 9900756
2 1399/11/05 مهدی جلوخانی نیارکی  نگهداری تقریبی 500 گرم هروئین و شیشه  ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900990
3 1399/11/05  مجید علی محمدی  نگهداری تقریبی 760 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900991
4 1399/11/05  جمشید عظیمی نگهداری یک کیلو شیشه ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 9901005
5 1399/11/05  طاهره شیاسی  بی احتیاطی رانندگی منجر به ایراد صدمه  بدنی غیر عمدی ش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 9901262
6 1399/11/05  محمد امینی اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال ، مشارکت در تخریب و مصرف مسکر ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 9901062 – زیر 18 سال
7 1399/11/05  مهدی رجبی  سرقت ش دادگاه عمومی بخش بشاریات 9901031
8 1399/11/06 شهاب میر آقاپور  نگهداری مواد مخدر به میزان 48 گرم هروئین و 3 گرم تریاک و یک گرم حشیش و 20 سانت شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای تاکستان 9900988
9 1399/11/06 امیر شیر خانلو  نگهداری مواد مخدر به میزان 30 گرم هروئین و 3 گرم شیشه  ش 1 بازپرسی دادسرای تاکستان 9900980
10 1399/11/07  مهناز ماله میر چگینی  نگهداری تقریبی 600 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900933
11 1399/11/07  محمد مهدی صبوری  شرب خمر – اخلال در نظم عمومی – ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 9900715
12 1399/11/07  حسن یعقوبی الموتی  شرب خمر – اخلال در نظم عمومی – ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 9900715
13 1399/11/07 مریم آقابیگی ها شرب خمر – اخلال در نظم عمومی – ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 9900715
14  1399/11/07 مرضیه حنا ساوی شرب خمر – اخلال در نظم عمومی – ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 9900715
15 1399/11/07  محمد طایفه زرکش  معاونت در سرقت ش 3 بازپرسی دادسرای البرز 9901074
16 1399/11/07  عباس اسماعیلی فر  نگهداری 14 گرم مواد مخدر از نوع هروئین و 6 گرم و 40 سانت مواد روان گردان شیشه  ش 2 بازپرسی دادسرای آبیک 9900912
17 1399/11/08 خدیجه درخشان خلیفه کندی  تهدید – توهین – ورد به عنف ش 103 دادگاه کیفری 2 9900021
18 1399/11/09  ندا کلجه  نگهداری 49 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900493
19 1399/11/12  فرشید اولیائی  ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین ش 106 دادگاه کیفری 2 شهر قزوین 9900911 – 9900912
20 1399/11/12  آرش اردیبهشتی  توقیف غیرقانونی – زور گیری – تهدید به قتل – ضرب و شتم – فحاشی ش 2 شورای حل اختلاف شهری رامند 9900334
22 1399/11/12  سمیرا خلیلی  تولید ونگهداری مشروبات الکلی دست ساز ش 12 بازپرسی دادسرای قزوین  9900891- زیر 18 سال
23 1399/11/14  زهرا سبزی  سرقت مستوجب حد ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 9900239 – 9900240
24 1399/11/14  محبوبه جعفر زادگان زنای به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 9900318
25 1399/11/14 فاطمه اسدالهی  سرقت مقرون به آزار ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 9900112
26 1399/11/15  مریم روحنواز اریا تپه  نگهداری 44 گرم هروئین و 33 گرم شیشه و یک گرم و 50 سانت گراس و یک دستگاه  ترازوی توزین ش 1 بازپرسی دادسرای تاکستان 9901092
27 1399/11/16  افشین مقینی  نگهداری تقریبی 28 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901020
28 1399/11/18  مجید صالحی  تخریب عمدی خودرو ش 101 دادگاه کیفری 2 بوئین زهرا 9900521
29 1399/11/18 سیده نرگس محسنی فرد  تخریب عمدی خودرو ش 101 دادگاه کیفری 2 بوئین زهرا 9900521
30 1399/11/18 نسرین دل انگیز  تخریب عمدی خودرو ش 101 دادگاه کیفری 2 بوئین زهرا 9900521
31 1399/11/18 بهارک ادیب مرادی  تخریب عمدی خودرو ش 101 دادگاه کیفری 2 بوئین زهرا 9900521
32 1399/11/18  شایسته رشوند  توهین به مامورین – تهدید – قدرت نمایی با چاقو – سرقت و تمرد نسبت به مامورین ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9901045
33 1399/11/18  مسعود شربیانی تجاوز به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 9900220
34 1399/11/18  راحله نوری نگهداری 17گرم هروئین و 3 گرم شیشه و فروش 2 گرم شیشه ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9901024
35  1399/11/21  علی ابراهیمی  ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو و توهین ش 103 دادگاه کیفری 2 آبیک
36 1399/11/21  محمد حسین روشن پور شریفیان ایراد صدمه بدنی عمدی ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 9901036
37 1399/11/21  مهسا کیال  نگهداری تقریبی 110 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901033
38 1399/11/21  غلامرضا عظیمی  نگهداری تقریبی 29 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901037
39 1399/11/21  اکبر غفوری  تهدید و توهین ش 8 دادیاری دادسرای قزوین 9901502- زیر 18 سال
40 1399/11/21  بهروز شریفی  کلاهبرداری ش 8 دادیاری دادسرای قزوین 9901612
41 1399/11/21 سارا آقایی  لیا ولی حمل و نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 9901340
42 1399/11/21  فرهاد بشردوست  ضرب و جرح عمدی و تهدید و توهین ش 2 دادیاری دادسرای قزوین ئ9901206 – زیر 18 سال
43 1399/22/23  معصومه پاکدل تقوی  تجاوز به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 980073- زیر 18 سال
44 1399/11/23  علی عسگر اسکندری  تعرض به نگهبان مسلح به سلاح گرم و خیانت در امانت 9900104
45 1399/11/23  مهرنوش کیانی فرد  شرب خمر و اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و سرو صدا ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 9900752
46 1399/11/23  علی سرفرانی  سرقت از صندوق صدقات به مبلغ 58 هزار تومان ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 9900533
47 1399/11/23  منیژه اسماعیلی جامکانی مشارکت در تخریب عمدی قطار مسافربری ش 2 دادیاری دادسرای محمدیه 9900772 – زیر 18 سال
48 1399/11/23 منیژه شاهسوند مشارکت در تخریب عمدی قطار مسافربری ش 2 دادیاری دادسرای محمدیه 9900772 – زیر 18 سال
49 1399/11/25  سمیه بهرامخانی  نگهداری تقریبی 62 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901054
50 1399/11/25  غزل فاروقی  ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی ستون فقرات ش 8 دادیاری دادسرای قزوین 9901403
51 1399/11/25  آیدا آریا پارسا متهم به برقراری رابطه نامشروع دون زنا و انجام عمل منافی عفت دون زنا از طریق شرکت در پارتی مختلط ش 102 دادگاه کیفری 2 شهر آبیک 9900951
52 1399/11/25  محمدرضا شهیدی  تجاوز به عنف  ش 2 دادگاه کیفری یک استان قزوین 9900166
53 1399/11/25  امیر طاهرخانی  نگهداری 28 گرم هروئین و 12 گرم شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای تاکستان 9901101
54 1399/11/25  حسن میرزا محمدی حمل 700 گرم هروئین و 360 گرم شیشه ش 14 بازپرسی دادسرای قزوین 9900813
55 1399/11/25  سید محمد حسینی  شرب خمر و اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و سرو صدا ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 9900752
56 1399/11/27 سید تقی حاجی سید رضی  نگهداری تقریبی 300 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901001
57 1399/11/27  احمد حاجی محمد پور  نگهداری تقریبی دو کیلو نهصد و پنجاه گرم سیلکون حاوی مواد مخدر ش 1 دادگاه انقلاب قزوین
58 1399/11/27  افشید خوشنویس   نگهداری تقریبی دو کیلو نهصد و پنجاه گرم سیلکون حاوی مواد مخدر ش 1 دادگاه انقلاب قزوین
59 1399/11/29 محمد زارعی ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی به میزان 50 درصد با وصف فقد گواهینامه ش 3 دادیاری دادسرای قزوین – زیر 18 سال
60 1399/11/30 سید مهدی پرپینچی نگهداری 995 گرم مواد مخدر از نوع هروئین و 500 گرم شیشه ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین 9901022
61 1399/11/30 سپیده نجف آبادی ایراد صدمه بدنی عمدی منجربه جراحت  ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 9901124 – زیر 18 سال
62 1399/11/30 مهسا حاجی فتحعلیها بی احتیاطی رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 9901262
63 1399/11/30 عباس محمدی نگهداری تقریبی 22 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901055
64 1399/11/30 مرضیه آئینه چی نگهداری تقریبی 260 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901080
65 1399/11/30 مهنوش پاکنیا کلاهبرداری ش 8 دادیاری دادسرای قزوین 9901612 – زیر 18 سال

 


آمار ارجاعات معاضدتی

 

 ردیف  تاریخ  نام وکیل موضوع
1 1399/11/01  شیوا ابراهیمی سرایی  طلاق – حوزه قضایی الوند
2 1399/11/01  ماندانا اسلامی  طلاق توافقی
3 1399/11/21  ذوالفقار حیدری  تایید وتنفیذ صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 78/5/7 تعاونی مسکن کفش آزادان
4 1399/11/21  کمال رضایی نیارکی  تایید وتنفیذ صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 78/5/7 تعاونی مسکن کفش آزادان
5 1399/11/21 مجتبی عبداله زاده  تایید وتنفیذ صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 78/5/7 تعاونی مسکن کفش آزادان