گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: بهمن ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در بهمن ماه ۱۳۹۹ جلب می نماییم.

 


آمار ارجاعات تسخیری

 

 ردیف تاریخ نام وکیل موضوع
۱۱۳۹۹/۱۱/۰۴حمید یاوری انتشار تصاویر خصوصی متعلق به دیگران  ش ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهر آبیک ۹۹۰۰۷۵۶
۲۱۳۹۹/۱۱/۰۵مهدی جلوخانی نیارکی نگهداری تقریبی ۵۰۰ گرم هروئین و شیشه  ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۹۹۰
۳۱۳۹۹/۱۱/۰۵ مجید علی محمدی نگهداری تقریبی ۷۶۰ گرم هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۹۹۱
۴۱۳۹۹/۱۱/۰۵ جمشید عظیمینگهداری یک کیلو شیشه ش ۸ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۹۰۱۰۰۵
۵۱۳۹۹/۱۱/۰۵ طاهره شیاسی بی احتیاطی رانندگی منجر به ایراد صدمه  بدنی غیر عمدی ش ۳ دادیاری دادسرای محمدیه ۹۹۰۱۲۶۲
۶۱۳۹۹/۱۱/۰۵ محمد امینیاخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال ، مشارکت در تخریب و مصرف مسکر ش ۱ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۹۰۱۰۶۲ – زیر ۱۸ سال
۷۱۳۹۹/۱۱/۰۵ مهدی رجبی سرقت ش دادگاه عمومی بخش بشاریات ۹۹۰۱۰۳۱
۸۱۳۹۹/۱۱/۰۶شهاب میر آقاپور نگهداری مواد مخدر به میزان ۴۸ گرم هروئین و ۳ گرم تریاک و یک گرم حشیش و ۲۰ سانت شیشه ش ۱ بازپرسی دادسرای تاکستان ۹۹۰۰۹۸۸
۹۱۳۹۹/۱۱/۰۶امیر شیر خانلو نگهداری مواد مخدر به میزان ۳۰ گرم هروئین و ۳ گرم شیشه  ش ۱ بازپرسی دادسرای تاکستان ۹۹۰۰۹۸۰
۱۰۱۳۹۹/۱۱/۰۷ مهناز ماله میر چگینی نگهداری تقریبی ۶۰۰ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۹۳۳
۱۱۱۳۹۹/۱۱/۰۷ محمد مهدی صبوری شرب خمر – اخلال در نظم عمومی – ش ۱۳ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۹۰۰۷۱۵
۱۲۱۳۹۹/۱۱/۰۷ حسن یعقوبی الموتی شرب خمر – اخلال در نظم عمومی – ش ۱۳ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۹۰۰۷۱۵
۱۳۱۳۹۹/۱۱/۰۷مریم آقابیگی هاشرب خمر – اخلال در نظم عمومی – ش ۱۳ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۹۰۰۷۱۵
۱۴ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷مرضیه حنا ساویشرب خمر – اخلال در نظم عمومی – ش ۱۳ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۹۰۰۷۱۵
۱۵۱۳۹۹/۱۱/۰۷ محمد طایفه زرکش معاونت در سرقت ش ۳ بازپرسی دادسرای البرز ۹۹۰۱۰۷۴
۱۶۱۳۹۹/۱۱/۰۷ عباس اسماعیلی فر نگهداری ۱۴ گرم مواد مخدر از نوع هروئین و ۶ گرم و ۴۰ سانت مواد روان گردان شیشه  ش ۲ بازپرسی دادسرای آبیک ۹۹۰۰۹۱۲
۱۷۱۳۹۹/۱۱/۰۸خدیجه درخشان خلیفه کندی تهدید – توهین – ورد به عنف ش ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ ۹۹۰۰۰۲۱
۱۸۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ندا کلجه نگهداری ۴۹ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۴۹۳
۱۹۱۳۹۹/۱۱/۱۲ فرشید اولیائی ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین ش ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ شهر قزوین ۹۹۰۰۹۱۱ – ۹۹۰۰۹۱۲
۲۰۱۳۹۹/۱۱/۱۲ آرش اردیبهشتی توقیف غیرقانونی – زور گیری – تهدید به قتل – ضرب و شتم – فحاشی ش ۲ شورای حل اختلاف شهری رامند ۹۹۰۰۳۳۴
۲۲۱۳۹۹/۱۱/۱۲ سمیرا خلیلی تولید ونگهداری مشروبات الکلی دست ساز ش ۱۲ بازپرسی دادسرای قزوین  ۹۹۰۰۸۹۱- زیر ۱۸ سال
۲۳۱۳۹۹/۱۱/۱۴ زهرا سبزی سرقت مستوجب حد ش ۲ دادگاه کیفری یک قزوین ۹۹۰۰۲۳۹ – ۹۹۰۰۲۴۰
۲۴۱۳۹۹/۱۱/۱۴ محبوبه جعفر زادگانزنای به عنف ش ۲ دادگاه کیفری یک قزوین ۹۹۰۰۳۱۸
۲۵۱۳۹۹/۱۱/۱۴فاطمه اسدالهی سرقت مقرون به آزار ش ۲ دادگاه کیفری یک قزوین ۹۹۰۰۱۱۲
۲۶۱۳۹۹/۱۱/۱۵ مریم روحنواز اریا تپه نگهداری ۴۴ گرم هروئین و ۳۳ گرم شیشه و یک گرم و ۵۰ سانت گراس و یک دستگاه  ترازوی توزین ش ۱ بازپرسی دادسرای تاکستان ۹۹۰۱۰۹۲
۲۷۱۳۹۹/۱۱/۱۶ افشین مقینی نگهداری تقریبی ۲۸ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۱۰۲۰
۲۸۱۳۹۹/۱۱/۱۸ مجید صالحی تخریب عمدی خودرو ش ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ بوئین زهرا ۹۹۰۰۵۲۱
۲۹۱۳۹۹/۱۱/۱۸سیده نرگس محسنی فرد تخریب عمدی خودرو ش ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ بوئین زهرا ۹۹۰۰۵۲۱
۳۰۱۳۹۹/۱۱/۱۸نسرین دل انگیز تخریب عمدی خودرو ش ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ بوئین زهرا ۹۹۰۰۵۲۱
۳۱۱۳۹۹/۱۱/۱۸بهارک ادیب مرادی تخریب عمدی خودرو ش ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ بوئین زهرا ۹۹۰۰۵۲۱
۳۲۱۳۹۹/۱۱/۱۸ شایسته رشوند توهین به مامورین – تهدید – قدرت نمایی با چاقو – سرقت و تمرد نسبت به مامورین ش ۲ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۹۰۱۰۴۵
۳۳۱۳۹۹/۱۱/۱۸ مسعود شربیانیتجاوز به عنف ش ۲ دادگاه کیفری یک قزوین ۹۹۰۰۲۲۰
۳۴۱۳۹۹/۱۱/۱۸ راحله نورینگهداری ۱۷گرم هروئین و ۳ گرم شیشه و فروش ۲ گرم شیشه ش ۲ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۹۰۱۰۲۴
۳۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ علی ابراهیمی ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو و توهین ش ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ آبیک
۳۶۱۳۹۹/۱۱/۲۱ محمد حسین روشن پور شریفیانایراد صدمه بدنی عمدی ش ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ قزوین ۹۹۰۱۰۳۶
۳۷۱۳۹۹/۱۱/۲۱ مهسا کیال نگهداری تقریبی ۱۱۰ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۱۰۳۳
۳۸۱۳۹۹/۱۱/۲۱ غلامرضا عظیمی نگهداری تقریبی ۲۹ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۱۰۳۷
۳۹۱۳۹۹/۱۱/۲۱ اکبر غفوری تهدید و توهین ش ۸ دادیاری دادسرای قزوین ۹۹۰۱۵۰۲- زیر ۱۸ سال
۴۰۱۳۹۹/۱۱/۲۱ بهروز شریفی کلاهبرداری ش ۸ دادیاری دادسرای قزوین ۹۹۰۱۶۱۲
۴۱۱۳۹۹/۱۱/۲۱سارا آقایی  لیا ولیحمل و نگهداری مواد مخدر ش ۱ بازپرسی دادسرای محمدیه ۹۹۰۱۳۴۰
۴۲۱۳۹۹/۱۱/۲۱ فرهاد بشردوست ضرب و جرح عمدی و تهدید و توهین ش ۲ دادیاری دادسرای قزوین ئ۹۹۰۱۲۰۶ – زیر ۱۸ سال
۴۳۱۳۹۹/۲۲/۲۳ معصومه پاکدل تقوی تجاوز به عنف ش ۲ دادگاه کیفری یک قزوین ۹۸۰۰۷۳- زیر ۱۸ سال
۴۴۱۳۹۹/۱۱/۲۳ علی عسگر اسکندری تعرض به نگهبان مسلح به سلاح گرم و خیانت در امانت ۹۹۰۰۱۰۴
۴۵۱۳۹۹/۱۱/۲۳ مهرنوش کیانی فرد شرب خمر و اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و سرو صدا ش ۱۰۶ دادگاه کیفری دو قزوین ۹۹۰۰۷۵۲
۴۶۱۳۹۹/۱۱/۲۳ علی سرفرانی سرقت از صندوق صدقات به مبلغ ۵۸ هزار تومان ش ۲ بازپرسی دادسرای تاکستان ۹۹۰۰۵۳۳
۴۷۱۳۹۹/۱۱/۲۳ منیژه اسماعیلی جامکانیمشارکت در تخریب عمدی قطار مسافربری ش ۲ دادیاری دادسرای محمدیه ۹۹۰۰۷۷۲ – زیر ۱۸ سال
۴۸۱۳۹۹/۱۱/۲۳منیژه شاهسوندمشارکت در تخریب عمدی قطار مسافربری ش ۲ دادیاری دادسرای محمدیه ۹۹۰۰۷۷۲ – زیر ۱۸ سال
۴۹۱۳۹۹/۱۱/۲۵ سمیه بهرامخانی نگهداری تقریبی ۶۲ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۱۰۵۴
۵۰۱۳۹۹/۱۱/۲۵ غزل فاروقی ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی ستون فقرات ش ۸ دادیاری دادسرای قزوین ۹۹۰۱۴۰۳
۵۱۱۳۹۹/۱۱/۲۵ آیدا آریا پارسامتهم به برقراری رابطه نامشروع دون زنا و انجام عمل منافی عفت دون زنا از طریق شرکت در پارتی مختلط ش ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهر آبیک ۹۹۰۰۹۵۱
۵۲۱۳۹۹/۱۱/۲۵ محمدرضا شهیدی تجاوز به عنف  ش ۲ دادگاه کیفری یک استان قزوین ۹۹۰۰۱۶۶
۵۳۱۳۹۹/۱۱/۲۵ امیر طاهرخانی نگهداری ۲۸ گرم هروئین و ۱۲ گرم شیشه ش ۱ بازپرسی دادسرای تاکستان ۹۹۰۱۱۰۱
۵۴۱۳۹۹/۱۱/۲۵ حسن میرزا محمدیحمل ۷۰۰ گرم هروئین و ۳۶۰ گرم شیشه ش ۱۴ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۹۰۰۸۱۳
۵۵۱۳۹۹/۱۱/۲۵ سید محمد حسینی شرب خمر و اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و سرو صدا ش ۱۰۶ دادگاه کیفری دو قزوین ۹۹۰۰۷۵۲
۵۶۱۳۹۹/۱۱/۲۷سید تقی حاجی سید رضی نگهداری تقریبی ۳۰۰ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۱۰۰۱
۵۷۱۳۹۹/۱۱/۲۷ احمد حاجی محمد پور نگهداری تقریبی دو کیلو نهصد و پنجاه گرم سیلکون حاوی مواد مخدر ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین
۵۸۱۳۹۹/۱۱/۲۷ افشید خوشنویس  نگهداری تقریبی دو کیلو نهصد و پنجاه گرم سیلکون حاوی مواد مخدر ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین
۵۹۱۳۹۹/۱۱/۲۹محمد زارعیایراد صدمه بدنی شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی به میزان ۵۰ درصد با وصف فقد گواهینامه ش ۳ دادیاری دادسرای قزوین – زیر ۱۸ سال
۶۰۱۳۹۹/۱۱/۳۰سید مهدی پرپینچینگهداری ۹۹۵ گرم مواد مخدر از نوع هروئین و ۵۰۰ گرم شیشه ش ۵ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۹۰۱۰۲۲
۶۱۱۳۹۹/۱۱/۳۰سپیده نجف آبادیایراد صدمه بدنی عمدی منجربه جراحت  ش ۲ دادیاری دادسرای قزوین ۹۹۰۱۱۲۴ – زیر ۱۸ سال
۶۲۱۳۹۹/۱۱/۳۰مهسا حاجی فتحعلیهابی احتیاطی رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ش ۳ دادیاری دادسرای محمدیه ۹۹۰۱۲۶۲
۶۳۱۳۹۹/۱۱/۳۰عباس محمدینگهداری تقریبی ۲۲ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۱۰۵۵
۶۴۱۳۹۹/۱۱/۳۰مرضیه آئینه چینگهداری تقریبی ۲۶۰ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۱۰۸۰
۶۵۱۳۹۹/۱۱/۳۰مهنوش پاکنیاکلاهبرداری ش ۸ دادیاری دادسرای قزوین ۹۹۰۱۶۱۲ – زیر ۱۸ سال

 


آمار ارجاعات معاضدتی

 

 ردیف تاریخ نام وکیلموضوع
۱۱۳۹۹/۱۱/۰۱ شیوا ابراهیمی سرایی طلاق – حوزه قضایی الوند
۲۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ماندانا اسلامی طلاق توافقی
۳۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ذوالفقار حیدری تایید وتنفیذ صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷۸/۵/۷ تعاونی مسکن کفش آزادان
۴۱۳۹۹/۱۱/۲۱ کمال رضایی نیارکی تایید وتنفیذ صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷۸/۵/۷ تعاونی مسکن کفش آزادان
۵۱۳۹۹/۱۱/۲۱مجتبی عبداله زاده تایید وتنفیذ صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷۸/۵/۷ تعاونی مسکن کفش آزادان

نظرات بسته شده است.