گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: اسفند ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در اسفند ماه ۱۳۹۹ جلب می نماییم.


آمار ارجاعات تسخیری

 

 ردیف  تاریخ  نام وکیل  موضوع
1 1399/12/03  سعید صالحی تجمع غیر قانونی ش 103 دادگاه کیفری دو آبیک 9900951
2 1399/12/06 فریبا رضایی  ایراد صدمه بدنی عمدی ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 9901036
3 1399/12/06 سارا آقایی لیاولی حمل و نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای  محمدیه 9901340
4 1399//12/06 علی صالحی ایراد صدمه بدنی عمدی باچاقو و توهین ش 103 دادگاه کیفری 2 آبیک 9900747 – زیر 18 سال
5 1399/12/06 مهدی شاه محمدی نگهداری مشروبات الکلی به میزان 1/5 لیتر ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 9900740
6 1399/12/06 قهرمان غنیمتی سرقت خودرو و سرقت زاپاس خودرو ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 9901159
7 1399/12/06 مالک آخوندی خرید و نگهداری مواد مخدر ش 103 دادگاه کیفری دو آبیک 9900931
8 1399/12/06 معصومه طاهری خرید و نگهداری مواد مخدر ش 103 دادگاه کیفری دو آبیک 9900931
9 1399/12/06 سید علی اکبر نایینی ایجاد مزاحمت برای بانوان در معابر عمومی ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 9901198
10 1399/12/06 محمد محمود کریمی تجمع غیر قانونی ش 103 دادگاه کیفری دو آبیک 9900951
11 1399/12/13  سید سعید سید حسینی  ضرب و جرح عمدی ش 103 دادگاه کیفری 2 آبیک 9900746
12 1399/12/13  زینب کلهر  نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب  قزوین 9901089
13 1399/12/13  حسینعلی ساریجالو  تجمع غیر قانونی ش 103 دادگاه  کیفری دو آبیک 9900951
14 1399/12/13  محمد ابراهیم قموشی  نگهداری تقریبی 26 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901091
15 1399/12/19  محمد تقی صالحی  نگهداری تقریبی 200 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 99011116
16 1399/12/19  سمیه خاتوله  قتل ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 990044
17 1399/12/19  صبا اسماعیل پور افشاری  خرید و نگهداری مواد مخدر ش 103 دادگاه کیفری 2 آبیک 9900931
18 1399/12/19  مریم صفایی مشارکت در سرقت ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 9901443 – زیر 18 سال
19 1399/12/19  شقایق بهشتی مشارکت در سرقت ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 9901443 – زیر 18 سال
20 1399/12/25   بهروز فارسی  نگهداری 13 گرم و 50 سانت هروئین و 3 گرم و 10 سانت شیشه ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9900922
21 1399/12/25 حسن رضا محمدی  نگهداری تقریبی 600 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901058
22 1399/12/25  سوری کبیری  نگهداری تقریبی 240 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901137
23 1399/12/25  امجد معتمدی  مشارکت در نگهداری تقریبی 580 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901140
24 1399/12/25 مهرنوش کیال  مشارکت در نگهداری تقریبی 580 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901140
25 1399/12/25 زهرا یوسف معمار  قدرت نمایی با چاقو ، مشارکت در سرقت و ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 9901145
26 1399/12/25  مجتبی گنجه ها  نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین
27 1399/12/26  علیرضا آقا کاشی  ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 9901094
28 1399/12/27  فرانک فیض الهی  ایراد صدمه بدنی عمدی ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 9901066
29 1399/12/27  لادن عباسی  سرقت دو قلاده سگ ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 980562 – زیر 18 سال
30 1399/12/27  امیر حسین عباسی مشارکت در نگهداری 580 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901140

 

آمار ارجاعات معاضدتی

 

ردیف تاریخ  نام وکیل موضوع
1 1399/12/06  عباس محمدی  صدور گواهی عدم سازش
2 1399/12/24 زهرا بهرامی تجدید نظرخواهی از دادنامه مطالبه وجه و دادنامه اعسار از هزینه دادرسی
3 1399/12/27 مصطفی عبدالکریمی  مطالبه ارش معامله