گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: تیر ماه ۱۴۰۰

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در تیر ماه ۱۴۰۰ جلب می نماییم.


آمار ارجاعات تسخیری

 

تاریخ نام وکیل موضوع
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ سولماز لشگری ایراد صدمه بدنی عمدی منجر به شکستگی عضو و تهدید با چاقو ش ۱۰۶ دادگاه کیفری دو قزوین ۹۹۰۰۷۴۱
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ مصطفی طاهرخانی استعمال مواد مخدر و نگهداری مواد مخدر ۳۰ سانت کمیکال ش ۶ دادیاری دادسرای قزوین ۹۹۰۱۴۶۳
۱۴۰۰/۰۴/۰۱آریان معروف زادهسرقت مستوجب تعزیر ش ۲ دادیاری دادسرای تاکستان ۰۰۰۰۰۷۷ (بعلت انتقالی به همکار جایگزین ارجاع شد .)
۱۴۰۰/۰۴/۰۱هانیه حسین زادهنگهداری تقریبی ۱ کیلو گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۰۰۰۰۰۱۲۲
۱۴۰۰/۰۴/۰۱فاطمه سمیع زادهضرب و جرح ش ۱ دادیاری دادسرای محمدیه ۰۰۰۰۴۹۲ – زیر ۱۸ سال ( بدلیل عذر موجه به همکار جایگزین ارجاع شد .)
۱۴۰۰/۰۴/۰۱حدیث سروش آراایراد جرح عمدی با چاقو ش ۱۰۳ دادگاه کیفری دو آبیک ۰۰۰۰۲۰۶ – زیر ۱۸ سال
۱۴۰۰/۰۴/۰۱مهدی رجبینگهداری تقریبی ۳۰ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۰۰۰۰۲۰۵
۱۴۰۰/۰۴/۰۱علی اصغر خلیلی نوسر نگهداری تقریبی ۸۰ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۰۰۰۱۹۵
۱۴۰۰/۰۴/۰۱حمید یاوریحمل و نگهداری ۹۹۵ گرم شیشه ش ۲ بازپرسی دادسرای آبیک ۰۰۰۰۲۸۸
۱۴۰۰/۰۴/۰۱زهرا حیدرینگهداری تقریبی ۳۱۷ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۰۰۰۰۰۱۹۱
۱۴۰۰/۰۴/۰۱یوسف دهقاندارنگهداری تقریبی ۱۴۴ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۰۰۰۰۲۱۵
۱۴۰۰/۰۴/۰۱آذر نجفیایراد صدمه بدنی با سلاح سرد ( چاقو ) ش ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهر قزوین ۹۹۰۱۱۹۱
۱۴۰۰/۰۴/۰۱علی غلامشاهینگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان ۱۷ گرم و روان گردان شیشه به میزان ۵ گرم و ۷۰ سانتی گرم ش ۲ بازپرسی دادسرای آبیک ۰۰۰۰۲۹۱ – ( به همکار جایگزین ارجاع شد )
۱۴۰۰/۰۴/۱۲محمد نوزعیمدر معرض فروش قرار دادن مواد مخدر از نوع هروئین به میزان ۴۵ گرم ش ۲ بازپرسی دادسرای آبیک ۰۰۰۰۳۲۹
۱۴۰۰/۰۴/۱۲محمد هاشمیقصور پزشکی ش ۶ باز پرسی دادسرای قزوین ۰۰۰۰۲۲۶
۱۴۰۰/۰۴/۱۳فاطمه نوروزی وناشی توهین و تهدید ش ۱ دادیاری دادسرای محمدیه ۰۰۰۰۵۵۹ – زیر ۱۸ سال
۱۴۰۰/۰۴/۱۳سعید ایمانیمشارکت در نگهداری تقریبی ۲۱ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۰۰۰۰۰۱۹۳
۱۴۰۰/۰۴/۱۳حمید مرادیمشارکت در نگهداری تقریبی ۲۱ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۰۰۰۰۰۱۹۳
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ابوالقاسم رضاییفوت مشکوک ش ۲ بازپرسی دادسرای البرز۹۹۰۰۷۴۲
۱۴۰۰/۰۴/۱۳محمد عبداله پورضرب و جرح ش ۱ بازپرسی دادسرای محمدیه ۰۰۰۰۰۶۶  – زیر ۱۸ سال
۱۴۰۰/۰۴/۱۳سعید شکوه حجتیایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهر آبیک ۰۰۰۰۲۱۹ – زیر ۱۸ سال
۱۴۰۰/۰۴/۱۳زینب فرهادلونگهداری تقریبی ۱۷ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین  ۰۰۰۰۲۱۲
۱۴۰۰/۰۴/۱۳نازنین اله دادتوهین ش ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهر آبیک ۰۰۰۰۲۴۲ – زیر ۱۸ سال
۱۴۰۰/۰۴/۱۳هما حداد توکلیحمل مواد مخدر ( ۲۰۰ گرم شیشه و ۹۷۴ گرم هروئین ) ش ۱۱ بازپرسی دادسرای قزوین ۰۰۰۰۲۹۴
۱۴۰۰/۰۴/۱۳علی نوروزینگهداری تقریبی ۳۰ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۰۰۰۰۲۱۶
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ شهره رحمانیتوهین و ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش ۱۱۱ دادگاه کیفری ۲ قزوین ۹۹۰۰۹۷۲
۱۴۰۰/۰۴/۱۵مریم بابایینگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان ۵ گرم و ۸۰ سانتی گرم هروئین ش ۱۰۳ دادگاه کیفری دو آبیک ۰۰۰۰۲۴۵
۱۴۰۰/۰۴/۱۵آرش اردیبهشتی رابطه نامشروع دون زنا و انتشار محتوای مستهجن به وسیله سامانه های رایانه ای ش دادگاه عمومی بخش رامند ۰۰۰۰۲۷۱
۱۴۰۰/۰۴/۱۹زیور حیدریایراد صدمه بدنی عمدی و توهین ش ۵ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۹۰۰۸۵۰ – زیر ۱۸ سال
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ جواد سیل سپورسرقت مستوجب تعزیر ش ۲ دادیاری دادسرای تاکستان ۰۰۰۰۰۷۷
۱۴۰۰/۰۴/۱۹قاسم نجفیضرب و جرح ش ۱ دادیاری دادسرای محمدیه ۰۰۰۰۴۹۲ – زیر ۱۸ سال
۱۴۰۰/۰۴/۱۹مهدی جلیلوندایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش ۱۱۱ دادگاه کیفری ۲ قزوین ۹۹۰۰۹۲۹ – زیر ۱۸ سال
۱۴۰۰/۰۴/۲۱فاطمه اسدیضرب و جرح عمدی ش ۲ بازپرسی دادسرای البرز ۹۹۰۰۵۵۴ – زیر ۱۸ سال
۱۴۰۰/۰۴/۲۱فرهاد غفاریقتل عمد ش ۴ بازپرسی قزوین ۰۰۰۰۲۷۹
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ساره مقدم اصلانیقتل شبه عمد ش ۱ بازپرسی دادسرای بوئین زهرا ۰۰۰۰۰۱۴ – زیر ۱۸ سال
۱۴۰۰/۰۴/۲۶سولماز ولی زادهنگهداری تقریبی ۳۹ گرم هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۰۰۰۰۰۱۶۳
۱۴۰۰/۰۴/۲۶رامین شجاعینزاع دسته جمعی ش دادگاه عمومی بخش دشتابی ۹۹۰۱۰۴۵ – زیر ۱۸ سال
۱۴۰۰/۰۴/۲۶مرتضی مشهدلوایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و توهین  ش ۲ دادیاری دادسرای البرز ۹۹۰۰۰۰۰۱
۱۴۰۰/۰۴/۲۶جلال پاک زادتوهین و تهدید و ایراد ضرب و جرح عمدی فاقد آثار ش ۱۳ بازپرسی دادسرای قزوین ۰۰۰۰۳۵۱ – زیر ۱۸ سال
۱۴۰۰/۰۴/۲۶مهرداد جوانیایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو – توهین به اشخاص عادی – تخریب عمدی ش ۱ دادیاری دادسرای قزوین ۰۰۰۰۰۷۹ – زیر ۱۸ سال
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ابوالقاسم رمضانیمشارکت در نگهداری تقریبی یک کیلو و ۷۵۰ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب اسلامی قزوین ۰۰۰۰۲۱۸
۱۴۰۰/۰۴/۲۸مریم رجبی فردنگهداری تقریبی ۲۰۰ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۰۰۰۰۳۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۸اسماعیل مهدی زادهنگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان ۱۷ گرم و روان گردان شیشه به میزان ۵ گرم و ۷۰ سانتی گرم ش ۲ بازپرسی دادسرای آبیک ۰۰۰۰۲۹۱
۱۴۰۰/۰۴/۲۶اعظم قاسمیسرقت ش ۱ بازپرسی دادسرای محمدیه ۰۰۰۰۲۴۰ – زیر ۱۸ سال
۱۴۰۰/۰۴/۲۶مهدی محمدیاننگهداری تقریبی ۱۱۳ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۰۰۰۰۲۵۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۶حجت یوسفوندنگهداری تقریبی ۲۲ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۰۰۰۰۲۶۸

 


آمار ارجاعات معاضدتی

 

 تاریخ نام وکیل موضوع
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ نازنین حاجی زادهتقسیم ترکه  – حوزه قضایی کوهین
۱۴۰۰/۰۴/۲۱مهدی حسینیطلاق توافقی – حوزه قضایی قزوین
۱۴۰۰/۰۴/۲۲زهرا اکبر شاهیتقسیم ترکه و مطالبه اجرت المثل – حوزه قضایی قزوین
۱۴۰۰/۰۴/۲۷مریم صفاییطلاق توافقی – حوزه قضایی قزوین
۱۴۰۰/۰۴/۲۷سوگند تقی پورطلاق توافقی – حوزه قضایی قزوین
۱۴۰۰/۰۴/۲۷سعید صالحیالزام به تنظیم سند رسمی – حوزه قضایی آبیک

نظرات بسته شده است.