گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: تیر ماه ۱۴۰۰

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در تیر ماه ۱۴۰۰ جلب می نماییم.


آمار ارجاعات تسخیری

 

تاریخ  نام وکیل  موضوع
1400/04/01  سولماز لشگری  ایراد صدمه بدنی عمدی منجر به شکستگی عضو و تهدید با چاقو ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 9900741
1400/04/01  مصطفی طاهرخانی  استعمال مواد مخدر و نگهداری مواد مخدر 30 سانت کمیکال ش 6 دادیاری دادسرای قزوین 9901463
1400/04/01 آریان معروف زاده سرقت مستوجب تعزیر ش 2 دادیاری دادسرای تاکستان 0000077 (بعلت انتقالی به همکار جایگزین ارجاع شد .)
1400/04/01 هانیه حسین زاده نگهداری تقریبی 1 کیلو گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 00000122
1400/04/01 فاطمه سمیع زاده ضرب و جرح ش 1 دادیاری دادسرای محمدیه 0000492 – زیر 18 سال ( بدلیل عذر موجه به همکار جایگزین ارجاع شد .)
1400/04/01 حدیث سروش آرا ایراد جرح عمدی با چاقو ش 103 دادگاه کیفری دو آبیک 0000206 – زیر 18 سال
1400/04/01 مهدی رجبی نگهداری تقریبی 30 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000205
1400/04/01 علی اصغر خلیلی نوسر  نگهداری تقریبی 80 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 000195
1400/04/01 حمید یاوری حمل و نگهداری 995 گرم شیشه ش 2 بازپرسی دادسرای آبیک 0000288
1400/04/01 زهرا حیدری نگهداری تقریبی 317 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 00000191
1400/04/01 یوسف دهقاندار نگهداری تقریبی 144 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000215
1400/04/01 آذر نجفی ایراد صدمه بدنی با سلاح سرد ( چاقو ) ش 106 دادگاه کیفری دو شهر قزوین 9901191
1400/04/01 علی غلامشاهی نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 17 گرم و روان گردان شیشه به میزان 5 گرم و 70 سانتی گرم ش 2 بازپرسی دادسرای آبیک 0000291 – ( به همکار جایگزین ارجاع شد )
1400/04/12 محمد نوزعیم در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 45 گرم ش 2 بازپرسی دادسرای آبیک 0000329
1400/04/12 محمد هاشمی قصور پزشکی ش 6 باز پرسی دادسرای قزوین 0000226
1400/04/13 فاطمه نوروزی وناشی  توهین و تهدید ش 1 دادیاری دادسرای محمدیه 0000559 – زیر 18 سال
1400/04/13 سعید ایمانی مشارکت در نگهداری تقریبی 21 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 00000193
1400/04/13 حمید مرادی مشارکت در نگهداری تقریبی 21 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 00000193
1400/04/13 ابوالقاسم رضایی فوت مشکوک ش 2 بازپرسی دادسرای البرز9900742
1400/04/13 محمد عبداله پور ضرب و جرح ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 0000066  – زیر 18 سال
1400/04/13 سعید شکوه حجتی ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 103 دادگاه کیفری دو شهر آبیک 0000219 – زیر 18 سال
1400/04/13 زینب فرهادلو نگهداری تقریبی 17 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین  0000212
1400/04/13 نازنین اله داد توهین ش 103 دادگاه کیفری دو شهر آبیک 0000242 – زیر 18 سال
1400/04/13 هما حداد توکلی حمل مواد مخدر ( 200 گرم شیشه و 974 گرم هروئین ) ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 0000294
1400/04/13 علی نوروزی نگهداری تقریبی 30 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000216
1400/04/13  شهره رحمانی توهین و ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 111 دادگاه کیفری 2 قزوین 9900972
1400/04/15 مریم بابایی نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 5 گرم و 80 سانتی گرم هروئین ش 103 دادگاه کیفری دو آبیک 0000245
1400/04/15 آرش اردیبهشتی  رابطه نامشروع دون زنا و انتشار محتوای مستهجن به وسیله سامانه های رایانه ای ش دادگاه عمومی بخش رامند 0000271
1400/04/19 زیور حیدری ایراد صدمه بدنی عمدی و توهین ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین 9900850 – زیر 18 سال
1400/04/19  جواد سیل سپور سرقت مستوجب تعزیر ش 2 دادیاری دادسرای تاکستان 0000077
1400/04/19 قاسم نجفی ضرب و جرح ش 1 دادیاری دادسرای محمدیه 0000492 – زیر 18 سال
1400/04/19 مهدی جلیلوند ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 111 دادگاه کیفری 2 قزوین 9900929 – زیر 18 سال
1400/04/21 فاطمه اسدی ضرب و جرح عمدی ش 2 بازپرسی دادسرای البرز 9900554 – زیر 18 سال
1400/04/21 فرهاد غفاری قتل عمد ش 4 بازپرسی قزوین 0000279
1400/04/21 ساره مقدم اصلانی قتل شبه عمد ش 1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا 0000014 – زیر 18 سال
1400/04/26 سولماز ولی زاده نگهداری تقریبی 39 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 00000163
1400/04/26 رامین شجاعی نزاع دسته جمعی ش دادگاه عمومی بخش دشتابی 9901045 – زیر 18 سال
1400/04/26 مرتضی مشهدلو ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و توهین  ش 2 دادیاری دادسرای البرز 99000001
1400/04/26 جلال پاک زاد توهین و تهدید و ایراد ضرب و جرح عمدی فاقد آثار ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 0000351 – زیر 18 سال
1400/04/26 مهرداد جوانی ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو – توهین به اشخاص عادی – تخریب عمدی ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 0000079 – زیر 18 سال
1400/04/26 ابوالقاسم رمضانی مشارکت در نگهداری تقریبی یک کیلو و 750 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب اسلامی قزوین 0000218
1400/04/28 مریم رجبی فرد نگهداری تقریبی 200 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000300
1400/04/28 اسماعیل مهدی زاده نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 17 گرم و روان گردان شیشه به میزان 5 گرم و 70 سانتی گرم ش 2 بازپرسی دادسرای آبیک 0000291
1400/04/26 اعظم قاسمی سرقت ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 0000240 – زیر 18 سال
1400/04/26 مهدی محمدیان نگهداری تقریبی 113 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000257
1400/04/26 حجت یوسفوند نگهداری تقریبی 22 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000268

 


آمار ارجاعات معاضدتی

 

 تاریخ  نام وکیل  موضوع
1400/04/08  نازنین حاجی زاده تقسیم ترکه  – حوزه قضایی کوهین
1400/04/21 مهدی حسینی طلاق توافقی – حوزه قضایی قزوین
1400/04/22 زهرا اکبر شاهی تقسیم ترکه و مطالبه اجرت المثل – حوزه قضایی قزوین
1400/04/27 مریم صفایی طلاق توافقی – حوزه قضایی قزوین
1400/04/27 سوگند تقی پور طلاق توافقی – حوزه قضایی قزوین
1400/04/27 سعید صالحی الزام به تنظیم سند رسمی – حوزه قضایی آبیک