گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: مرداد ماه ۱۴۰۰

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در مرداد ماه ۱۴۰۰ جلب می نماییم.


آمار ارجاعات تسخیری

تاریخ نام وکیلموضوع
۱۴۰۰/۰۵/۰۳رضا بخشی زاده دلیری سرقت ش ۳ دادیاری دادسرای تاکستان ۰۰۰۰۰۹۳- زیر ۱۸ سال
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ابوالفضل بابایینگهداری تقریبی ۷۶ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۰۰۰۰۳۴۳
۱۴۰۰/۰۵/۰۳عبدالله آذر پورحمل مواد مخدر از نوع هروئین به میزان ۳ گرم و شیشه به میزان ۷۰ سانتی گرم ش ۴ بازپرسی دادسرای قزوین ۰۰۰۰۴۲۸ – زیر ۱۸ سال  ( بدلیل عذر موجه به همکار جایگزین ارجاع گردید )
۱۴۰۰/۰۵/۰۳فاطمه رضایینگهداری تقریبی ۲۳۴ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۰۰۰۰۲۸۵
۱۴۰۰/۰۵/۰۳میترا پرتوی مالفجانینگهداری تقریبی ۹۰ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۰۰۰۰۲۹۸
۱۴۰۰/۰۵/۰۳زهره تک دهقاننگهداری تقریبی ۲۳۰ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۰۰۰۰۳۱۷
۱۴۰۰/۰۵/۰۳فاطمه باجلاننگهداری تقریبی ۱۷ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۰۰۰۰۳۱۲
۱۴۰۰/۰۵/۰۳میترا یارکه سلخورینگهداری تقریبی ۱۶گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۰۰۰۰۲۹۷
۱۴۰۰/۰۵/۰۳اعظم هژیر کشاورزنگهداری تقریبی ۱۳۵ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۰۰۰۰۲۷۳ ( بدلیل عذر موجه به همکار جایگزین ارجاع گردید .)
۱۴۰۰/۰۵/۰۳زهرا دستواربی مبالاتی در امر رانندگی و …. ش ۱ دادیاری دادسرای قزوین ۹۹۰۱۵۱۰ – زیر ۱۸ سال
۱۴۰۰/۰۵/۰۳زهرا ایران دوستاخلال در نظم و آسایش عمومی و حمل سلاح سرد به قصد درگیری و …. ش ۱۱۱ دادگاه کیفری ۲ قزوین ۰۰۰۰۱۸۵
۱۴۰۰/۰۵/۰۳سعید رسول ابربکوهنگهداری تقریبی ۱۴۳ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۰۰۰۰۲۷۱
۱۴۰۰/۰۵/۱۷رضا صالحینگهداری مواد مخدر از نوع هروئین ب میزان ۱۳ سانتی گرم و شیشه ب میزان ۱۰ سانتی گرم برای بار چهارم ش ۲ بازپرسی دادسرای آبیک ۰۰۰۰۳۵۵
۱۴۰۰/۰۵/۱۷اژدر ابراهیم خانینگهداری مواد مخدر از نوع هروئین ب میزان ۴۴ گرم و مواد روان گردان شیشه به میزان ۲۰ گرم و ۵۰ سانتی گرم ش ۲ بازپرسی دادسرای آبیک ۹۹۰۰۹۵۹
۱۴۰۰/۰۵/۱۷حسین باباییسرقت موتور سیکلت ش ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان ۹۹۰۰۷۶۲
۱۴۰۰/۰۵/۱۷احسان روحانی شیرواننگهداری مواد مخدر به میزان ۴۰۸ گرم کوکایین و ۳ گرم شیشه مطبوخ و وارد کردن مواد مخدر ش ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان ۰۰۰۰۲۳۶
۱۴۰۰/۰۵/۱۷رسول رحمانینگهداری ۵۱ گرم هروئین و ۲۸۴ گرم شیشه و ۱۵ عدد پایپ ش ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان ۰۰۰۰۲۲۶
۱۴۰۰/۰۵/۱۷احسان بیگدلیقدرت نمایی با چاقو و تخریب خودرو پلیس ش ۱۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین
۱۴۰۰/۰۵/۱۷مجید حسینیتبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و توهین به مقام معظم رهبری ش ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین ۰۰۰۰۵۵۲ – زیر ۱۸ سال
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ندا افلاطونینگهداری مواد مخدر از نوع کمیکال ب میزان ۱۲ سانت و استعمال مواد مخدر ش ۵ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب قزوین ئ۰۰۰۰۴۱۸
۱۴۰۰/۰۵/۱۷اسماعیل یوسفی نژادحمل و ایراد جرح با اسلحه ش ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین ۰۰۰۰۱۰۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۷سیده زهرا موسویایراد ضرب و جرح عمدی ش ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ البرز ۰۰۰۰۱۸۰ – زیر ۱۸ سال
۱۴۰۰/۰۵/۱۷بهزاد قشلاقیانایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی و توهین و فحاشی و تهدید ش ۶  دادگاه کیفری دو شهر قزوین ۰۰۰۰۳۳۹
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ایمان حطمیتوهین و ایراد ضرب و جرح عمدی ش ۱ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب محمدیه ۰۰۰۰۵۱۵ – زیر ۱۸ سال
۱۴۰۰/۰۵/۱۷محمدرضا ورسهرانندگی موتور سیکلت بدون پروانه رسمی و اخلال در نظم و آسایش عمومی با تک چرخ زدن در پارک ش ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین ۰۰۰۰۲۸۸
۱۴۰۰/۰۵/۱۷مریم خرمیایراد ضرب و جرح عمدی ش ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ البرز ۰۰۰۰۱۸۰ – زیر ۱۸ سال
۱۴۰۰/۰۵/۱۷راحله رجبی یعقوبیایراد صدمه بدنی عمدی – توهین ب اشخاص عادی ش ۱۱۱ دادگاه کیفری ۲ قزوین ۰۰۰۰۱۰۳ – زیر ۱۸ سال
۱۴۰۰/۰۵/۱۷گلنار خاتونی سلخورینگهداری و خرید یک بطری مشروب الکلی دست ساز ش ۴ بازپرسی دادسرای قزوین ۰۰۰۰۴۳۸ – زیر ۱۸ سال
۱۴۰۰/۰۵/۱۷حامد قره بیگیمشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به ضرب و جرح ش ۲ دادیاری دادسرای قزوین ۰۰۰۰۰۹۴ – زیر ۱۸ سال
۱۴۰۰/۰۵/۱۷علی توسلیاخلال در نظم و آسایش عمومی و مصرف مسکر ش ۴ بازپرسی دادسرای قزوین ۰۰۰۰۴۵۱ – زیر ۱۸ سال
۱۴۰۰/۰۵/۱۷سونا محمدینگهداری تقریبی ۸۶۰ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۰۰۰۰۳۴۹
۱۴۰۰/۰۵/۱۷رضا صالحیرابطه نامشروع ش ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ قزوین ۰۰۰۰۳۸۲
۱۴۰۰/۰۵/۱۷محمد تقی نصیریحمل مشروبات الکلی دست ساز و رانندگی بدون گواهینامه ش ۱۲ بازپرسی دادسرای قزوین ۰۰۰۰۳۶۸زیر ۱۸ سال
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ابوالقاسم رمضانیمشارکت در نگهداری تقریبی یک کیلو و هفتصد و پانزده گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۰۰۰۰۲۱۸
۱۴۰۰/۰۵/۱۷دل آرآم آرامیمشارکت در نگهداری تقریبی یک کیلو و هفتصد و پانزده گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۰۰۰۰۲۱۸
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ریحانه بهارلومشارکت در نگهداری تقریبی یک کیلو و هفتصد و پانزده گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۰۰۰۰۲۱۸
۱۴۰۰/۰۵/۱۷فاطمه کلاهدوزهامشارکت در نگهداری تقریبی ۹۰ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۰۰۰۰۳۲۲
۱۴۰۰/۰۵/۱۷سعید داودیمشارکت در نگهداری تقریبی ۹۰ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۰۰۰۰۳۲۲
۱۴۰۰/۰۵/۱۷مجتبی گودرزوند چگینیحمل مواد مخدر از نوع هروئین به میزان ۳ گرم و شیشه ب میزان ۷۰ سانتی گرم ش ۴ بازپرسی دادسرای قزوین ۰۰۰۰۴۲۸
۱۴۰۰/۰۵/۲۴سعید حبیبینگهداری تقریبی سه کیلو و نهصد گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۰۰۰۰۳۷۲
۱۴۰۰/۰۵/۲۴پریسا ثقفینگهداری تقریبی ۶۰ گرم هروئین و شیشه  ۱ دادگاه انقلاب قزوین
۱۴۰۰/۰۵/۲۴امیر علی اسعدیمشارکت در نگهداری ۱۶ گرم شیشه ش ۳ دادگاه انقلاب تاکستان ۰۰۰۰۴۱۸
۱۴۰۰/۰۵/۲۴عذرا طاهری نژادمشارکت در نگهداری ۱۶ گرم شیشه ش ۳ دادگاه انقلاب تاکستان ۰۰۰۰۴۱۸
۱۴۰۰/۰۵/۲۴حسین شاه حسینینگهداری تقریبی ۱۳۵ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۰۰۰۰۲۷۳ ( بدلیل عذر موجه به همکار جایگزین ارجاع گردید .)
۱۴۰۰/۰۵/۲۴حسن اسدینگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان ۱۷ گرم و روان گردان شیشه به میزان ۵ گرم و ۷۰ سانتی گرم ش ۲ بازپرسی آبیک ۰۰۰۰۲۹۱
۱۴۰۰/۰۵/۲۴سمانه گودرزی حمل کشت شاهدانه برای تولیدمواد مخدر ۳ بوته شاهدانه ش ۷ دادیاری دادسرای قزوین ۰۰۰۰۶۷۸ – زیر ۱۸ سال
۱۴۰۰/۰۵/۲۴پژمان برقی مستان آبادقتل عمدی از طریق اسید پاشی ش ۲ بازپرسی دادسرای محمدیه ۰۰۰۰۱۳۸

آمار ارجاعات معاضدتی

تاریخنام وکیلموضوع
۱۴۰۰/۰۵/۰۵صفر علی لطفی لوطلاق – حوزه قضایی البرز
۱۴۰۰/۰۵/۰۵میلاد پارسیاالزام به ایفاء تعهدات مبنی بر پرداخت دیه و غرامت
۱۴۰۰/۰۵/۰۵محمد افشار مقدممطالبه خسارت
۱۴۰۰/۰۵/۰۵زهرا حاجیطلاق به درخواست زوجه
۱۴۰۰/۰۵/۰۵محمدرضا مرادیتقسیم ترکه
۱۴۰۰/۰۵/۰۵عباس سلیمیتقسیم ترکه
۱۴۰۰/۰۵/۰۵فاطمه ذوالقدرتقسیم ترکه
۱۴۰۰/۰۵/۰۵امیر حمزه علی زادهمطالبه نفقه فرزند مشترک
۱۴۰۰/۰۵/۰۵رضا حمزه ایطلاق به درخواست زوجه
۱۴۰۰/۰۵/۰۵میثم کیماسی سلخوریاسترداد مدارک
۱۴۰۰/۰۵/۰۵نجمه ابراهیمیمطالبه مهریه
۱۴۰۰/۰۵/۰۵سعید اسلامیمطالبه وجه
۱۴۰۰/۰۵/۰۵علی کیا دوسترفع تصرف عدوانی
۱۴۰۰/۰۵/۰۵مجتبی بهرامیاعاده دادرسی نسبت به احکام صادره
۱۴۰۰/۰۵/۰۵سیده مرضیه مومنیتقسیم ترکه – حوزه قضایی الموت شرقی
۱۴۰۰/۰۵/۰۵افشین مقینیطلاق توافقی
۱۴۰۰/۰۵/۰۵علیرضا لشگریمطالبه مهریه و طلاق
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ویدا نامی چمازیطلاق به درخواست زوجه

نظرات بسته شده است.