گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: مرداد ماه ۱۴۰۰

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در مرداد ماه ۱۴۰۰ جلب می نماییم.


آمار ارجاعات تسخیری

تاریخ  نام وکیل موضوع
1400/05/03 رضا بخشی زاده دلیری  سرقت ش 3 دادیاری دادسرای تاکستان 0000093- زیر 18 سال
1400/05/03 ابوالفضل بابایی نگهداری تقریبی 76 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000343
1400/05/03 عبدالله آذر پور حمل مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 3 گرم و شیشه به میزان 70 سانتی گرم ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 0000428 – زیر 18 سال  ( بدلیل عذر موجه به همکار جایگزین ارجاع گردید )
1400/05/03 فاطمه رضایی نگهداری تقریبی 234 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000285
1400/05/03 میترا پرتوی مالفجانی نگهداری تقریبی 90 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000298
1400/05/03 زهره تک دهقان نگهداری تقریبی 230 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000317
1400/05/03 فاطمه باجلان نگهداری تقریبی 17 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000312
1400/05/03 میترا یارکه سلخوری نگهداری تقریبی 16گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000297
1400/05/03 اعظم هژیر کشاورز نگهداری تقریبی 135 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000273 ( بدلیل عذر موجه به همکار جایگزین ارجاع گردید .)
1400/05/03 زهرا دستوار بی مبالاتی در امر رانندگی و …. ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 9901510 – زیر 18 سال
1400/05/03 زهرا ایران دوست اخلال در نظم و آسایش عمومی و حمل سلاح سرد به قصد درگیری و …. ش 111 دادگاه کیفری 2 قزوین 0000185
1400/05/03 سعید رسول ابربکوه نگهداری تقریبی 143 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000271
1400/05/17 رضا صالحی نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین ب میزان 13 سانتی گرم و شیشه ب میزان 10 سانتی گرم برای بار چهارم ش 2 بازپرسی دادسرای آبیک 0000355
1400/05/17 اژدر ابراهیم خانی نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین ب میزان 44 گرم و مواد روان گردان شیشه به میزان 20 گرم و 50 سانتی گرم ش 2 بازپرسی دادسرای آبیک 9900959
1400/05/17 حسین بابایی سرقت موتور سیکلت ش 1 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان 9900762
1400/05/17 احسان روحانی شیروان نگهداری مواد مخدر به میزان 408 گرم کوکایین و 3 گرم شیشه مطبوخ و وارد کردن مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان 0000236
1400/05/17 رسول رحمانی نگهداری 51 گرم هروئین و 284 گرم شیشه و 15 عدد پایپ ش 1 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان 0000226
1400/05/17 احسان بیگدلی قدرت نمایی با چاقو و تخریب خودرو پلیس ش 11 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین
1400/05/17 مجید حسینی تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و توهین به مقام معظم رهبری ش 1 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین 0000552 – زیر 18 سال
1400/05/17 ندا افلاطونی نگهداری مواد مخدر از نوع کمیکال ب میزان 12 سانت و استعمال مواد مخدر ش 5 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب قزوین ئ0000418
1400/05/17 اسماعیل یوسفی نژاد حمل و ایراد جرح با اسلحه ش 7 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین 0000100
1400/05/17 سیده زهرا موسوی ایراد ضرب و جرح عمدی ش 101 دادگاه کیفری 2 البرز 0000180 – زیر 18 سال
1400/05/17 بهزاد قشلاقیان ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی و توهین و فحاشی و تهدید ش 6  دادگاه کیفری دو شهر قزوین 0000339
1400/05/17 ایمان حطمی توهین و ایراد ضرب و جرح عمدی ش 1 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب محمدیه 0000515 – زیر 18 سال
1400/05/17 محمدرضا ورسه رانندگی موتور سیکلت بدون پروانه رسمی و اخلال در نظم و آسایش عمومی با تک چرخ زدن در پارک ش 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین 0000288
1400/05/17 مریم خرمی ایراد ضرب و جرح عمدی ش 101 دادگاه کیفری 2 البرز 0000180 – زیر 18 سال
1400/05/17 راحله رجبی یعقوبی ایراد صدمه بدنی عمدی – توهین ب اشخاص عادی ش 111 دادگاه کیفری 2 قزوین 0000103 – زیر 18 سال
1400/05/17 گلنار خاتونی سلخوری نگهداری و خرید یک بطری مشروب الکلی دست ساز ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 0000438 – زیر 18 سال
1400/05/17 حامد قره بیگی مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به ضرب و جرح ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 0000094 – زیر 18 سال
1400/05/17 علی توسلی اخلال در نظم و آسایش عمومی و مصرف مسکر ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 0000451 – زیر 18 سال
1400/05/17 سونا محمدی نگهداری تقریبی 860 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000349
1400/05/17 رضا صالحی رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 0000382
1400/05/17 محمد تقی نصیری حمل مشروبات الکلی دست ساز و رانندگی بدون گواهینامه ش 12 بازپرسی دادسرای قزوین 0000368زیر 18 سال
1400/05/17 ابوالقاسم رمضانی مشارکت در نگهداری تقریبی یک کیلو و هفتصد و پانزده گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000218
1400/05/17 دل آرآم آرامی مشارکت در نگهداری تقریبی یک کیلو و هفتصد و پانزده گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000218
1400/05/17 ریحانه بهارلو مشارکت در نگهداری تقریبی یک کیلو و هفتصد و پانزده گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000218
1400/05/17 فاطمه کلاهدوزها مشارکت در نگهداری تقریبی 90 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000322
1400/05/17 سعید داودی مشارکت در نگهداری تقریبی 90 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000322
1400/05/17 مجتبی گودرزوند چگینی حمل مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 3 گرم و شیشه ب میزان 70 سانتی گرم ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 0000428
1400/05/24 سعید حبیبی نگهداری تقریبی سه کیلو و نهصد گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000372
1400/05/24 پریسا ثقفی نگهداری تقریبی 60 گرم هروئین و شیشه  1 دادگاه انقلاب قزوین
1400/05/24 امیر علی اسعدی مشارکت در نگهداری 16 گرم شیشه ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان 0000418
1400/05/24 عذرا طاهری نژاد مشارکت در نگهداری 16 گرم شیشه ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان 0000418
1400/05/24 حسین شاه حسینی نگهداری تقریبی 135 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000273 ( بدلیل عذر موجه به همکار جایگزین ارجاع گردید .)
1400/05/24 حسن اسدی نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 17 گرم و روان گردان شیشه به میزان 5 گرم و 70 سانتی گرم ش 2 بازپرسی آبیک 0000291
1400/05/24 سمانه گودرزی  حمل کشت شاهدانه برای تولیدمواد مخدر 3 بوته شاهدانه ش 7 دادیاری دادسرای قزوین 0000678 – زیر 18 سال
1400/05/24 پژمان برقی مستان آباد قتل عمدی از طریق اسید پاشی ش 2 بازپرسی دادسرای محمدیه 0000138

آمار ارجاعات معاضدتی

تاریخ نام وکیل موضوع
1400/05/05 صفر علی لطفی لو طلاق – حوزه قضایی البرز
1400/05/05 میلاد پارسیا الزام به ایفاء تعهدات مبنی بر پرداخت دیه و غرامت
1400/05/05 محمد افشار مقدم مطالبه خسارت
1400/05/05 زهرا حاجی طلاق به درخواست زوجه
1400/05/05 محمدرضا مرادی تقسیم ترکه
1400/05/05 عباس سلیمی تقسیم ترکه
1400/05/05 فاطمه ذوالقدر تقسیم ترکه
1400/05/05 امیر حمزه علی زاده مطالبه نفقه فرزند مشترک
1400/05/05 رضا حمزه ای طلاق به درخواست زوجه
1400/05/05 میثم کیماسی سلخوری استرداد مدارک
1400/05/05 نجمه ابراهیمی مطالبه مهریه
1400/05/05 سعید اسلامی مطالبه وجه
1400/05/05 علی کیا دوست رفع تصرف عدوانی
1400/05/05 مجتبی بهرامی اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره
1400/05/05 سیده مرضیه مومنی تقسیم ترکه – حوزه قضایی الموت شرقی
1400/05/05 افشین مقینی طلاق توافقی
1400/05/05 علیرضا لشگری مطالبه مهریه و طلاق
1400/05/05  ویدا نامی چمازی طلاق به درخواست زوجه