گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: آبان ماه ۱۴۰۰

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در آبان ماه ۱۴۰۰ جلب می نماییم.


آمار ارجاعات تسخیری


 تاریخ نام وکیل موضوع
1400/08/03  علی خانی  نگهداری تقریبی 40 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000676
1400/08/03 صبا اسماعیل پور افشار  در معرض فروش قرار دادن مواد روانگردان از نوع  شیشه به میزان 45 گرم و مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 34 گرم و تریاک  به میزان 2 گرم  ش 2 بازپرسی دادسرای آبیک 0000921
1400/08/03 منیژه اسماعیلی جامکانی  ایراد ضرب و جرح عمدی  ش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 0000314
1400/08/03 زهرا عبداله پور  نگهداری تقریبی 120 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000679
1400/08/03 مهدی پروین بازاری  نگهداری تقریبی 34 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000661
1400/08/03 صدیقه درگاهی نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000659
1400/08/03 محمد مهدی ملکی ضرب و جرح عمدی ش دادگاه عمومی بخش خرمدشت 9901472
1400/08/04 محمد ابراهیم قموشی  تهدید – ایراد صدمه بدنی عمدی فاقد آثار و ورود به عنف ش 9 بازپرسی  دادسرای قزوین 0000608 – زیر 18 سال
1400/08/05 عزیزه برزگر نگهداری مواد مخدر از نوع شیره تریاک به میزان 30 سانت و نگهداری مواد مخدر از نوع تریاک به میزان 1 گرم و 90 سانت و 290 گرم مواد مخدراز نوع شیشه ( درجه یک ) ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 0001059
1400/08/05 سکینه امینی نگهداری تقریبی 23 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000677
1400/08/09 علی صالحی حمل مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 981578
1400/08/09 غلامرضا آزادی نگهداری یک قبضه چاقو و تهدید مامور با چاقو و نگهداری مواد مخدر ش 3 بازپرسی دادسرای البرز 0000537
1400/08/09 سیما شریفی نوروزی ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو و تهیه وسیله ارتکاب جرم ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین  0000609 – زیر 18 سال
1400/08/09 حسین سلگی نگهداری تقریبی 21 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000693
1400/08/09 شقایق نجفی مهر ایراد ضرب و جرح عمدی ش 3 دادیاری دادسرای محمدی- 0000889 – زیر 18 سال
1400/08/09 حسین صوفی نگهداری مواد مخدر ش 3 بازپرسی دادسرای البرز
1400/08/09 حسینعلی ساریجالو عرضه مواد مخدر برای فروش ب میزان 4 گرم و 80 سانت روانگردان شیشه ش 103 دادگاه کیفری دو آبیک 9900798
1400/08/09 ماندانا بابایی تسبیب ذدر ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 0000984 – زیر 18 سال
1400/08/09 کامبیز رحمانی ایراد ضرب و جرح عمدی  با چاقو و تهدید ش 101 دادگاه کیفری دو تاکستان 9901245 – زیر 18 سال
1400/08/09 علی سرفرانی شرب خمر و اخلال در نظم عمومی  ش 101 دادگاه کیفری دو تاکستان 0000855 – زیر 18 سال
1400/08/12 محمد رستمی ایجاد مزاحمت ( کبوتر پرانی ) ش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 0000738 – زیر 18 سال
1400/08/12 منیژه شاهسوند قتل عمد ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 980371
1400/08/12 عذرا طاهری نژاد نگهداری 19 گرم هروئین و 1 گرم شیشه و 3 عدد پایپ و 1 عدد ترازوی توزین ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان 0000551 ( بدلیل عذر موجه به همکار جایگزین ارجاع گردید )
1400/08/12 مریم روحنواز آریا تپه ایراد ضرب و جرح عمدی با سلاح سرد در حد لوث ش 1 دادیاری دادسرای تاکستان 0000352 – زیر 18 سال
1400/08/12 معصومه طاهری نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین ب میزان 85 گرم و مواد روانگردان از نوع شیشه ب میزان 12 گرم ش 2 بازپرسی دادسرای آبیک 0000993
1400/08/12 آرش جهانی پنج فقره کلاهبرداری ش 106 دادگاه کیفری دو شهر قزوین 970859
1400/08/12 سجاد مولایی مشارکت در حمل مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 3 کیلو و 517 گرم ( درجه یک ) ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 0000564
1400/08/12 تقی تقوایی کشتکار نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب اسلامی قزوین 0000708
1400/08/12 فرشید رمضانزاده نگهداری تقریبی 30 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب اسلامی قزوین 0000688
1400/08/12 سید مهدی حسینی رابطه نامشروع ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 980379
1400/08/16 محمد تنگدست  ایراد جرح عمدی با چاقو ش 1 دادیاری دادسرای البرز 0000457 – زیر 18 سال ( بدلیل عذر موجه به همکار جایگزین ارجاع گردید )
1400/08/16 سید میثم ارسنی نگهداری 990 گرم شیشه و 3 کیلو 980 گرم هروئین ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 0000586
1400/08/17 صابر جهانی تنظیم لایحه در خصوص اعمال ماده 477 ش 1 اجرای احکام کیفری دادسرای قزوین 00001313
1400/08/17 نسیم مختاری توهین به مامور نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه و اخلال در نظم انتخابات ش 2 بازپرسی دادسرای آبیک – زیر 18 سال
1400/08/17 احسان خاکزاد شاهاندشتی نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین 28 گرم و 70 سانتی گرم و شیشه 2 گرم و قرص متادون 30 گرم و نگهداری یک عدد پایپ ش 3 بازپرسی البرز 0000573
1400/08/22 سمیه چماچم نگهداری تقریبی 160 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000735
1400/08/22 مجتبی نجفی عرب قتل عمد ش دادگاه عمومی بخش شال 0001050
1400/08/22 زهرا سیاهکالی مرادی  ایراد جرح عمدی با چاقو ش 1 دادیاری دادسرای البرز 0000457 – زیر 18 سال
1400/08/22 سمیه سمیعی اینکی ضرب و جرح عمدی با چاقو ش دادگاه عمومی بخش خرمدشت 0001255 – زیر 18 سال
1400/08/22 مجتبی اصغر نژاد نگهداری 44 گرم هروئین و ….. ش 3 دادگاه انقلاب اسلامی قزوین مستقر در تاکستان 0000652
1400/08/22 کریم مجتبوی ایراد صدمه بدنی عغیر عمدی در اثر وازگونی خودرو ش دادگاه عمومی الموت غربی 0000659
1400/08/22 میثم حاج ابراهیمی نگهداری مواد مخدر هروئین به میزان 300 گرو و شیشه 200 گرم ش 2 بازپرسی دادسرای محمدیه 0000538
1400/08/22 آیدا آریا پارسا نگهداری نواد روانگردان از نوع شیشه به میزان 16 گرم و …. ش 2 بازپرسی آبیک
1400/08/22 سید جمال موسوی دژکام نگهداری مواد مخدر از نوع شیشه به میزان 25 سانت و …. ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 0001182
1400/08/22 انیس پاک نهاد توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9900971 – زیر 18 سال
1400/08/22 میلاد طاهرخانی نگهداری 19 گرم هروئین و 1 گرم شیشه و 3 عدد پایپ و 1 عدد ترازوی توزین ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان 0000551
1400/08/22 سید سعید سید حسینی  اخلال در نظم عمومی – مشارکت در تخر یب ش 2 بازپرسی دادسرای آبیک 0001017 – زیر 18 سال
1400/08/22 سعید صالحی نگهداری مواد مخدر هروئین ب میزان 8 گرم و 30 سانت ش 2 دادیاری آبیک 0000897
1400/08/22 مسلم نظری خاکشور نگهداری 35 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000753
1400/08/26  مریم فرد  مباشرت در ایراد ضرب و جرح عمدی با سلاح سرد چاقو و توهین ش 1 دادیاری دادسرای البرز 0000303
1400/08/26  امیر مطهری نگهداری تقریبی 171 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000785
1400/08/26 زهرا اسدی نگهداری مواد مخدر ( جرائم درجه 5 و 6 ) ش 3 بازپرسی دادسرای البرز 0000622
1400/08/26  حسن فرجی نگهداری مواد مخدر ش 1 دادیاری دادسرای آبیک 0000918
1400/08/26 سارا آقایی لیاولی توهین – فحاشی – ایراد ضرب و جرح عمدی – افترا ش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 0000749
1400/08/26 مهدی عبدلی نگهداری مواد مخدر ش 1 دادیاری دادسرای آبیک 0000869
1400/08/30 پرویز اکرادی نگهداری 6 گرم هروئین ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 0001193
1400/08/30 حمید خدابنده لو حمل 5 کیلو و 990 گرم شیشه و 28 گرم و 80 سانت ترامادول ش 7 بازپرسی قزوین 0000982
1400/08/30 سعید یوسفی ضرب و جرح عمدی با چاقو و تهدید و قدرت نمایی با چاقو و مصرف مسکر ش 10 بازپرسی قزوین 0001149 – زیر 18 سال
1400/08/30 شهریار ربیعی حمل و نگهداری 3 لیتر مشروب الکی دست ساز داخلی و نگهداری مشروب خارجی شامل 5 عدد قوطی از نوع ویسکی پلمپ شده  ش 2 دادیاری قزوین 0001069 – زیر 18 سال
1400/08/30 وحید اسکندری نگهداری 20 گرم هروئین و 4 گرم و 70 سانتی گرم شیشه ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 0001042
1400/08/30 معصومه چگینی رابطه نامشروع ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین
1400/08/30 نرگس کیایی نگهداری تقریبی 3 کیلو شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000808
1400/08/30 رقیه زهدی شریف نگهداری مواد مخدرش 3 بازپرسی دادسرای البرز 0000540
1400/08/30 علی کیادوست نگهداری 20 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000798

آمار ارجاعات معاضدتی


تاریخ نام وکیل موضوع  – حوزه قضایی  معرفی نامه
1400/08/22  علینقی عزیزی حین آبادی  طلاق به درخواست زوج – محمدیه  دادگستری محمدیه
1400/08/23 غلامرضا شریفیان الزام به ایفا تعهد – قزوین کمیته امداد قزوین
1400/08/23 عیسی احمدی ماچیانی خلع ید یا رفع مزاحمت – قزوین دادگستری کل قزوین
1400/08/23 فاطمه باجلان تقسیم ترکه – ش 2 دادگاه عمومی حقوقی کوهین کمیته امداد قزوین
1400/08/23 شادی احمدی مطالبه مهریه – قزوین بهزیستی قزوین – دادگستری کل قزوین
1400/08/30 محمدحسین مهدی پور اعسار از پرداخت محکوم به دادگستری کل قزوین
1400/08/30 اکبر ملکی اعسار از پرداخت محکوم به دادگستری کل قزوین