گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: دی ماه ۱۴۰۰

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در دی ماه ۱۴۰۰ جلب می نماییم.


آمار ارجاعات تسخیری


 تاریخ  نام وکیل موضوع
1400/09/01 سمیرا آریا سرشت درگیری با مامور نیروی انتظامی ش 102 دادگاه کیفری 2 محمدیه 0000605 – زیر 18 سال
1400/09/01  مهدی مرادی مجد نگهداری شیشه ب میزان 17 گرم و هروئین ب میزان 51 گرم ش 2 بازپرسی آبیک 001015
1400/09/01 سمانه ذبیحی ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو – تهدید و قدرت نمایی با چاقو و ….. ش 10 بازپرسی دادسرای قروین 00001149 – زیر 18 سال
1400/09/06 مهدی کیایی نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000815
1400/09/06 کیقباد کیانی قدرت نمایی با چاقو ش 1 دادیاری دادسرای آبیک 0000715 – زیر 18 سال
1400/09/06 پرویز اکرادی تهیه و انتشار تصاویر مبتذل از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 0000023 – زیر 18 سال
1400/09/06 عطیه عطاران شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به ضرب و جرح و …. ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 0001025- زیر 18 سال
1400/09/07 محسن منوچهری ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت ب مامور دولت ش 3بازپرسی البرز 0000342 – زیر 18 سال
1400/09/09 امیر طاهرخانی نگهداری 62 گرم تریاک و 49 گرم شیشه و یک عدد پایپ ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان 0000737
1400/09/09 معصومه آزادی خواه نگهداری مشروبات الکلی ب میزان یک و نیم لیتر ش 3 دادیاری دادسرای قزوین 0001111 – زیر 18 سال
1400/09/09 مطهره سرپناه سور کوهی نگهداری 34 گرم هروئین ش 2 بازپرسی دادسرای آبیک 0001113 ( بعلت عذر موجه پرونده به همکار جایگزین ارجاع گردید )
1400/09/09 حامد احمدوند شرب خمر و مزاحمت برای بانوان در معابر عمومی ش 1 دادیاری دادسرای آبیک 0001042 – زیر 18 سال
1400/09/09 مهسا رمضانی نگهداری مواد مخدر ش 3 بازپرسی دادسرای البرز 0000518
1400/09/09 سعید فرجی حمل و نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 0000824
1400/09/09 علی نصیری نگهداری تقریبی 42 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000831
1400/09/09 حسین رضی کلایه نگهداری تقریبی 67 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000862
1400/09/09 سیامک رضایی نراقی مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی و ….. ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 0000190 – زیر 18 سال
1400/09/09 ولی ناصری نگهداری تقریبی 23 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000847
1400/09/09 مهدی جلو خانی نیارکی سرقت از داخل مغازه ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 0001194 – زیر 18 سال
1400/09/09 مریم شیرخانلو نگهداری تقریبی 22 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000830
1400/09/09 لیدا باحجاب  در معرض فروش قرار دادن هروئین به میزان 20 گرم و شیشهبه میزان 5 گرم ش 2 بازپرسی دادسرای آبیک 0000967
1400/09/09 بهزاد شهسواری مشارکت در نگهداری شیشه به میزان 400 گرم و هروئین به میزان یک کیلو و 700 گرم ش 2 بازپرسی دادسرای آبیک
1400/09/09 ابوالفضل بهرامی اخلال در نظم عمومی و سلب آسایش با حرکات غیر متعارف و هیاهو و جنجال ش 111 دادگاه کیفری دو شهر قزوین 00004441 – زیر 18 سال
1400/09/11 مهناز شیرازی حاجی میری ها  نگهداری تقریبی 245 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000850
1400/09/13 محمد بهراد فتحی مشارکت در نگهداری 8 گرم هروئین و 17 گرم و 70 سانتی گرم شیشه و 40 سانتی گرم شیره تریاک و 6 عدد قرص متادون ب وزن تقریبی 1/20 گرم  ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین
1400/09/13 معصومه طاهری برقراری رابطه نامشروع در حد خلوت کردن با نامحرم دون زنا ش 103 دادگاه کیفری دو شهر آبیک 0000204- زیر 18 سال
1400/09/13 شهاب میر آقا پور ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی با وصف نداشتن گواهینامه رانندگی موتور سیکلت به میزان 50 درصد ش 3 دادیاری دادسرای قزوین 9900423 – زیر 18 سال
1400/09/13 مجید حیدری ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر واژگونی خودرو ش دادگاه عمومی بخش الموت غربی 0000659
1400/09/13 اسماعیل کشاورز رابطه نامشروع ش دوم دادگاه کیفری یک قزوین 0000072
1400/09/13 راحله نوری مشارکت در سرقت مقرون به آزار از داخل گاراژو مشارکت در حبس غیر قانونی ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 0000553
1400/09/20 عزیزه برزگر مشارکت در دو فقره خرید 5 کیلو گرم و 12 کیلو گرم هروئین ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 0000337
1400/09/20 سعید چگینی شروع به صحنه سازی جهت اخذ خسارت از بیمه ش 6 دادیاری دادسرای قزوین 0000345 – زیر 18 سال
1400/09/20 معصومه آزادی خواه مصرف مسکر و رانندگی بدون گواهینامه ش 111 دادگاه کیفری دو شهر قزوین 0000478 – زیر 18 سال
1400/09/20 حسن یعقوبی الموتی نگهداری مهمات غیر مجاز به نحو انبوه ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 0000985
1400/09/20 سمیه سمیعی اینکی نگهداری 34 گرم هروئین ش 2 بازپرسی دادسرای آبیک 0001113
1400/09/20 زینب یوسفی فخر نگهداری مواد مخدر از نوع شیره تریاک به میزان سی سانت و …ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 0001059
1400/09/20 مرتضی نظری نگهداری 500 گرم هروئین و شیشه  ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000863
1400/09/20 مصطفی علی نیا مقدم نگهداری تقریبی 5 کیلو گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000864
1400/09/20 ثریا کشاورز یوسفی  تمرد در برابر مامورین دولت  و مساعدت در فراری دادن متهم ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 0000707 – زیر 18 سال
1400/09/20 مریم طهرانی ها اخلال در نظم عمومی و ….. ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 0001370
1400/09/20 مهناز ادیبان  آزار جنسی به عنف برای کودک ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 0000744 – زیر 18 سال
1400/09/24 سیده زهرا حسینی توهین ش 5 دادیاری قزوین 0000726 – زیر 18 سال
1400/09/24 سعید احمدی مالکی ایراد ضرب و جرح و تهدید ش 104 دادگاه کیفری دو قزوین 0000732 – زیر 18 سال
1400/09/24 همایون عرفای معین نگهداری 25 گرم هروئین و 2 گرم شیشه و یک عدد ترازوی توزین ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان 0000865
1400/09/24 مرتضی برزگر گلستان نگهداری 55 گرم هروئین و ….ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان 0000866
1400/09/24 رامین میرزایی نگهداری مواد مخدر ش 10 بازپرسی دادسرای قزوین
1400/09/24 بهروز عبادی گنبد مصرف مسکر و قدرت نمایی با سلاح سرد ش 3 بازپرسی البرز 0000738
1400/09/25 مهدی مرادی مجد سرقت موتور سیکلت ش 3 دادیاری دادسرای آبیک 0000072- زیر 18 سال

 


آمار ارجاعات معاضدتی


تاریخ نام وکیل موضوع معرفی نامه
1400/09/01 مریم صفایی مطالبه مهریه بهزیستی قزوین
1400/09/11 معصومه آزادی خواه مطالبه مهریه بهزیستی قزوین
1400/09/22 مهدیه نادری تحریر ترکه کمیته امداد قزوین
1400/09/22 زهرا سیاهکالی مرادی طلاق توافقی  دادگستری کل قزوین
1400/09/22 محسن ملایی الزام به ایفاء تعهد بهزیستی قزوین
1400/09/22 زهرا شکیبانیا طلاق ب درخواست زوجه دادگستری کل قزین
1400/09/25 حمید یاوری  مطالبه مهریه