گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: دی ماه ۱۴۰۰

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در دی ماه ۱۴۰۰ جلب می نماییم.


آمار ارجاعات تسخیری


تاریخ نام وکیل موضوع و شعبه
1400/10/02 فریدون هادی پور نجار کلا کلاهبرداری رایانه ای ش 3 بازپرسی دادسرای البرز 0000017
1400/10/02  شایسته رشوند تحریک و تشویق افراد به جرائم منافی عفت ش 106 دادگاه کیفری دوقزوین 0001121- زیر 18 سال
1400/10/02 غزل فاروقی توهین به اشخاص عادی – ایراد جرح عمدی با چاقو ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 9901163 – زیر 18 سال
1400/10/02 فاطمه اسدالهی  مشارکت در نگهداری مشروبات الکلی نیم لیتر و مصرف مشروبات الکلی – ش 3 دادیاری قزوین 0001267 – زیر 18 سال
1400/10/02 بهزاد شهسواری شرب خمر و ایراد ضرب و جرح عمدی و …. ش 1 دادیاری ابیک  0001042  – زیر 18 سال
1400/10/02 مهدی مافی تحریک و تشویق افراد به جرائم منافی عفت ش 106 دادگاه کیفری دوقزوین 0001121- زیر 18 سال
1400/10/02 مهسا مشاطان رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 0000740 – زیر 18 سال
1400/10/04 مریم ضیاءآبادی ایراد صدمه بدنی عمدی ار طریق شلیک اسلحه ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 981614
1400/10/04 سعید یوسفلی ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ش 5 دادیاری قزوین 0001070- زیر 18 سال
1400/10/04 علی کیادوست افترا و توهین ش 102 دادگاه کیفری دو بوئین زهرا 0000457
1400/10/06 فرنوش اسدالهی حمل و نگهداری مواد از نوع شیشه به میزان 7 گرم و 90 سانت و …. ش 1 بازپرسی محمدیه 0000969
1400/10/06 مریم آقابیگی ها قدرت نمایی و تهدید با چاقو ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 0001079 – زیر 18 سال
1400/10/06 کمال رضایی نیارکی مشارکت در خرید 12 کیلو گرم هروئین  ش 9 بازپرسی قزوین 0000227
1400/10/07 خدیجه حیدری نگهداری تقریبی 230 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000317
1400/10/08 الهه آرام نگهداری تقریبی 66 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000930
1400/10/08 نسیم مختاری مشارکت در سرقت موتور سیکلت ش 2 دادیاری آبیک 0000745 – زیر 18 سال
1400/10/08 محمد احمدی نگهداری تقریبی 92 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000926
1400/10/08 مجتبی بهرامی نگهداری مشروبات الکلی دست ساز داخلی به میزان نیم لیتر و توهین به مامور ش 6 دادیاری قزوین 0000733 – زیر 18 سال
1400/10/06 زهرا سبزی نگهداری تقریبی 14 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000931
1400/10/06 منا فیروزی نگهداری تقریبی 23 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000923
1400/10/12 معصومه آزادی خواه نگهداری مشروبات الکلی دست ساز ش 7 دادیاری قزوین 0000817 – زیر 18 سال
1400/10/12 عیسی احمدی ماچیانی ایراد صدمه بدنی عمدی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 0000324 – زیر 18 سال
1400/10/13 حسینعلی ساریجالو تحصیل مال مسروقه ش 1 دادیاری آبیک 0001076 – زیر 18 سال
1400/10/13 حمیدرضا رضایی کرماجانی سرقت موتور سیکلت ش 101 دادگاه کیفری دو تاکستان 0000870 – زیر 18 سال ( بعلت عذر موجه به همکار جایگزین ارجاع گردید )
1400/10/13 سارا سیف نگهداری مشروبات الکلی ش 8 بازپرسی قزوین 0001008 – زیر 18 سال
1400/10/18 امیر طاهری ایراد صدمه بدنی ش 101 دادگاه کیفری دو تاکستان 0000889 – زیر 18 سال
1400/10/18 علیرضا پیری  ایراد ضرب و جرح با چاقو ش 1 دادیاری محمدیه 0000728 -زیر 18 سال
1400/10/18 صغری رزاقی ضرب و جرح عمدی ش 103 دادگاه کیفری دو آبیک – زیر 18 سال
1400/10/18 زهره زینالی شرب خمر و نگهداری مشروبات الکلی ش 104 دادگاه میفری دو قزوین 0000935 – زیر 18 سال
1400/10/18 زهرا حاجیان نگهداری تقریبی 99 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000968
1400/10/18 احمد حاجی محمدپور  مشارکت در قاچاق سوخت فراورده نفتی بیش از 28/0 میلیون لیتر بصورت عمده و …. ش 3 بازپرسی قزوین 9900671
1400/10/18 زکیه کریمی  سرقت ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین
1400/10/18 فاطمه خلیلی  سرقت ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین
1400/10/18 سیده مهناز جامعی  سرقت ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین
1400/10/18 آرش آریا فرد مشارکت در نگهداری تقریبی 80 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000956
1400/10/18 رقیه عباسیان پور مشارکت در نگهداری تقریبی 80 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000956
1400/10/18  سعید بهرام خانی نگهداری تقریبی 13 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000949
1400/10/18 حسن حسنی نگهداری تقریبی 65 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000951
1400/10/18 مجید بیگدلی سرقت موتور سیکلت ش 101 دادگاه کیفری دو تاکستان 0000870 – زیر 18 سال
1400/10/18 مهدی حسینی شرب خمر و مخدوش کردن ارکان  و مشخصات اصلی موتور سیکلت و حمل قمه ش 11 بازپرسی قزوین 0001493 – زیر 18 سال
1400/10/21  صادق پروندی انتشار تصاویر خصوصی ش 3 بازپرسی دادسرای البرز 0000352 – زیر 18 سال
1400/10/21 میلاد کیهانیان توهین و ایراد ضرب جرح عمدی با چاقو ش 1 دادیاری دادسرای محمدیه 0000355 – زیر 18 سال
1400/10/25 سیده نرگس محسنی فرد ایراد جرح عمدی با چاقو ش 102 دادگاه کیفری دو بوئین زهرا 0000564 – زیر 18 سال
1400/10/25 بهروز عباسی مشارکت در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 34 گرم ش 2 بازپرسی دادسرای آبیک
1400/10/25 سید جواد آرموتی نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 1 گرم و ……. ش 2 بازپرسی دادسرای آبیک 0001231
1400/10/25 مجبوبه جعفرزادگان فک غیر قانونی پلاک خودرو ، اخلال در نظم و آسایش عمومی ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 0001197 – زیر 18 سال
1400/10/25 پژمان قدیری نگهداری تقریبی یک کیلو و نهصدو شصت گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000976
1400/10/25 اسلام ترکمن نگهداری تقریبی 118 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000974
1400/10/25 زهرا بهرامی نگهداری تقریبی 66 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000972
1400/10/25 هوشنگ دینی نگهداری تقریبی یک کیلو گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000992
1400/10/25 محمد حسین محمدی نگهداری مواد مخدر از نوع شیشه به میزان پانصد گرم و از نوع هروئین به میزان 20 سانت ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 0001052
1400/10/25 اکرم وادی خیل در معرض فروش قرار دادن مواد روانگردان شیشه به میزان 26 گرم ب شرح 90 بسته آماده فروش ش 2 بازپرسی دادسرای آبیک 0001230
1400/10/25 مهسا حاج فتحعلیها مزاحمت ملکی و تهدید ش 2 دادیاری دادسرای البرز 0000274 – زیر 18 سال
1400/10/25 فاطمه سیمیاری نگهداری 35 سانت هروئین و قدرت نمایی و تهدید با قمه و حمل قمه به قصد درگیری ش 7 دادیاری دادسرای قزوین
1400/10/25 مرضیه پاسبان سرمزده ایراد جرح عمدی با چاقو ش 2 بازپرسی دادسرای البرز 0000567 – زیر 18 سال
1400/10/25 حمید محمد خانلو شرب خمر ش دادگاه عمومی خرمدشت 9900115 – زیر 18 سال
1400/10/27 حمیده سلطان خواه مشارکت در حمل مواد مخدر از نوع حشیش به میزان 41 کیلو 600 گرم ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 0001093
1400/10/27 سمیرا خلیلی مشارکت در حمل مواد مخدر از نوع حشیش به میزان 41 کیلو 600 گرم ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 0001093
1400/10/27 فرامرز کاکاوند مشارکت در حمل مواد مخدر از نوع حشیش به میزان 41 کیلو 600 گرم ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 0001093
1400/10/29 یعقوب ساسانی نگهداری مواد مخدر ش 3 بازپرسی دادسرای البرز 0000708
1400/10/29 نازنین اله داد شرب خمر ش 3 دادیاری دادسرای ابیک 0000079 – زیر 18 سال
1400/10/29 زهرا اکبر شاهی ایراد جرح عمدی با چاقو و توهین ش 3 دادیاری دادسرای قزوین 0000726 – زیر 18 سال
1400/10/30 الهام ایمنی کاشانی نگهداری مواد مخدر از نوع گراس به میزان 40 سانت و استعمال گراس بصورت تفننی ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 0001469
1400/10/30 نجیبه یعقوبی ایراد جرح عمدی با چاقو ش 2 دادیاری آبیک 0000043
1400/10/30 رحیم افشار  نگهداری یک و نیم لیتر مشروب الکلی دست ساز ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 0001292 – زیر 18 سال
1400/10/30  سپیده وکیلی نگهداری مواد مخدر از نوع حشیش به میزان 1 گرم و 80 سانت و استعمال حشیش بصورت تفننی ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 0001471

 


خدمات معاضدتی


تاریخ نام وکیل موضوع حوزه قضایی معرفی نامه
1400/10/08 پروانه محمد حسینی تقسیم ترکه  شال کمیته امداد قزوین
1400/10/09 تقی تقوایی کشتکار مطالبه خسارات  قزوین کمیته امداد قزوین
1400/10/14 مبینا قزوینی تقسیم ترکه الموت غربی کمیته امداد قزوین
1400/10/19 حمزه بغدادی تحریر ترکه قزوین دادگستری کل قزوین
1400/10/19 میثم حاج ابراهیمی اعسار از پرداخت محکوم به محمدیه
1400/10/19 غلامحسن مهرعلیان طلاق به درخواست زوجه قزوین دادگستری کل قزوین
1400/10/19 مرتضی مشهدلو مهرو موم و تحریر ترکه البرز دادگستری البرز
1400/10/28 صدیقه درگاهی وفق ماده 41 ق حمایت از خانواده ،  اتخاذ تصمیم در خصوص نگهداری طفل قزوین