گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: بهمن ماه ۱۴۰۰

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در بهمن ماه ۱۴۰۰ جلب می نماییم.


آمار ارجاعات تسخیری


 تاریخ نام وکیل موضوع و شعبه
1400/11/01 امیر شیر خانلو نگهداری 175 گرم هروئین ش 3 دادگاه انقلاب قزوین مستقر در تاکستان  0000479
1400/11/01 نسرین خدابنده لو ضرب و جرح و توهین ش 2 دادیاری دادسرای البرز 0000508
1400/11/01 علی نقی عزیزی ایراد ضرب و جرح ش 1 دادیاری محمدیه 0000871 – زیر 18 سال
1400/11/01 صفر علی لطفی لو اخلال در نظم و آسایش عمومی و نگهداری و حمل یک عدد پنجه بوکس ش 1 دادیاری البرز 0001100 – زیر 18 سال ( متهم وکیل تعیینی دارد )
1400/11/01 زهرا نوری ملامحله ایراد ضرب و جرح با چاقو ش 104 دادگاه کیفری دو شهر قزوین 0000905 – زیر 18 سال
1400/11/01 ریحانه خضری زعفرانیه تجاوزبه عنف – تهدید با چاقو – سرقت طلاجات ش 2 دادگاه کیفری یک استان قزوین 0000157 – بدلیل عذر موجه به همکار جایگزین ارجاع گردید .
1400/11/01  امین عمویی موشنگانی تجاوزبه عنف – تهدید با چاقو – سرقت طلاجات ش 2 دادگاه کیفری یک استان قزوین 0000157
1400/11/01  هانیه حسین زاده ایراد ضرب و جرح و توهین ش دادگاه عمومی بشاریات 0001251 – زیر 18 سال
1400/11/01 علی طاهرخانی مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی ش 101 دادگاه کیفری دو شهر قزوین 0000514 – بدلیل عذر موجه پرونده به همکار جایگزین ارجاع گردید .
1400/11/02 عباسعلی خدابنده لو نگهداری مواد مخدر ش 3 بازپرسی دادسرای البرز 0000839
1400/11/03 معصومه پاکدل تهدید با چاقو – توهین و تهدید ش دادگاه عمومی بخش شال  0000768 – زیر 18 سال
1400/11/03 ناصر عبداله نژاد نگهداری تقریبی 95 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0001025
1400/11/04 مهدی شهسواری توهین ش دادگاه عمومی بخش دشتابی 0001143
1400/11/05 مجتبی عبداله زاده معاونت در اخلال در نظام اقتصادی ش 3 بازپرسی قزوین 9900671
1400/11/05 سعید فلاح امینی ایراد جرح عمدی با چاقو ش 106 دادگاه کیفری دو شهر قزوین 0001032 – زیر 18 سال
1400/11/05 امحمدرضا مرادی زیارانی ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 2 دادیاری دادسرای آبیک 0000043 – زیر 18 سال
1400/11/05 رضا جمشیدزاده ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو و فحاشی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 0001188 – زیر 18 سال
1400/11/05 اعظم رحیمی حاجی بابا ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 0000784 – زیر 18 سال
1400/11/06 زینت باباخانیاه نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 19 گرم و 50 سانت و از نوع شیشه به میزان 9 گرم و 90 سانت ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 0001099
1400/11/06 حسین خدابنده نگهداری تقریبی 5 کیلو گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0001045
1400/11/06 زهرا سراجان سرقت یک دستگاه موتور سیکلت ش 5 بازپرسی قزوین – زیر 18سال
1400/11/07 زهرا شکیبانیا مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی ش 101 دادگاه کیفری دو شهر قزوین 0000514
1400/11/07 مهدی اسماعیلی مشارکت در حمل مواد مخدر از نوع هروئین به میزان یک کیلو و نهصد گرم از مبدا کرج به مقصد خدابنده ش 11 بازپرسی قزوین 0001567 ( متهم وکیل تعیینی دارد .)
1400/11/07 حسین تیموری تجاوزبه عنف – تهدید با چاقو – سرقت طلاجات ش 2 دادگاه کیفری یک استان قزوین 0000157
1400/11/07 میلاد کوهستانی تهدید و توهین از طریق پیامک ش 3 دادیاری آبیک 0000067 – – زیر 18 سال
1400/11/07 فتحعلی سلیمان پور ایراد ضرب و جرح با چاقو ش 104 دادگاه کیفری دو قزوین 9901312 – زیر 18 سال
1400/11/07 میثم مهدوی شنقی مشارکت در نگهداری مواد مخدر ش 3 بازپرسی البرز 0000833
1400/11/07 کاوه کاکاوند مشارکت در نگهداری مواد مخدر ش 3 بازپرسی البرز 0000833
1400/11/07 شیوا ابراهیمی سرایی مشارکت در نگهداری مواد مخدر ش 3 بازپرسی البرز 0000833 – بدلیل عذر موجه پرونده ب همکار جایگزین ارجاع گردید .
1400/11/07 پریسا قاسمی مشارکت در نگهداری مواد مخدر ش 3 بازپرسی البرز 0000833
1400/11/11 علیرضا لشگری شرب خمر ش 104 دادگاه کیفری دو قزوین 0001046 – زیر18 سال
1400/11/11 سیما محمدعلی زاده نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 20 گرم ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 0001121
1400/11/11 طاهره شیاسی نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 50 گرم و از نوع شیشه به میزان 35 سانت ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 0001119
1400/11/11 اهورا پویایی تهدید و توهین و ایراد جرح عمدی با چاقو ش 101 دادگاه کیفری دو آبیک 9900784 – زیر 18 سال
1400/11/11 محمد صالح عرب زاده نگهداری تقریبی 17 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0001056
1400/11/11 احمدرضا حسین وردی مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی ش 6 دادیاری قزوین
1400/11/11 میثم چگینی زنا ش 3 دادگاه کیفری یک قزوین 0000044
1400/11/16 مهدی اسماعیلی تجاوز به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 9900036
1400/11/16 علی کمالی تجاوز به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 9900036
1400/11/16 محمد حبیبی برسری حمل و نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 0001136
1400/11/16 علی زارعی نگهداری مواد مخدر از نوع شیشه 6 گرم و از نوع هروئین به میزان 12 گرم و 50 سانت و مواد روانگردان از نوع شربت متادون به میزان 60 سی سی ش 1 بازپرسی محمدیه 0001125
1400/11/16 بهرامعلی چگینی نگهداری تقریبی 19 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0001101
1400/11/16 فاطمه علی محمدی نگهداری تقریبی 33 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0001084
1400/11/16 سید علی اکبر نایینی نگهداری تقریبی 24 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0001082
1400/11/16 کریم جوادی تجاوز به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0000064
1400/11/16 سعید صالحی نگهداری تقریبی 65 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0001083
1400/11/16 علیرضا پیرهادی در معرض فروش قرار دادن مواد روان گردان از نوع شیشه به میزان 45 گرم و هروئین 34 گرم و تریاک 2 گرم ش 2 بازپرسی آبیک 0000921
1400/11/16 زکیه کریمی گلاویز شدن با افراد بوسیله چاقو ش 5 دادیاری قزوین 0001292 – زیر 18 سال
1400/11/21 حمید یاوری مشارکت در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 34 گرم ش 2 بازپرسی آبیک
1400/11/21 محمد باقری اخذ رشوه – مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه ش 1 دادگاه نظامی یک قزوین 0000082
1400/11/21 سیده نجمه پور نیک قلب رابطه نامشروع ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 000072
1400/11/21 مجید علی مددی نگهداری تقریبی 37 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0001035
1400/11/21 سعید محمدی نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0001087
1400/11/21 نسرین مقدس زاده نگهداری پیش سازه های تولید شیشه ش 1 دادگاه انقلب قزوین 9900082
1400/11/21 محسن ملایی نگهداری تقریبی 22 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0001102
1400/11/21 احسان اله قنبری نگهداری تقریبی 50 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0001103
1400/11/21 علی زرآبادی پور فروش تقریبی 99 کیلو گرم تریاک ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0001094
1400/11/23 محمدعلی معصومی نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0001112
1400/11/24 آرزو صالحی شرب خمر و اخلال در نظم عمومی ش 3 بازپرسی البرز 0000733 – زیر 18 سال
1400/11/24 مهدی لامعی ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و توهین و مشارکت در نزاع دسته جمعی ش 1 دادیاری دادسرای البرز 9901169
1400/11/28 میثم کیماسی سلخوری مشارکت در نگهداری مواد مخدر ش 3 بازپرسی دادسرای البرز 0000833
1400/11/28 فاطمه شهسواری حمل و نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 0000912
1400/11/28 سعید صبوری درگیری ش 102 دادگاه کیفری دو محمدیه 0000977 – زیر 18 سال
1400/11/28 پرویز طاهرخانی مشارکت در تخریب عمدی ، اخلال در نظم عمومی ، اخلال در امر تردد وسایل نقلیه ش 2 دادیاری دادسرای تاکستان 0001260 – زیر 18 سال
1400/11/28 مریم بابایی نگهداری مواد مخدر به میزان 15 گرم و 50 سانت شیشه و 49 گرم هروئین ش 2 بازپرسی آبیک 0001320
1400/11/28 مهناز ماله میر چگینی تغییر در ارکان پلاک موتور سیکلت ش 2 دادیاری آبیک 0001372 – زیر 18 سال
1400/11/28 صفرعلی لطفی لو شرب خمر و اخلال در نظم عمومی ش 3 بازپرسی البرز 0000733 – زیر 18  سال
1400/11/28 زهرا حق شناس تخریب و ضرب و جرح و ورود به عنف ش دادگاه عمومی بخش بشاریات 0000206

خدمات معاضدتی


 تاریخ نام وکیل خواسته معرفی نامه
1400/11/05 زهرا صالحی تایید اقاله و استرداد ثمن معامله بهزیستی استان قزوین
1400/11/09 معصومه ململی تقسیم ترکه دادگستری کل قزوین
1400/11/09 رضا مهدوی صدر الزام به تنظیم سند اجاره نامه رسمی دادگستری کل قزوین
1400/11/12 سید حسن چگینی طلاق به درخواست زوجه کمیته امداد قزوین
1400/11/13 عباس اسماعیلی فر تایید بطلان قرار داد اجاره – ابطال اجاره نامه – مطالبه اجرت المثل ایام تصرف دادگستری کل قزوین
1400/11/17 بهزاد ملک محمدی الزام به تنظیم سند اجاره نامه رسمی دادگستری کل قزوین
1400/11/17 مجید بیگدلی طلاق به درخواست زوجه کمیته امداد قزوین
1400/11/19 سارا آقایی مطالبه نفقه رئیس دادگستری محمدیه