گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: آبان ماه ۱۴۰۱

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در آبان ماه ۱۴۰۱ جلب می نماییم.


آمار ارجاعات تسخیری


 

تاریخ نام وکیل موضوع
1401/08/01 روح اله قموشی رامندی نگهداری تقریبی 38 گرم هروئین و شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 01010650
1401/08/02 سمیه مهدیان فتح توهین و تهدید و … ش 9 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/08/02 معصومه الکه نگهداری تقریبی 70 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100643
1401/08/02 لاله رجبی زاده نگهداری مواد مخدر ش 2 بازپرسی محمدیه 0100864
1401/08/03 محمد مهدی ملکی فروش مواد مخدر ش 2 بازپرسی ابیک 0100646
1401/08/04 امیر اصل فلاح حضور در اغتشاشات ش 2 بازپرسی ابیک 0100591
1401/08/04 امین حقیقت حضور در اغتشاشات ش 2 بازپرسی ابیک0100591
1401/08/04 لقمان شعبانی نژاد حضور در اغتشاشات ش 2 بازپرسی ابیک 0100591
1401/08/04 زینب یوسفی فخر اخلال در نظم ش 5 بازپرسی قزوین 0100598 – زیر 18 سال
1401/08/04 محمد نسخه چی اخلال در نظم ش 6 بازپرسی قزوین 0100661 – زیر 18 سال
1401/08/04 شبنا حسینی تعویض پوسته موتور سیکلت ش 2 دادیاری قزوین 0100518 – زیر 18 سال
1401/08/04 مریم باریک بین حمل سلاح سرد و … ش 2 دادیاری قزوین 0100518 – زیر 18 سال
1401/08/04 محمد مهدی صبوری مشارکت در شروع به قتل عمدی ش 9 بازپرسی قزوین
1401/08/05 سینا محلوجی اخلال در نظم عمومی  ش 7  دادیاری قزوین 0100803 – زیر 18 سال
1401/08/05 پژمان قدیری اخلال در نظم عمومی ش 7 دادیاری قزوین 0100691 – زیر 18 سال
1401/08/05 سیف اله ملکی اخلال در نظم عمومی ش 7 دادیاری قزوین 0100690 – زیر 18 سال
1401/08/05 نسرین محمدی امنیتی ش 2 بازپرسی ابیک 0100585 – زیر 18 سال
1401/08/05 محمد کریمیان زیارانی مشارکت در ایراد ضرب و جرح ش 1 دادیاری ابیک 0100458 – زیر 18 سال
1401/08/05 حمیدرضا اسماعیلی اخلال در نظم عمومی ش 1 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/08/05 سید حسن چگینی شاد تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران –  ش 1 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/08/05 محمد افشار مقدم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران –  ش 1 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/08/05 زینب یوسفی فخر تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران –  ش 1 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/08/05 مصطفی طاهرخانی حفاری و کاوش غیر مجاز ش 6 بازپرسی قزوین 0100105 – زیر 18 سال
1401/08/05 معصومه طاهری امنیتی ش 2 بازپرسی ابیک 0100555 – زیر 18 سال
1401/08/05 سید محمد هادی ساعی اخلال در نظم ش 12 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/08/05 زینب مجابی اخلال در نظم و اسایش عمومی و …. ش 11 بازپرسی قزوین 0100719 – زیر 18 سال
1401/08/07 علی حاجی محمدیها اخلال در نظم عمومی و …. ش 4 بازپرسی قزوین  0100620 – زیر 18 سال
1401/08/09 کامبیز لطفی توهین به رهبری ش 9 بازپرسی قزوین 0100631 – زیر 18 سال
1401/08/09 احمد حاجی محمدپور توهین به رهبری ش 6 بازپرسی قزوین 0100657 – زیر 18 سال
1401/08/10 مصطفی زمانی توهین به رهبری ش 9 بازپرسی قزوین 0100641 – زیر 18 سال
1401/08/10 شریف حسامی اخلال در نظم عمومی ش 4 بازپرسی قزوین 0100751 – زیر 18 سال
1401/08/10 رسول رحمانی اخلال در نظم عمومی ش 101 دادگاه کیفری دو شهر تاکستان 0100656 – زیر 18 سال
1401/08/10 لیلا رحمنی اخلال در نظم عمومی و … ش 9 بازپرسی قزوین 0100640- زیر 18 سال
1401/08/10 اکرم وادی خیل اخلال در نطم عمومی و … ش 2 بازپرسی ابیک – زیر 18 سال
1401/08/15 نسیم مختاری مشارکت در ادم ربایی و … ش 2 بازپرسی ابیک 0001410 – زیر 18 سال
1401/08/15 نازنین اله داد اخلال در نظم عمومی و … ش 103 دادگاه کیفری دو ابیک 0000941 – زیر 18 سال
1401/08/15 سید مرتضی میر سعید قاضی اخلال در نظم و اسایش عمومی و …. ش 2 بازپرسی ابیک  0100706 – زیر 18 سال
1401/08/15 علی اسلام محبی اخلال در نظم و اسایش عمومی و …. ش 2 بازپرسی ابیک  0100700 – زیر 18 سال
1401/08/15 سعید صالحی اخلال در نظم و اسایش عمومی و …. ش 2 بازپرسی ابیک  0100692 – زیر 18 سال
1401/08/15 رضا صالحی اخلال در نظم و اسایش عمومی و …. ش 2 بازپرسی ابیک  0100673 – زیر 18 سال
1401/08/15 عبدالمجید کاظمی اخلال در نظم و اسایش عمومی و …. ش 2 بازپرسی ابیک  0100678 – زیر 18 سال
1401/08/15 صبا اسماعیل پور افشاری اخلال در نظم و اسایش عمومی و …. ش 2 بازپرسی ابیک  0100686 – زیر 18 سال
1401/08/15 سمیه سمیعی اینکی اخلال در نظم و اسایش عمومی و …. ش 2 بازپرسی ابیک  0100694 – زیر 18 سال
1401/08/15 لیدا باحجاب اخلال در نظم و اسایش عمومی و …. ش 2 بازپرسی ابیک  0100674 – زیر 18 سال
1401/08/15 اهورا پویایی اخلال در نظم و اسایش عمومی و …. ش 2 بازپرسی ابیک  0100677 – زیر 18 سال
1401/08/15 محمد محمود کریمی اخلال در نظم و اسایش عمومی و …. ش 2 بازپرسی ابیک  0100716 – زیر 18 سال
1401/08/15 کیارش معتقدی اخلال در نظم و اسایش عمومی و …. ش 2 بازپرسی ابیک  0100710 – زیر 18 سال
1401/08/15 سعید کرمانشاهانی نگهداری تقریبی 375 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100622
1401/08/15 سید رضا قاسمی فرد نگهداری مواد مخدر ش 2 بازپرسی محمدیه 0100026
1401/08/15 الهه دشتی مشارکت در شروع به قتل عمدی و …  ش 9  بازپرسی قزوین 0100493 – زیر 18 سال
1401/08/15 حسین اردکانی اخلال در نظم عمومی و …. ش 4 بازپرسی قزوین 0100754 – زیر 18 سال
1401/08/15 هدی منشی زاده اخلال در نظم عمومی و …. ش 7 بازپرسی قزوین 0100639 – زیر 18 سال
1401/08/15 شقایق بهشتی تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی  ش 11 بازپرسی قزوین 0100732 – زیر 18 سال
1401/08/15 ارش اردیبهشتی قتل عمدی ش 4 بازپرسی قزوین 0100578
1401/08/15 سید جواد ارموتی تمرد در مقابل مامورین ش 103 دادگاه کیفری 2 ابیک 0100414 – زیر 18 سال
1401/08/15 نجیبه یعقوبی تمرد در مقابل مامورین ش 103 دادگاه کیفری 2 ابیک 0100416 – زیر 18 سال
1401/08/15 علیرضا پیری  قتل عمدی مسلمان ش 2 بازپرسی قزوین 0100863
1401/08/15 امید طاهرخانی مزاحمت برای بانوان و … ش 8 دادیاری قزوین 0100102 – زیر 18 سال
1401/08/15 شادی رحمانی فر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی و … ش 1 بازپرسی محمدیه 0100922 –  زیر 18 سال
1401/08/15 تن ناز کاکاوند سرقت تعزیری ش 1 بازپرسی محمدیه 0100438 – زیر 18 سال
1401/08/15 فرشته چگینی توهین ش 4 بازپرسی قزوین 0100662 – زیر 18 سال
1401/08/15 زهرا حبیبی ایراد صدمه بدنی عمدی و … ش 3 بازپرسی قزوین 0100649 – زیر 18 سال
1401/08/18 مهدی مافی اخلال در نظم و اسایش عمومی و …. ش 2 بازپرسی ابیک  0100674 – زیر 18 سال
1401/08/18 ناصر کریمی نگهداری مواد مخدر ش 2 بازپرسی محمدیه 0100026
1401/08/18 آرزوصالحی قصور پزشکی ش 1 دادیاری قزوین 0100755
1401/08/18 بهروز شریفی اخلال در نظم عمومی و … ش 5 بازپرسی قزوین 0100597 – زیر 18 سال
1401/08/18 کریم جوادی فعالیت تبلیغی علیه نظام ش 9 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/08/18 ابراهیم اکبر پور اخلال در نظم عمومی و … ش 9 بازپرسی قزوین  – زیر 18 سال
1401/08/19 الناز سلیمی اخلال در نظم عمومی و . … ش 103 دادگاه کیفری دو ابیک 0100419 – زیر 18 سال
1401/08/19 علی نبییی اخلال در نظم عمومی و … ش 2 دادیاری تاکستان 0100693 – زیر 18 سال
1401/08/19 مهرنوش کیال نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100732
1401/08/19 سیده مهناز جامعی نگهداری تقریبی 40 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100733
1401/08/19 غلامحسن مهر علیان نگهداری تقریبی 38 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100627
1401/08/19 زینب مجابی تبلیغ علیه نظام ش یازدهم بازپرسی قزوین 0100732 – زیر 18 سال
1401/08/19 احمد حاجی محمد پور اخلال در نظم عمومی و … ش 13 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/08/19 علیرضا وادی خیل اخلال در نظم و … ش 6 بازپرسی قزوین 0100792 – زیر 18 سال
1401/08/19 شریف حسامی اخلال در نطظم عمومی و … ش 9 بازپرسی قزوین  – زیر 18 سال
1401/08/19 سید بهنام الموتی کشت 5 بوته گراس ش 6 دادیاری قزوین – زیر 18 سال
1401/08/23 سیروس فتحی واجارگاه ورود به ملک دیگری و … ش 1 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/08/23 ندا افلاطونی ورود به ملک دیگری و … ش 1 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/08/23 مرتضی شاقلانی لور نگهداری تقریبی 27 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100785
1401/08/23 علیرضا مرادیان زه اب اخلال در نظم عمومی ش 12 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/08/23 علی حاجی محمدیها اخلال در نظم عمومی ش 4 بازپرسی قزوین 0100720 – زیر 18 سال
1401/08/23 مصطفی عبدالکریمی اخلال در نظم عمومی و …ش 12 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/08/23 حسین اردکانی اخلال در نظم عمومی و …ش 12 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/08/23 بهروز شریفی اخلال در نظم عمومی ش 11 بازپرسی قزوین 0100701- زیر 18 سال
1401/08/23 اسلام رجبعلی قتل عمد ش 13 بازپرسی قزوین
1401/08/23 شریف حسامی اخلال در نظم عمومی ش 12 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/08/24 صغری رزاقی اخلال در نظم عمومی و … ش 2 بازپرسی ابیک 0100702
1401/08/24 زهرا اسدی تجاوز به عنف ش 101 دادگاه کیفری 2 البرز 0100667 – زیر 18 سال
1401/08/24 زهرا سادات حاجی میر صادقی اخلال در نظم و اسایش عمومی و …. ش 10 بازپرسی قزوین 0100340 – زیر 18 سال
1401/08/24 سحر محمدبیگی اخلال در نظم و اسایش عمومی و …. ش 10 بازپرسی قزوین 0100340 – زیر 18 سال
1401/08/24 علی نبییی اخلال در نظم و … ش 4 بازپرسی قزوین 0100750 – زیر 18 سال
1401/08/25 محبوبه شریفی صالحکویی ایراد صدمه غیر عمدی ش 101 دادگاه کیفری دو البرز 0100485- زیر 18 سال
1401/08/25 مریم امینی نگهداری مواد مخدر ش 2 بازپرسی محمدیه 0100704
1401/08/25 شهره رحمانی ایراد جرح عمدی با چاقو ش 10 بازپرسی قزوین 0001203 – زیر 18 سال
1401/08/28 سید محمد هادی ساعی اخلال در نظم و اسایش عمومی ش 4 بازپرسی قزوین 0100783 – زیر 18 سال
1401/08/28 مهدی شاه محمدی اخلال در نظم  عمومی ش 12 بازپرسی قزوین 0100308 – زیر 18 سال
1401/08/28 محمود کیالها توهین و … ش 12 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/08/28 حامد احمدوند نگهداری مواد مخدر ش 2 بازپرسی ابیک 0100757
1401/08/28 حسین اردکانی عدم درج نوع اتهام – ش 1 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/08/28 سید محمد هادی ساعی تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ش 11 بازپرسی قزوین 0100754-  زیر 18 سال
1401/08/28 جواد صفری زاده توهین ش 2 بازپرسی ابیک 0100756 – زیر 18 سال
1401/08/29 حمزه عباسی تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ش 11 بازپرسی قزوین 0100732-  زیر 18 سال
1401/08/29 علیرضا پیر هادی نگهداری مواد مخدر ش 2 دادیاری ابیک 0100291
1401/08/30 حمزه عباسی تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی  ش 11 بازپرسی قزوین 0100732 – زیر 18 سال
1401/08/30 سید محمد هادی ساعی تبلیغ علیه نظام ش 11 بازپرسی قزوین 0100754- زیر 18 سال
1401/08/30 حسین اردکانی عدم درج نوع اتهام ش 1 بازپرسی قزوین

خدمات معاضدتی


تاریخ نام وکیل موضوع معرفی نامه
1401/08/0 مریم فرد طلاق به درخواست زوجه رئیس شورای شهر نصرت اباد
1401/08/04 زهرا اکبر شاهی اثبات قرار داد – الزام به ایفای تعهد رئیس دادگستری قزوین
1401/08/04 سارا سیف تایید بطلان بیع – ابطال سند رسمی رئیس دادگستری قزوین
1401/08/09 مصطفی کشاورز کلهر طلاق به درخواست زوجه رئیس دادگستری قزوین
1401/08/09 حسنیه ابراهیمی طلاق به درخواست زوجه رئیس دادگستری قزوین
1401/08/09 طیبه لشگری طلاق به درخواست زوجه رئیس دادگستری قزوین
1401/08/09 بهرامعلی چگینی طلاق به درخواست زوجه رئیس دادگستری قزوین
1401/08/10 حسین صوفی طلاق به درخواست زوجه رئیس دادگستری البرز
1401/08/09 باقر خواجه حق وردی طلاق به درخواست زوجه رئیس دادگستری قزوین
1401/08/16 ابوالحسن رسول خانی مطالبه قیمت روز زمین کمیته امداد قزوین
1401/08/16 فریده ال بویه اعسار از پرداخت مهریه رئیس دادگستری قزوین
1401/08/16 فروغ پزشکی اثبات قرار داد – الزام به ایفای تعهد رئیس دادگستری قزوین
1401/08/16 مطهره برزگر تقسیم ترکه کمیته امداد قزوین
140108/17 مهدی جلیلوند رفع تصرف عدوانی کمیته امداد قزوین
1401/08/17 الهام کاکاوند طلاق به درخواست زوجه کمیته امداد قزوین
1401/08/17 شادی رحمانی فر مطالبه مهریه رئیس دادگستری قزوین
1401/08/21 فرشید سرفراز مطالبه نفقه فرزندان کمیته امداد قزوین
1401/08/24 سیده محدثه میر سعید قاضی رفع تصرف عدوانی کمیته امداد قزوین
1401/08/24 صفر علی لطفی لو مطالبه سهم الارث رئیس دادگستری قزوین
1401/08/24 مینا کاتبی تقسیم ترکه بهزیستی قزوین
1401/08/24 سید علی اکبر نایینی طلاق به درخواست زوجه کمیته امداد قزوین
1401/08/24 فتحعلی سلیمان پور طلاق به درخواست زوجه رئیس دادگستری قزوین
1401/08/25 سمیه سمیعی طلاق به درخواست زوجه سرپرست معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم
1401/08/26 رضا جمشید زاده طلاق به درخواست زوج سرپرست دادگاه خانواده
1401/08/30 فاطمه رضایی مطالبه وجه سفته رئیس دادگستری قزوین
1401/08/30 رجب عسگری تایید بطلان بیع – ابطال سند رسمی رئیس دادگستری قزوین
1401/08/30 کریم مجتبوی تقسیم ترکه کمیته امداد قزوین
1401/08/30 انیس پاک نهاد طلاق به درخواست زوجه رئیس دادگستری قزوین
1401/08/30 زهره زینالی طلاق به درخواست زوجه سرپرست معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم