گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: آذر ماه ۱۴۰۱

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در آذر ماه ۱۴۰۱ جلب می نماییم.


آمار ارجاعات تسخیری


ردیف تاریخ نام وکیل موضوع
1  1401/09/01 عباسعلی خدابنده لو  تجاوز به عنف ش 101 دادگاه کیفری دو البرز 0100667 – زیر 18 سال
2 1401/09/01 علی جاحی محمدیها ساب نبی – و فعالبت تبلیغی علیه نظام مقدس ش 10 بازپرسی قزوین 0100751
3 1401/09/01 زهرا حیدری اخلال در نظم عمومی ش 7 دادیاری قزوین 0100960 – زیر 18 سال
4 1401/09/01 سپیده وکیلی اخلال در نظم عمومی ش 7 دادیاری قزوین 0100958 – زیر 18 سال
5 1401/09/01 مریم طهرانی ها اخلال در نظم عمومی ش 7 دادیاری قزوین 0100961 – زیر 18 سال
6 1401/09/01 راحله نوری اخلال در نظم عمومی ش 7 دادیاری قزوین 0100957 – زیر 18 سال
7 1401/09/02 علی نبییی اخلال در نظم و اسایش عمومی ش 4 بازپرسی قزوین 0100834 – زیر 18 سال
8 1401/0/9/02 صابر حاج سید جوادی نگهداری تقریبی 10 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100822
9 1401/09/01 علیرضا محمدی رانندگی بدون گواهینامه رسمی ش 3 بازپرسی قزوین 0100580 – زیر 18 سال
10 1401/09/05 مصطفی عبدالکریمی اخلال در نظم عمومی  ش 4 بازپرسی قزوین 0100752 – زیر 18 سال
11 1401/0/9/05 سارا اقایی لیاولی نگهداری مواد مخدر ش 2 بازپرسی محمدیه 0100809
12 1401/09/06 علی نصیری نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100732
13 1401/09/07 علی نبییی اخلال در نظم و اسایش عمومی ش 4 بازپرسی قزوین 0100755 – زیر 18 سال
14 1401/09/07 ابوالفضل سازنده ایراد ضرب عمدی فاقد اثار ش 1 بازپرسی محمدیه 0100925 – زیر 18 سال
15 1401/09/07 سحر دلگرم جرح عمدی با چاقو  ش 1 بازپرسی محمدیه 0100925 – زیر 18 سال
16 1401/09/08 حمید یاوری نگهداری مواد مخدر ش 1 دادیاری آبیک 0100981
17 1401/09/08 سید مهدی حسینی نگهداری تقریبی 22 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100838
18 1401/09/08 فاطمه سیمیاری نگهداری تقریبی 707 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100825
19 1401/09/08 زهرا اسدی ضرب و جرح منتهی به شکستگی ش 2 دادیاری البرز0100160 – زیر 18 سال
20 1401/09/10 هوشنگ دینی محاربه و … ش 13 بازپرسی قزوین
21 1401/09/10 مریم علیزاده تجاوز به عنف  ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0100062
22 1401/09/10 فاطمه شهسواری فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ش 1 بازپرسی محمدیه 0100982 – زیر 18 سال
23 1401/09/10 علی زارعی فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ش 1 بازپرسی محمدیه 0100982 – زیر 18 سال
24 1401/09/10 فرنیا غنوی فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ش 1 بازپرسی محمدیه 0100982 – زیر 18 سال
25 1401/09/10 محمد رفیعی اتانی فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ش 1 بازپرسی محمدیه 0100982 – زیر 18 سال
26 1401/09/10 علی حسنی فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ش 1 بازپرسی محمدیه 0100982 – زیر 18 سال
27 1401/09/10 سمیرا اریا سرشت فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ش 1 بازپرسی محمدیه 0100982 – زیر 18 سال
28 1401/09/10 بهروز فتحی زهرایی اخلال در نظم عمومی ش 2 بازپرسی ابیک
29 1401/09/10 علی صالحی اخلال در نظم عمومی ش 2 بازپرسی ابیک
30 1401/09/10 حسن فرجی اخلال در نظم عمومی ش 2 بازپرسی ابیک
31 1401/09/10 سید سعید سید حسینی اخلال در نظم عمومی ش 2 بازپرسی ابیک
32 1401/09/12 محمود رضا ذاکرین نگهداری 6 کیلو هروئین و 3 کیلو شیشه ش 5 بازپرسی قزوین
33 1401/09/12 مهدی عبدلی اخلال در نظم عمومی ش 2 بازپرسی ابیک 0100764
34 1401/09/12 بهروز شریفی اخلال در نظم عمومی ش 12 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
35 1401/09/12 ابوذر بختیاری اخلال در نظم عمومی و … ش 1 بازپرسی قزوین 0101308 – زیر 18 سال
36 1401/09/12 مصطفی عبدالکریمی اخلال در نظم عمومی و …. ش 9 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
37 1401/09/12 حمید خدابنده لو اخلال در امر تردد ش 12 بازپرسی قزوین 0100109 – زیر 18 سال
38 1401/09/12 علی حاجی محمدیها اخلال در نظم عمومی و … ش 9 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
39 1401/09/12 حمید درزلو ایراد ضرب و جرح و توهین ش دادگاه عمومی بخش رامند 0101195 – زیر 18 سال
40 1401/09/12 علی نبییی اخلال در نظم عمومی و …. ش 2 دادیاری تاکستان 0100863 – زیر 18 سال
41 1401/09/12 کمال رضایی نیارکی نگهداری تقریبی 45 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100836
42 1401/09/12 زهرا اکبر شاهی ایراد صدمه  بدنی عمدی منتهی به پارگی پرده گوش ش 3 بازپرسی قزوین 0100717 – زیر 18 سال
43 1401/09/12 حسین اردکانی اخلال در نظم عمومی و …. ش 3 بازپرسی البرز 0101014 – زیر 18 سال
44 1401/09/15 اسماعیل مهدی زاده اخلال در نظم عمومی ش 2 بازپرسی ابیک 0100763
45 1401/09/15 ستاره خانبان فروش تقریبی 5 کیلو تریاک ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100865
46 1401/09/15 سید جمال موسوی دژکام نگهداری تقریبی 38 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100857
47 1401/09/16 سعید صبوری ضرب و جرح ش 2 بازپرسی محمدیه 0001077 – زیر 18 سال
48 1401/09/16 زهرا سبزی اخلال در نظم و … ش 12 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
49 1401/09/16 معصومه چگینی اخلال در نظم عمومی و … ش 11 بازپرسی قزوین 0100858 – زیر 18 سال
50 1401/09/16 علی حاجی محمدیها اخلال در نظم عمومی و … 0101014 – زیر 18 سال
51 1401/09/16 شریف حسامی اخلال در نظم عمومی و ….ش 3 بازپرسی البرز 0101024 – زیر 18 سال
52 1401/09/16 شریف حسامی اخلال در نظم عمومی و … ش 2 دادیاری قزوین 0100924
53 1401/09/16 نیما رشوند قتل عمد ش 1 دادگاه عمومی کوهین 0100777
54 1401/09/17 علیرضا وادی خیل اخلال در نظم عمومی و …. ش 9 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
55 1401/09/17 امیر علی سمیع پور قتل عمد ش 1 دادگاه عمومی بخش بشاریات 0001481
56 1401/09/17 احمد حاج محمدپور اخلال در نظم عمومی ش 3 بازپرسی البرز 0101026 – زیر 18 سال
57 1401/09/17 مصطفی عبدالکریمی اخلال در نظم عمومی و … ش 3 بازپرسی البرز 0101029 – زیر 18 سال
58 1401/09/17 اسماعیل مهدی زاده اخلال در نظم عمومی ش 2 بازپرسی ابیک 0100763
59 1401/09/17 بهروز شریفی اخلال در نظم عمومی و … ش 3 بازپرسی البرز 0100984 – زیر 18 سال
60 1401/09/17 حسین اردکانی اخلال در نظم عمومی و … ش 3 بازپرسی البرز 0101077 – زیر 18 سال
61 1401/09/7 شریف حسامی اخلال در نظم عمومی و … ش 3 بازپرسی اقزوین 0100927
62 1401/09/19 محسن ملایی ضرب و جرح ش 1 بازپرسی قزوین 0101387
63 1401/09/19 حسین اردکانی اخلال در نظم عمومی و … ش 3 بازپرسی البرز 0101032 – زیر 18 سال
64 1401/09/019 شریف حسامی اخلال در نظم عمومی و … ش 3 بازپرسی قزوین 0100694
65 1401/09/19 شریف حسامی اخلال در نظم عمومی و … ش 3 بازپرسی قزوین 0100694
66 1401/09/19 کامبیز لطفی زنای به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 980325
67 1401/09/19 احمد حاج محمدپور اخلال در نظم عمومی و …. ش 3 بازپرسی البرز 0101044
68 1401/09/19 کریم جوادی اخلال در نظم عمومی ش 3 بازپرسی البرز 0101012 – زیر 18 سال
69 1401/09/19 علی غلامشاهی اخلال در نظم عمومی ش 2 بازپرسی دادسرای شهرستان ابیک 0100700
70 1401/09/20 فرزانه رضایی نیارکی رانندگی بدون گواهینامه ش 2 بازپرسی محمدیه 0100433- زیر 18 سال
71 1401/09/20 نرگس کیایی نگهداری مواد مخدر ش 5 بازپرسی قزوین
72 1401/09/20 علیرضا اقا کاشی قتل عمد ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 9900245
73 1401/09/20 حسین رضی کلایه مفسد فی الارض ش 3 بازپرسی قزوین 0100868
74 1401/09/20 زهرا سراجان ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ش 2 دادیاری قزوین 0100336 – زیر 18 سال
75 1401/09/20 بهزاد شهسواری اخلال در نظم عمومی  ش 2 بازپرسی ابیک 0100763
76 1401/09/20 علی اسلام محبی نگهداری مواد مخدر ش 1 دادیاری ابیک 0100981-
77 1401/09/22 سید میثم حسینی توهین و تهدید و … ش سوم دادیاری محمدیه 0100789 – زیر 18 سال
78 1401/09/22 سکینه امینی ضرب و جرح عمدی ش 4 دادیاری قزوین 0100389- زیر 18 سال
79 1401/09/22 مریم ضیا ابادی سرقت ش 104 دادگاه کیفری دو قزوین 0100469 – زیر 18 سال
80 1401/09/22 صدیقه درگاهی تمرد نسبت به مامورین و …. ش 7 دادیاری قزوین – زیر 18 سال
81 1401/09/22 علیرضا لشگری اجتماع و تبانی علیه نظام و … ش 3 بازپرسی قزوین 0100693
82 1401/09/22 تهمینه مرادیان اخلال در نظم عمومی ش 2 بازپرسی آبیک 0100765
83 1401/09/22 رقیه زهدی شریف تهدید با سلاح سرد ش 101 دادگاه کیفری دو البرز 0100706 – زیر 18 سال
84 1401/09/22 سعید احمد مالکی توهین – افترا و … ش 13 بازپرسی قزوین 0100777
85 1401/09/24 نجمه ابراهیمی ایراد جرح عمدی با چاقو ش 10 بازپرسی  قزوین 0001203
86 1401/09/24 غفور پور نظر شرب خمر ش 1 دادیاری تاکستان 0001131 – زیر 18 سال
87 1401/09/24 نسرین مقدس زاده اخلال در نظم ش 1 بازپرسی قزوین 0101440 – زیر 18 سال
88 1401/09/24 مهناز ادیبان ایراد صدمه بدنی خطئی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 0001003- زیر 18 سال
89 1401/09/24 زهرا عبداله پور کاکرودی ضرب و جرح عمدی ش 7 دادیاری قزوین 0001175- زیر 18 سال
90 1401/09/24 مهدی کیایی اخلال در نظم عمومی ش 3 بازپرسی قزوین 0100704
91 1401/09/24 قاسم نجفی ایراد صدمه بدنی غیر عمد ش 2 بازپرسی محمدیه 0100846 – زیر 18 سال
92 1401/09/28 مسلم نظری خاکشور اخلال در نظم عمومی ش 1 بازپرسی قزوین
93 1401/09/28 علیرضا وادی خیل اخلال در نظم عمومی ش 9 بازپرسی قزوین
94 1401/09/28 علیرضا وادی خیل اخلال در نظم عمومی ش 12 بازپرسی قزوین
95 1401/09/28 ابوالقاسم رضایی حمل سلاح سرد غیر متعارف ش 3 بازپرسی قزوین 0100083 – زیر 18 سال
96 1401/08/28 بهرام طهماسبی روچی نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی محمدیه 0100528-
97 1401/09/28 فاطمه نوروزی وناشی ورود به مسکن دیگری ش 1 بازپرسی محمدیه 0100953 – زیر 18 سال
98 1401/09/28 مریم اقابیگی ها اخلال در نظم و مصرف مسکر ش 7 دادیاری قزوین 0100686 – زیر 18 سال
99 1401/09/28 زهرا نوری ملامحله نگهداری مواد مخدر ش 7 بازپرسی قزوین 0100591
100 1401/09/28 زهرا بهرامی رانندگی بدون گواهینامه ش 11 بازپرسی قزوین 0000742 – زیر 18 سال
101 1401/09/28 مهناز شیرازی حاجی میری ها ضرب و جرح ش 3 دادیاری قزوین 0001704 – زیر 18 سال
102 1401/09/28 نسرین خدابنده لو نگهداری مواد مخدر ش 3 بازپرسی البرز 0101064
103 1401/09/28 سعید بهرام خانی اخلال در نظم ش 4 دادیاری قزوین 0101069
104 1401/09/29 بهروز عبادی گنبد اقدام علیه امنیت ملی و … ش 3 بازپرسی البز 0101078- زیر 18 سال
105 1401/09/29 مرجان سررشته داری نگهداری تقریبی 1 کیلو گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000992
106 1401/09/29 فائزه حاجی محمدپور ایراد ضرب و جرح عمدی ش 2 بازپرسی محمدیه 9900817 – زیر 18 سال
107 1401/09/30 شکوفه السادات حسینی پور حمل مشروبات الکلی دست ساز ش 4 دادیاری قزوین 0101182 – زیر 18 سال
108 1401/09/30 سعید فلاح امینی نگهداری  تقریبی 24 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100929

خدمات معاضدتی


 

ردیف تاریخ نام وکیل موضوع معرفی نامه
1 1401/09/05 حسن شیری رفع تصرف عدوانی کمیته امداد قزوین
2 1401/09/09 صمد فلاح مطالبه خسارت قرار دادی رئیس دادگستری قزوین
3 1401/09/13 محسن سالاری الزام اموزش و پرورش به استخدام رئیس دادگستری قزوین – بهزیستی قزوین
4 1401/09/13 سیده زهرا موسوی طلاق توافقی رئیس دادگستری  البرز
5 1401/09/24 گلنار خاتونی طلاق توافقی رئیس دادگستری قزوین -بهزیستی قزوین
6 1401/09/24 ارزو صالحی طلاق توافقی سرپرست مجتمع خانواده قزوین
7 1401/09/24  حسن یعقوبی الموتی طلاق به درخواست زوجه رئیس دادگستری قزوین – بهزیستی قزوین
8 1401/09/29 فاطمه درافشانی طلاق به درخواست زوجه رئیس دادگستری قزوین – بهزیستی قزوین