گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: دی ماه ۱۴۰۱

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در دی ماه ۱۴۰۱ جلب می نماییم.


آمار ارجاعات تسخیری


تاریخ نام وکیل موضوع
1401/10/01 ولی ناصری نگهداری تقریبی یک کیلو و دویست گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین
1401/10/03 غزل فاروقی ایراد جرح عمدی با چاقو ش 7 دادیاری قزوین 0101071 – زیر 18 سال
1401/10/03 احمد حاجی محمدپور محاربه ش 5 بازپرسی قزوین
1401/10/03 علی حاجی محمدیها اخلال در نظم و اسایش عمومی و … ش 3 بازپرسی البرز 0101021 – زیر 18 سال
1401/10/03 الهام ایمنی کاشانی افترا ش 2 دادیاری قزوین 0100334 – زیر 18 سال
1401/10/04 سیده مرضیه مومنی قتل غیر عمدی ش دادگاه عمومی بخش الموت شرقی 0101376
1401/10/04 حسین خدابنده نگهداری تقریبی 30 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب  قزوین 0100939
1401/10/04 محمد حبیبی برسری ایراد جرح عمدی با چاقو ش 1 بازپرسی محمدیه 0100925 – زیر 18سال
1401/10/04 غذرا زرین پور ایراد جرح عمدی و …. ش 1 بازپرسی محمدیه 0100793 – زیر 18 سال
1401/10/04 ریحانه بهارلو قتل عمد ش 1 دادگاه عمومی بخش کوهین 0100856
1401/10/04 تانیا محمدی قتل عمد ش دادگه عمومی بخش الموت غربی 0100900
1401/10/07 محمد بهراد فتحی نگهداری تقریبی 128 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100945
1401/10/07 داود خان زاده نگهداری تقریبی 69 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100933
1401/10/07 موسی حسنی نگهداری نیم لیتر مشروبات الکلی و … ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 0101283 – زیر 18 سال
1401/10/07 کریم جوادی اخلال در نظم  عمومی ش 3 بازپرسی البرز 0101043 – زیر 18 سال
1401/10/07 علیرضا شاه مراد زاده قتل ش 1 دادگاه کوهین 0100856
1401/10/07 ندا کلجه نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی قزوین
1401/10/07 محمد انصاری فرد نگهداری مواد مخدر ش 2 بازپرسی آبیک 0100868
1401/10/07 مصطفی رحیمی پور اخلال در نظم عمومی ش 4 دادیاری قزوین 0101166
1401/10/07 سجاد مولایی نگهداری تقریبی 25 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100664
1401/10/08 ناصر عبداله نژاد اخلال در نظم و … ش 3 بازپرسی قزوین 0100558
1401/10/08 فریدون هادی پور نجار کلا اخلال در نظم عمومی و …. ش 3 بازپرسی البرز 0101069 –
1401/10/08 بهروز شریفی اخلال در نظم ش 6 دادیاری قزوین – زیر 18 سال
1401/10/08 علی کمالی اخلال در نظم عمومی و …. ش 4 بازپرسی قزوین 0100954 – زیر 18 سال
1401/10/11 مهدی جلوخانی نیارکی قدرت نمایی با چاقو و …. ش 3 دادیاری قزوین 0000106 – زیر 18 سال
1401/10/12 سعید شکوه  حجتی حمل اسلحه و …. ش 2 بازپرسی ابیک 0100809
1401/10/12 حسن حسنی اخلال در نظم عمومی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 0101314
1401/10/12 الهه ارام اخلال در نظم عمومی و …. ش 3 بازپرسی قزوین 0100702
1401/10/12 محمد ابراهیم قموشی رانندگی بدون پروانه رسمی ش 2 دادیاری قزوین 0101060 – زیر 18 سال
1401/10/13 علی حاجی محمدیها اخلال در نظم ش 3 بازپرسی البرز 0100976
1401/10/13 مریم امینی نگهداری مواد مخدر ش 2 بازپرسی محمدیه 0101215
1401/10/13 حسین مافی شرکت در نزاع دسته جمعی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 0100193
1401/10/13 مهسا مشاطان شرکت در نزاع دسته جمعی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 0100193
1401/10/13 مرتضی ایمانی رحیم لو رانندگی بدون پروانه رسمی ش 1 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/10/14 تقی تقوایی کشتکار نگهداری 25 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100967
1401/10/14 مسعود ناظمی نگهداری تقریبی 170 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100969
1401/10/14 ندا نویدی نظم عمومی ش 101 دادگاه کیفری دو آبیک 0100596 – زیر 18 سال
1401/10/14 علی اسلام محبی نگهداری تقریبی مواد مخدر ش 2 بازپرسی آبیک 0100889
1401/10/14 آیدا آریا پارسا نگهداری تقریبی مواد مخدر ش 2 بازپرسی آبیک 0100889
1401/10/14 مجید مراقی ایراد جرح عمدی با چاقو ش 2 بازپرسی محمدیه 0100977 – زیر 18 سال
1401/10/14 مصطفی عبدالکریمی جرایم امنیتی  ش 5 بازپرسی قزوین 0100829 زیر 18 سال
1401/10/17 آفشید خوشنویس جرائم علیه امنیت داخلی کشور ش 6 دادیاری قزوین
1401/10/19 سید میثم ارسنی نگهداری مواد مخدر ش 13 بازپرسی قزوین
1401/10/19 میثم حاج ابراهیمی نگهداری مواد مخدر ش 2 بازپرسی محمدیه 0101216
1401/10/19 منا فیروزی اخلال در نظم عمومی و مصرف مسکر ش 7 دادیاری قزوین 0100686 – زیر 18 سال
1401/10/19 علینقی عزیزی حسن ابادی نگهداری مواد مخدر ش 2 بازپرسی محمدیه 0101226
1401/10/19 زهرا باقری الموتی حفاری غیر مجاز ش 2 بازپرسی محمدیه 0101224 – زیر 18 سال
1401/10/19 الهام اسدی حمل سلاح سرد ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 0101303 – زیر 18 سال
1401/10/21 محمد رفیعی آتانی اخلال در نظم ش 3 بازپرسی قزوین 0100927- زیر 18 سال
1401/10/21 رسول صادقی فر نگهداری حشیش به میزان 1 گرم و 80 سانت ش 1 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/10/21 شایسته رشوند ایراد جرح عمدی با چاقو ش 7 دادیاری قزوین 0100747 – زیر 18 سال
1401/10/21 مجید نعمتی ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ش 101 دادگاه کیفری دوالبرز 0100839 – زیر 18 سال
1401/10/21 بهمن صالحی حمل و نگهداری چاقو ش 13 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/10/21 حمید اسدی حمل و نگهداری چاقو ش 13 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/10/21 محمد نسخه چی اخلال در نظم و اسایش عمومی ش 3 بازپرسی قزوین 0100705 – زیر 18 سال
1401/10/21 سید مهدی پرپینچی اخلال در نظم عمومی ش 3 بازپرسی البرز 0100877 – زیر 18 سال
1401/10/21 مصطفی علی نیا مقدم اخلال در نظم عمومی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 0101386 – زیر 18 سال
1401/10/21 لیلا پیر هادی رابطه نامشروع ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0100016
1401/10/21 محمد صالح عرب زاده نگهداری تقریبی 100 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100883
1401/10/28 اشرف کشاورز سیاهپوش نگهداری مواد مخدر ش 2 بازپرسی محمدیه 0101216
1401/10/28 زهرا شعبانی اخلال در نظم عمومی  ش 101 دادگاه کیفری دو شهر آبیک 0100596
1401/10/28 سمیه سمیعی اخلال در نظم عمومی  ش 101 دادگاه کیفری دو شهر آبیک 0100596

خدمات معاضدتی


تاریخ نام وکیل نام موکل خواسته معرفی نامه
1401/10/01 مرتضی ایمانی رحیم لو مریم اصغری لیائی رفع تصرف عدوانی رئیس ددگستری تاکستان
1401/10/01 سمیه قربان پور سیده معصومه حسینی ماهینی الزام به تنظیم سند رسمی – الزام به فک رهن رئیس دادگستری قزوین
1401/10/01 فاطمه رضایی محمد مطیعی راد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رئیس دادگستری قزوین
1401/10/08 میترا یارکه سلخوری بهنوش زمانی طلاق به درخواست زوجه رئیس دادگاه قزوین
1401/10/08 سمیرا درویشی ساناز کرمی طلاق به درخواست زوجه کمیته امداد قزوین
1401/10/08 جلال پاک زاد مرضیه یزدی استرداد وجه کمیته امداد قزوین
1401/10/18 شهاب میر آقاپور مریم اصغری لیائی رفع تصرف عدوانی رئیس دادگستری تاکستان
1401/10/18 عبداله بیگدلی محمد قلمان مطالبه وجه و مطالبه خسارت رئیس دادگستری قزوین