گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: اسفند ماه ۱۴۰۱

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در اسفند ماه ۱۴۰۱ جلب می نماییم.


آمار ارجاعات تسخیری


تاریخ نام وکیل موضوع
1401/12/02 حمزه بغدادی نگهداری تقریبی 25 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0101121
1401/12/02 فریده امینی نگهداری تقریبی 120 گرم  هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0101130
1401/12/02 منصور منصوری نگهداری تقریبی 16 کرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0101120
1401/12/02 نگار جدی مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به ایراد ضرب و جرح شدادگاه عمومی رامند 0101616 – زیر 18 سال
1401/12/02 شیما رحمانی فرد شرب خمر و رانندگی بدون گواهینامه ش 7 دادیاری قزوین – زیر 18 سال
1401/12/02 شیما احمدی ایراد ضرب و جرح عمدی ش 3 دادیاری البرز 0100091 – زیر 18 سال
1401/12/02 گلنار خاتونی سلخوری نگهداری مشروبات الکلی ش 11 بازپرسی قزوین 0100920 – زیر 18 سال
1401/12/02 عبداله بیگدلی حمل سلاح سرد و توهین ش 104 دادگاه کیفری دو قزوین – زیر 18 سال
1401/12/02 میلاد کوهستانی کوران ترکیه شرب خمر ش 2 بازپرسی آبیک 0100914
1401/12/02 محمد رحمانی ایراد ضرب و جرح عمدی ش 9 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/12/02 میثم همتی سزنقی نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0101109
1401/12/02 عزیزه برزگر نگهداری تقریبی 200 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0101104
1401/12/02 سپیده نجف ابادی آدم ربایی ش 2 دادگاه  کیفری یک قزوین 0100185
1401/12/06 حمیده ترکمن مشارکت در خرید مشروبات الکلی ش 12 بازپرسی قزوین  – زیر 18 سال
1401/12/06 نرگس نوروزی نگهداری سلاح سرد و مشارکت در خرید مشروبات الکلی ش 12 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/12/06 فریدون هادی پور نجار کلا رانندگی بدون پروانه رسمی و …. ش 101 دادگاه کیفری دو البرز 0100977 – زیر 18 سال
1401/12/06 سید مهدی موسوی توهین و ضرب و جرح عمدی ش دادگاه عمومی بشاریات 0101617 – زیر 18 سال
1401/12/07 سهیلا چلمبری نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی بوئین زهرا 0101201
1401/12/07 داود اینانلو نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی بوئین زهرا 0101202
1401/12/07 رسول حیدری توهین و ایراد ضرب و جرح عمدی ش 1 بازپرسی تاکستان 0100493 – زیر 18 سال
1401/12/08 فرهاد زین العابدین زاده ایراد ضرب و جرح عمدی ش 2 بازپرسی ابیک 0101000
1401/12/08 ابوالفضل حیدری تخریب اموال عمومی ش 101 دادگاه کیفری دو محمدیه
1401/12/08 سعید فرجی تخریب اموال عمومی ش 101 دادگاه کیفری دو محمدیه
1401/12/08 مصطفی صالحی تخریب اموال عمومی ش 101 دادگاه کیفری دو محمدیه
1401/12/08 محمد حسین محمدی تخریب اموال عمومی ش 101 دادگاه کیفری دو محمدیه
1401/12/08 مجید صالحی ایراد صدمه بدنی عمدی ش 7 دادیاری قزوین
1401/12/08 فریده خردمند شاد معاونت در شروع به قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0100300
1401/12/08 نازنین زهرا زارع پور ایراد ضرب و جرح عمدی ش 9 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/12/09 میثم محمدی فرید تفخیذ ش 101 دادگاه کیفری دو البرز 0101010 – زیر 18 سال
1401/12/09 پریسا قاسمی تهیه تصاویر مستهجن به قصد افساد و تهدید به انتشار تصاویر ش 101 دادگاه کیفری دو البرز 0101010 – زیر 18 سال
1401/12/09 فرنوش اسدالهی نگهداری مواد مخدر ش 2 بازپرسی محمدیه 0101397
1401/12/09 خدیجه نجفی توهین به اشخاص عادی و ایراد صدمه بدنی عمدی ش 1 بازپرسی تاکستان 0101051 – زیر 18 سال
1401/12/10 جواد سیل سپور مشارکت در سرقت ش 1 بازپرسی تاکستان 0100960 – زیر 18سال
1401/12/10 رضا بخشی زاده دلیری مشارکت در سرقت ش 1 بازپرسی تاکستان 0100960 – زیر 18سال
1401/12/10 سعید صالحی نگهداری مواد مخدر ش 2 بازپرسی آبیک 0101032
1401/12/10 مجید حسینی مشارکت در نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی ش 1 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/12/10 ابراهیم لشگری سرقت تعزیری ش 6 دادیاری قزوین  – زیر 18 سال
1401/12/10 مریم لامعی رامندی اخلال در نظم عمومی ش 12 بازپرسی قزوین 0100406 – زیر 18 سال
1401/12/10 مرضیه پاسبان سرمزده ایراد ضرب و جرح عمدی ش 3 بازپرسی البرز 0100675 – زیر 18 سال
1401/12/10 سعید چگینی معاونت در قتل ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0100300
1401/12/14 علی شکری ضرب و جرح  عمدی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0100207
1401/12/14 فرامرز کاکاوند مشارکت در ایراد ضرب و جرح ش 5 بازپرسی قزوین 010990 – زیر 18 سال
1401/12/15 ولی جلالی معاونت در شروع به قتل ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0100300
1401/12/18 جواد محمودخانی شرکت در نزاع دسته جمعی ش 7 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/12/18 فاطمه علی محمدی نگهداری مواد مخدر ش 7 بازپرسی قزوین
1401/12/18 پروانه محمد حسینی حمل سلاح سرد و ….. ش 12 بازپرسی دادسرای قزوین – زیر 18 سال
1401/12/18 پریسا قاسمی آدم ربایی ش 3 بازپرسی البرز 0101446 – زیر 18 سال
1401/12/18 میثم محمدی فرید آدم ربایی ش 3 بازپرسی البرز 0101446 – زیر 18 سال
1401/12/18 نازنین کاکاوند نگهداری تقریبی 75 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0101140
1401/12/18 پیام جلیلوند نگهداری تقریبی 52 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0101143
1401/12/18 میلاد کیهانیان نگهداری مواد مخدر ش 2 بازپرسی محمدیه 0101443
1401/12/21 آمنه یزدانی نگهداری تقریبی 25 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0101121
1401/12/22 حمیدرضا اسماعیلی اخلال در نظم و اسایش عمومی ش 4 بازپرسی قزوین 0100946 – زیر 18 سال
1401/12/22 سعید نایبی ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو ش 1 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/12/22 همایون ترکاشوند جوزانی نگهداری مشروبات الکلی دست ساز ش 5 دادیاری قزوین 0100829 – زیر 18 سال
1401/12/22 حسین صوفی آدم ربایی ش 3 بازپرسی البرز 0100931 – زیر 18 سال
1401/12/22 خشایار قاسم زاده نگهداری تقریبی 28 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0101220
1401/12/22 بهار حیدری رانندگی بدون پروانه  ش دادگاه عمومی الموت شرقی 0101731 – زیر 18 سال
1401/12/23 غلامرضا آزادی آدم ربایی ش 3 بازپرسی البرز 0100931
1401/12/23 محمد علی معصومی ساخت وسیله برای ارتکاب جرم و رانندگی بدون پروانه ش 3 دادیاری قزوین 0101308 – زیر 18 سال
1401/12/28 احسان خاکزاد شاهاندشتی معاونت در تفخیذ ش 101 دادگاه کیفری دو البرز – زیر 18 سال

خدمات معاضدتی


تاریخ نام وکیل موضوع معرفی نامه
1401/12/04 سیما شریفی نوروزی الزام به تنظیم سند رسمی – الزام به فک رهن  دادگستری قزوین
1401/12/10 مریم بابایی مطالبه وجه پیشگیری از وقوع جرم
1401/12/14 سجاد حسینی اثبات مالکیت رئیس دادگستری تاکستان
1401/12/14 مرضیه مهرعلیان طلاق به درخواست زوجه رئیس دادگستری قزوین
1401/12/16 سارا آقایی طلاق به درخواست زوجه رئیس دادگستری البرز
1401/12/20 معصومه پاکدل تقوی مطالبه مهریه رئیس دادگستری قزوین
1401/12/25 آیدا نجار اقدم مطالبه نفقه زوجه و فرزندان پیشگیری از وقوع جرم
1401/12/25 وحید قاجاری مطالبه نفقه فرزند رئیس دادگستری قزوین
1401/12/25 ریحانه خضری زعفرانیه طلاق به درخواست زوجه پیشگیری از وقوع جرم
1401/12/25 علی اصغر هاشمی ابطال سند رسمی کمیته امداد قزوین
1401/12/25 مهرداد جوانی مطالبه اجرت ایام تصرف کمیته امداد قزوین
1401/12/25 حامد احمدوند تایید فسخ معامله رئیس دادگستری ابیک
1401/12/25 زهرا حبیبی تقسیم ترکه کمیته امداد قزوین
1401/12/25 سعید یوسفی مطالبه مهریه رئیس دادگستری قزوین
1401/12/25 یوکابد مشفقی طلاق به درخواست زوجه رئیس دادگستری قزوین