گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: تیر ماه 1402

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در تیر ماه 1402 جلب می نماییم.


آمار ارجاعات تسخیری


تاریخ نام وکیل موضوع
1402/04/03 لاله رجبی زاده ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی استخوان ش 102 دادگاه کیفری دو بوئین زهرا 0200081 – زیر 18 سال
1402/04/03 سیده نجمه پور نیک قلب زنای محصنه ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0200033
1402/04/03 سیده زهرا موسوی رانندگی بدون گواهینامه ش 101 دادگاه کیفری دو البرز 0100977 – زیر 18 سال
1402/04/03 وحید ایمانی رحیم لو  مصرف مسکر ، رانندگی بدون گواهینامه و اخلال در نظم و اسایش عمومی  ش 10 بازپرسی قزوین 0100509 – زیر 18 سال
1402/04/05 سید حسن چگینی شاد جعل اسکناس رایج دولتی ش 9 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1402/04/05 معصومه آهنگریان رانندگی بدون گواهینامه و … ش 12 بازپرسی قزوین 0101124- زیر 18 سال
1402/04/06 زهرا اکبر شاهی مشارکت در خرید مشروبات الکلی  ش 12 بازپرسی قزوین 0101124 – زیر 18 سال
1402/04/06 محمد رستمی مصرف مسکر و …. ش 10 بازپرسی قزوین 0100509 – زیر 18 سال
1402/04/06 مهدی عبداللهی زیارانی ضرب و جرح عمدی ش 2 بازپرسی آبیک 0101000 – زیر 18 سال
1402/04/06 احمد مرادی زیارانی ضرب و جرح عمدی ش 2 بازپرسی آبیک 0101000 – زیر 18 سال
1402/04/06 اکرم کلهر ایراد ضرب و جرح عمدی با سلاح سرد ش 7 دادیاری قزوین 0100758 – زیر 18 سال
1402/04/07 مرتضی مشهدلو نگهداری مواد مخدر ش 3 بازپرسی البرز 0100629
1402/04/11 رامین میرزایی نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200265
1402/04/11 هادی رسولی نگهداری تقریبی 195 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200260
1402/04/11 سیروان هوشمندی نگهداری تقریبی 18 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200314
1402/04/11 مرضیه حناساوی نگهداری مواد مخدر ش 7 بازپرسی قزوین 0200005
1402/04/11 فاطمه اسدی مباشرت درایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 101 دادگاه کیفری دو قزوین 0200066 – زیر 18 سال
1402/04/13 زهرا رجبی نژاد ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو و توهین ش 2 بازپرسی قزوین – 0100517 – زیر 18 سال
140203/14 زهرا بهرامی جنبه عمومی جرح عمدی ش 5 بازپرسی قزوین 0100575 – زیر 18 سال
1402/04/14 مجتبی اصغرنژاد ایراد جرح عمدی ش 1 بازپرسی تاکستان 0100726 – زیر 18 سال
1402/04/14 مهسا رمضانی ایراد ضرب و جرح عمدی ش 10 بازپرسی قزوین 0200040 – زیر 18 سال
1402/04/15 سعید یوسفلی اخلال در نظم عمومی و تمرد ش 2 بازپرسی قزوین 0100993 – زیر 18 سال
1402/04/15 ثریا کشاورز یوسفی نگهداری تقریبی 58 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200512
1402/04/15 محمد مهدی اعرابی نگهداری تقریبی 75 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200309
1402/04/15 وحید اسکندری نگهداری تقریبی 75 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200309
1402/04/15 مریم علیزاده ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 1 بازپرسی قزوین 0100367 – زیر 18 سال
1402/04/15 زهرا سبزی نگهداری تقریبی 50 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه  انقلاب قزوین 0200308
1402/04/17 علی زمان سلگی نگهداری شوکر و …. ش 2 بازپرسی قزوین 0101094 – زیر 18 سال
1402/04/17 میلاد بشارتی فر ضرب و جرح ش 1 دادگاه عمومی بخش آوج 0200511 – زیر 18 سال
1402/04/19 سهیلا شمسی ایراد ضرب و جرح عمدی ش 3 بازپرسی البرز 0101284 – زیر 18 سال
1402/04/21 حسین شاه حسینی سرقت ش 2 بازپرسی آبیک 0200098 – زیر 18 سال
1402/04/22 سید جمال موسوی دژکام توهین و تهدید و … ش 9 بازپرسی قزوین 0100973- زیر 18 سال
1402/04/22 پژمان قدیری ایراد صدمه بدنی عمدی منجر به شکستگی بینی ش 11 بازپرسی قزوین 0100874 – زیر 18 سال
1402/04/22 محسن مهرعلیان اخلال در نظم و آسایش ش 13 بازپرسی قزوین 0200073 – زیر 18 سال
1402/04/22 مریم طهرانی ها اخلال در نظم و آسایش ش 13 بازپرسی قزوین 0200073 – زیر 18 سال
1402/04/22 فروغ پژشکی قتل عمدی ش 9 بازپرسی قزوین
1402/04/24 مرضیه مهرعلیان ضرب و جرح و توهین ش 7 دادیاری قزوین – زیر 18 سال
1402/04/24 مهناز شیرازی حاجی میری ها ضرب و جرح و توهین ش 7 دادیاری قزوین – زیر 18 سال
1402/04/24 مسلم نظری خاکشور نگهداری تقریبی 76 گرم شیشه و 324 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200357
1402/04/24 محدثه السادات عرشی مزاحمت برای بانوان در اماکن عمومی  ش  1 دادیاری تاکستان 0200355 – زیر 18 سال
1402/04/24 مهدی مافی قدرت نمایی با قمه و …. ش 2 بازپرسی آبیک 0200141 – زیر 18 سال
1402/04/24 حمزه عباسی نگهداری 1/843 گرم قرص شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200318
1402/04/24 علی محمودی نگهداری 1/843 گرم قرص شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200318
1402/04/24 فرشید اولیائی نگهداری 1/843 گرم قرص شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200318
1402/04/24 کامبیز لطفی اخلال در نظم عمومی ش 12 بازپرسی قزوین 0101226 – زیر 18 سال
1402/04/24 علیرضا مافی قتل عمدی مرد مسلمان ش 12 بازپرسی قزوین 0200291
1402/04/24 غلامرضا شریفیان نگهداری مواد مخدر از نوع گراس به میزان 1 گرم و 80 سانتی گرم و استعمال تفننی مواد مخدر ش 12 بازپرسی قزوین 0200021 – زیر 18 سال
1402/04/24 معصومه چگینی قدرت نمایی و تهدید با چاقو ش 2 بازپرسی قزوین 0200110 – زیر 18 سال
1402/04/24 مریم ضیاآبادی ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو ش 2 بازپرسی قزوین 0100711 – زیر 18 سال
1402/04/26 سمیه جلیله وند ذلیخایی نگهداری تقریبی 30 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100478
1402/04/26 سارا آقایی حمل و نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی محمدیه 0001321
1402/04/26 سیما محمدعلی زاده حمل و نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی محمدیه  0001321
1402/04/26 سمیرا آریا سرشت حمل و نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی محمدیه 0001321
1402/04/26 علی لامعی رامندی شروع به جرم انجام عملیات متقلبانه برای دریافت خسارت از بینه و تبانی  ش دادگاه عمومی بخش رامند 0200411 – 0000354 – زیر 18 سال
1402/04/28 صدیقه درگاهی توهخین و استعمال الفاظ رکیک ش 3 بازپرسی قزوین 0001547
1402/04/28 ابراهیم ثابتی ایراد ضرب و جرح غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی با وصف نداشتن گواهینامه ش 5 دادیاری قزوین 0200157 – زیر 18 سال
1402/04/28 معصومه طاهری سرقت سه عدد ساعت مچی ش 2 بازپرسی آبیک 0200215 – زیر 18 سال
1402/04/28 محمد ابراهیم قموشی ایراد ضرب و جرح ش 9 دادیاری قزوین 0200172 – زیر 18 سال
1402/04/28 علی فرهادی شرکت در نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی و شرب خمر ش دادگاه عمومی بخش طارم سفلی 0200001 – زیر 18 سال
1402/04/28 سعید رسول ابربکوه شرکت در نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی و شرب خمر ش دادگاه عمومی بخش طارم سفلی 0200001 – زیر 18 سال
1402/04/28 مهناز ادیبان ایراد ضرب و جرح عمدی در حد لوث ش 1 دادیاری قزوین 0200305 – زیر 18 سال
1402/04/28 شهریار ربیعی مصرف مسکر و تظاهر به استعمال مشروبات الکلی در اماکن عمومی ش 4 بازپرسی قزوین 0200463 – زیر 18 سال
1402/04/28 سمیرا خلیلی مصرف مسکر و تظاهر به استعمال مشروبات الکلی در اماکن عمومی ش 4 بازپرسی قزوین 0200463 – زیر 18 سال
1402/04/28 حسین خدابنده مصرف مسکر و تظاهر به استعمال مشروبات الکلی در اماکن عمومی ش 4 بازپرسی قزوین 0200463 – زیر 18 سال
1402/04/28 حسین مافی مصرف مسکر و تظاهر به استعمال مشروبات الکلی در اماکن عمومی ش 4 بازپرسی قزوین 0200463 – زیر 18 سال

خدمات معاضدتی


تاریخ نام وکیل موضوع معرفی نامه
 1402/04/01 مرتضی شاقلانی لور تقسیم ترکه کمیته امداد قزوین
1402/04/11 سعید محمدی خلع ید رئیس دادگستری تاکستان
1402/04/15 نسرین ملکی تصرف عدوانی بهزیستی قزوین
1402/04/15 سعید احمد مالکی تقسیم ترکه بهزیستی قزوین
1402/04/28 صابر حاج سید جوادی صدور گواهی عدم امکان سازش دفتر حمایت و پیشگیری از جرم قزوین
1402/04/28 حمید محمدخانلو اثبات مالکیت ش دادگاه عمومی بخش خرمدشت
1402/04/28 ناصر عبداله نژاد مطالبه مهریه و سایر حقوق مالی ش 3 دادگاه خانواده قزوین
1402/04/28 پریسا ثقفی طلاق توافقی کمیته امداد قزوین
1402/04/27 رضا نجفی طلاق به درخواست زوج بهزیستی قزوین
1402/04/29 سولماز ولی زاده طلاق به درخواست رزوجه رئیس دادگاه خانواده قزوین
1402/04/29 سیده زهرا موسوی طلاق توافقی کمیته امداد قزوین