گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: مرداد ماه 1402

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در مرداد ماه 1402 جلب می نماییم.


آمار ارجاعات تسخیری


تاریخ نام  وکیل موضوع
1402/05/02 مهدی محمدیان توهین و تهدید و ایراد ضرب و جرح عمدی ش 101 دادگاه کیفری 2 آبیک 0200260 – زیر 18 سال
1402/05/02 عزیزه برزگر الویردلی زنای زن محصنه با غیر محصن ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0100308
1402/05/02 امیر افشار نجفی زنای محصنه ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0100308
1402/05/02 محمد افشار مقدم مشارکت در سرقت ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0101025
1402/05/02 زرین تاج ذاکری مشارکت در سرقت ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0101025
1402/05/02 زکیه کریمی مشارکت در سرقت ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0101025
1402/05/02 علی نصیری مشارکت در سرقت ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0101025
1402/05/02 علی خانی مشارکت در سرقت ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0101025
1402/05/03 فرزانه رضایی نیارکی ایراد جرح عمدی با چاقو و تهدید با چاقو و توهین ش 3 دادیاری محمدیه 0100310 – زیر 18 سال
1402/05/04 حسین داودی درگیری ، مصرف مسکر و نگهداری مشروبات الکلی ش 9 بازپرسی قزوین  – زیر 18 سال
1402/05/07 تقی تقوایی کشتکار ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی ش 6  دادیاری قزوین – زیر 18 سال
1402/05/07 سیده مهناز جامعی زنا ش 2 دادگاه کیفری یک استان قزوین 0100172
1402/05/07 سپیده وکیلی زنای محصنه ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0200033
1402/05/08 سعید حبیبی شرکت در نزاع دسته جمعی ش دادگاه عمومی بخش ضیاء آباد 0100326 – زیر 18 سال
1402/05/08 کمال رضایی نیارکی زنا ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0100164
1402/05/08 بهروز فارسی زنا ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0100050
1402/05/08 محمد تقی صالحی مشارکت در سرقت ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0200049 – 0200097
1402/05/08 فرشید سرفراز مشارکت در سرقت ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0200049 – 0200097
1402/05/08 جهانشاد آذر پیوند مشارکت در سرقت ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0200049 – 02000979
1402/05/08 فردین حیدری مشارکت در سرقت ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0200049 – 0200097
1402/05/08 سعید صالحی مشارکت در سرقت ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0200049 – 0200097
1402/05/09 آرش جهانی تجاوز به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین  0100176
1402/05/09 نجمه ابراهیمی فرشاد کهن راد سرقت اموال منزل ش 2 بازپرسی قزوین 0200385 – زیر 18 سال
1402/05/09 علی کیا دوست مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی و توهین ش 2 بازپرسی قزوین 0101125 – زیر 18 سال
1402/05/09 بهرام کاکاوند مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی و توهین ش 2 بازپرسی قزوین 0101125 – زیر 18 سال
1402/05/14 حجت صفری فرار از صحنه تصادف و خودداری از کمک به مصدوم و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف ش 5 دادیاری قزوین 0200021 – زیر 18 سال
1402/05/14 رسول رحمانی جرح عمدی با چاقو ش 1 بازپرسی تاکستان 0101146 – زیر18 سال
1402/05/15 میثم مختارزاده مشارکت در سرقت مقرون به ازار و … ش دادگاه عمومی بخش طارم سفلی – یر 18 سال0101072
1402/05/15 نازنین اله داد ایراد جرح با چاقو ش 101 دادگاه کیفری دو شهر البک 0200327 – زیر 18 سال
1402/05/15 محبوبه فرجی اخلال در نظم عمومی و تخرسیب عمدی ش 1 بازپرسی تاکستان 0101175 – زیر 18 سال
1402/05/15 مرتضی همتی کچایی ضرب و جرح عمدی و توهین ش دادگاه عمومی بخش دشتابی 0200078 – زیر 18 سال
1402/05/15 معصومه ململی رانندگی بدون گواهینامه و مزاحمت برای بانوان در معابر عمومی و ایراد صدمه بدنی عمدی با کارد و توهین ش 2 بازپرسی تاکستان 0200172 – زیر 18 سال
1402/05/15 علیرضا محمدی تهدید و توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی با کارد و قدرت نمایی با کارد ش 2 بازپرسی قزوین 0100994 – زیر 18 سال
1402/05/17 افشین مقینی تهیه وسیله دارتکاب جرم و …. ش دوم دادیاری قزوین 0101152 – زیر 18 سال
1402/05/19 داود خان زاده اردانی نگهداری تقریبی 30 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200399
1402/05/19 الهام مافی ایراد صدمه بدنی ش 101 دادگاه کیفری دو شهر آبیک 0100755 – زیر 18 سال
1402/05/19 زهرا نوری ملا محله سرقت مستوجب تعزیر ش 2 بازپرسی محمدیه 0200277 – زیر 18 سال
1402/05/19 علی زارعی آدم ربایی ش 2 بازپرسی محمدیه 0200322
1402/05/19 زینب یوسفی فخر مشارکت در سرقت ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0101025
1402/05/19 میثم مهدوی شنقی تهدید با چاقو – سوء استفاده جنسی ار کودکان ش 3 بازپرسی البرز 0200300
1402/05/19 صفر علی لطفی لو نگهداری مواد مخدر به میزان 65 گرم ش 3 بازپرسی دادسرای شهرستان البرز 02000093
1402/05/19 نسرین خدابنده لو ایراد ضرب و جرح – توهین به مقامات و مامورین ش 3 بازپرسی البرز 9900796 – زیر 18 سال
1402/05/22 ارا جهانی مشارکت در نگهداری 25 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200428
1402/05/22 کامران امیدی مشارکت در نگهداری 25 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200428
1402/5/22 فاطمه شهسواری نگهداری مواد مخدر ش 2 بازپرسی محمدیه 0200459
1402/05/22 عباس سلیمی مشارکت در منازعه ش 11 بازپرسی قزوین 0000742 – زیر 18 سال
1402/05/23 حجت یوسفوند قتل عمد و مشارکت در قتل عمدی ش دادگاه عمومی بخش طارم سفلی 0200174
1402/05/23 میترا پرتوی قتل عمد و مشارکت در قتل عمدی ش دادگاه عمومی بخش طارم سفلی 0200174
1402/05/26 زهرا سراجان نگهداری مواد مخدر ش 7 بازپرسی قزوین
1402/05/26 امید ایزانلو ایراد صدمه بدنی خطئی منجر به شکستگی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 0200793 – زیر 18 سال
1402/05/26 فرنیا غنوی ضرب و جرح ش 1 بازپرسی محمدیه  0101380
1402/05/28 شبنا حسینی مصرف مسکر و ایجاد اخلال در نظم عمومی ش 3 بازپرسی قزوین – 0100529 – زیر 18 سال
1402/05/28 بهروز فتحی زهرایی قتل عمدی ش دادگاه عمومی بخش طارم سفلی 0200016
1402/05/28 حمیدرضا ولی زاده ایی قتل عمدی ش دادگاه عمومی بخش طارم سفلی 0200016
1402/05/30 فاطمه نوروزی وناشی سرقت مستوجب تعزیر ش 3 دادیاری محمدیه 0200042 – زیر 18 سال
1402/05/30 احمدرضا حسین وردی نگهداری تقریبی 40 گرم هروئین و شیشه ش 1 ادگاه انقلاب قزوین 0200419
1402/05/30 همایون عرفانی معین ایراد جرح با چاقو ش 1 بازپرسی تاکستان 0100145 – زیر 18 سال
1402/05/31 علی توسلی مشارکت در نگهداری مشروبات الکلی و تهیه وسیله ارتکاب جرم ش 12 بازپرسی قزوین 0200564 – زیر 18 سال
1402/05/31 ویدا نامی چمازی مشارکت در نگهداری مشروبات الکلی و تهیه وسیله ارتکاب جرم ش 12 بازپرسی قزوین 0200564 – زیر 18 سال
1402/05/31 فاطمه جبلی مشارکت در نگهداری مشروبات الکلی و تهیه وسیله ارتکاب جرم ش 12 بازپرسی قزوین 0200564 – زیر 18 سال
1402/05/31 حمید صوفی اخلال در نظم عمومی ، قدرت نمایی و تهدید با چاقو و تخریب اموال دولتی ش 12 بازپرسی قزوین 0200059 – زیر 18 سال
1402/05/31 مهدیه نادری شروع به سرقت ش 7 دادیاری قزوین 0200579 – زیر 18 سال
1402/05/31 امیر حمزه علی زاده قدرت نمایی با چاقو – توهین و تهدید ش 7 دادیاری قزوین 0101082 – زیر 18 سال
1402/05/31 سکینه امینی ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 7 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1402/05/31 شقایق نجفی مهری سرقت تعزیری عینک  ش 1 بازپرسی محمدیه 0100438 – زیر 18 سال
1402/05/31 آرش اردیبهشتی زنای محصنه ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0100172
142/05/31 محمد بهراد فتحی نگهداری تقریبی 39 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200451
1402/05/31 علی زرابادی پور قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین
1402/05/31 سید امیر حسین حصاری  0200416  مشارکت در نگهداری تقریبی 107 کیلو گراس ش اول دادگاه انقلاب اسلامی
1402/05/31 ریحانه خضری زعفرانیه  0200416  مشارکت در نگهداری تقریبی 107 کیلو گراس ش اول دادگاه انقلاب اسلامی

خدمات معاضدتی


تاریخ نام وکیل موضوع معرفی نامه
1402/05/02 حسین رضی کلایه استرداد فرزندان مشترک بهزیستی قزوین
1402/05/02 محبوبه شریفی صالحکوهی ابطال سند و تنفیذ وصیت نامه عادی کمیته امداد قزوین
1402/05/02 ندا افلاطونی طلاق توافقی رئیس دادگستری قزوین
1402/05/02 فائزه حاجی محمد پور اعسار از پرداخت محکوم به رئیس دادگستری محمدیه – بهزیستی قزوین
1402/05/02 سمیه جلیله وند ذلیخایی طلاق توافقی رئیس دادگستری البرز
1402/05/04 سید بهنام الموتی الزام به ایفای تعهد رئیس دادگتری قزوین
1402/05/07 زهرا اسدی طلاق به درخواست زوجه رئیس دادگستری البرز
1402/05/09 شکوفه السادات حسینی پور اثبات مالکیت رئیس شعبه دادگاه عمومی بخش خرمدشت
1402/05/09 غلامرضا مقمیمی الزام به ایفای تهعدات رئیس کانون بازنشستگان انتظامی قزوین
1402/05/23 رقیه زهدی شریف طلاق توافقی دفتر حمایت و پیشگیری از جرم قزوین
1402/05/25 فاطمه سمیع زاده ابطال معامله و ابطال سند رسمی رئیس دادگستری محمدیه