گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: شهریور ماه 1402

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در شهریور ماه 1402 جلب می نماییم.


آمار ارجاعات تسخیری


تاریخ نام وکیل موضوع
1402/06/01 الهه آرام توهین به اشخاص عادی و اخلال در نظم و اسایش عمومی و … ش 11 بازپرسی قزوین 0200175 – زیر 18 سال
1402/06/01 مهسا حاجی فتحعلی ها توهین و ایراد ضرب و جرح عمدی ش 101 دادگاه کیفری دو البرز 0200212 – زیر 18 سال
1402/06/01 رضا رضایی تهدید به قتل – ورود به منزل دیگری و …. ش 1 دادگاه عمومی بخش آوج 0102214 – 0102158 – زیر 18 سال
1402/06/01 فرشید رمضانزاده نگهداری تقریبی 24 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200443
1402/06/02 حسین سلگی ایراد صدمه بدنب عمدی با چاقو و توهین ش 2 بازپرسی قزوین 0100517 – زیر 18 سال
1402/06/02 نازنین حاجی زاده شرکت در قتل عمدی ش  دادگاه عمومیبخش طارم سفلی 0200016
1402/06/04 سمیه بهرام خانی تهیه نارنجک دستی ، معاونت در اخلال در نظم و … ش 9 بازپرسی قزوین 0101209 – زیر 18 سال
1402/06/04 حامد احمدوند تخریب مال منقول ش 101 دادگاه کیفری دو آبیک 0200382 – زیر 18 سال
1402/06/05 ابوالقاسم رضایی قتل عمد ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین
1402/06/05 محمدرضا شهیدی تبلیغ علیه نظام جمهوری سلامی ایران ش 5 بازپرسی قزوین 0200501
1402/06/05 محمد مهدی نحوی تبلیغ علیه نظام جمهوری سلامی ایران ش 5 بازپرسی قزوین 0200501
1402/06/05 مجید علی محمدی تبلیغ علیه نظام جمهوری سلامی ایران ش 5 بازپرسی قزوین 0200501
1402/06/05 زهرا یوسف معمار تبلیغ علیه نظام جمهوری سلامی ایران ش 5 بازپرسی قزوین 0200501
1402/06/06 حسن میرزا  محمدی زنای محصنه ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین  0200031
140206/06 سوری کبیری زنای محصنه ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین  0200031
1402/06/06 امیرحسین عباسی زنای به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0000157
1402/06/08 مبینا قزوینی نگهداری مواد مخدر شز 7 بازپرسی قزوین 0200005
1402/06/09 صمد شکوری قدرت نمایی با قمه و ایراد ضرب و جرح عمدی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0100144
1402/06/11 غلامرضا عظیمی زنای به عنف و اکراه ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0100275
1402/06/11 نرجس حاج فتحعلی ها نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200473
1402/06/11 علی ملکی لواط به عنف ش دادگاه عمومی بخش رامند 0200770 –  زیر 18 سال
1402/06/11 بیتا غلامی نگهداری مشروبات الکلی به میزان 1 لیتر ش 4 دادیاری قزوین 0200272 – زیر 18 سال
1402/06/11 اصغر ارغوان مصرف مشروبات الکلی و مزاحمت تلفنی ش 1 بازپرسی بوئین زهرا 0200384 – زیر 18 سال
1402/06/12 محمدرضا مرادی شرب خمر و توهین و ایراد ضرب و جرح ش 7 دادیاری قزوین 0200264 – زیر 18 سال
1402/06/12 ثمین زهرا صالحی نگهداری تقریبی 100 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200503
1402/06/12 مهسا مشاطان نگهداری تقریبی 19 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200469
1402/06/14 محمد هاشمی توهین و تهدید ش دادگاه عمومی بخش الموت شرقی 0200526 – زیر 18 سال
1402/06/14 الهام ایمنی کاشانی خیانت در امانت ش 8 بازپرسی قزوین 0001449 – زیر 18سال
1402/06/14 فهیمه راحتلویی ایراد صدمه بدنی عمدی ش 6 دادیاری قزوین 0101009 – زیر 18 سال
1402/06/18 سید جواد آرموتی توهین و ضرب و جرح ش 101 دادگاه کیفری دو آبیک 0200098 – زیر 18 سال
1402/06/18 حسن فرجی ایراد صدمه بدنی ش 101 دادگاه کیفری دو ابیک 0100755 – زیر 18 سال
1402/06/18 علی صالحی  تظاهر به شرب خمر و …  ش 101 دادگاه کیفری دو آبیک 0200120 – زیر 18 سال
1402/06/18 مهدی قربانی فالیزانی ایراد جرح عمدی ش 101 دادگاه کیفری دو آبیک 0200097 – زیر 18 سال
1402/06/18 رضا صالحی مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی ش 101 داادگاه کیفری دو آبیک 0200377 – زیر 18 سال
1402/06/18 رضا صالحی ایراد جرح عمدی با چاقو ش 101 دادگاه کیفری دو آبیک 0200120 – زیر 18 سال
1402/06/18 حسینعلی ساریجالو توهین و ضرب و جرح عمدی ش 101 دادگاه کیفری دو آبیک 950804 – زیر 18 سال
1402/06/18 الناز سلیمی تخریب ش 101 دادگاه کیفری دوآبیک  0200100 – زیر 18 سال
1402/06/19 صابر زارع افشار اسید پاشی ش 102 دادگاه کیفری دو آبیک 0200368 – زیر 18 سال
1402/06/19 صغری رزاقی ایراد ضرب و جرح  ش 102 دادگاه کیفری دو آبیک 0200342 – زیر 18 سال
1402/06/19 اکرم وادی خیل توهین به اشخاص عادی و …ش 102 دادگاه کیفری دو آبیک 0200397 – زیر 18 سال
1402/06/20 مریم رضایی توهین به اشخاص عادی و مشارکت در نزاع دسته جمعی ش دادگاه عمومی بخش دشتابی 0200653 – زیر 18 سال
1402/06/20 پریسا ثقفی نگهداری سلاح سرد به قصد درگیری ش 4 دادیاری قزوین 0200639 – زیر 18 سال
1402/06/20 لیدا با حجاب ایراد صدمه بدنی ش 102 دادگاه کیفری دو آبیک 0200354 – زیر 18 سال
1402/06/21 سارا سیف نگهداری تقریبی 260 گرم هروئین و شیشه ش 1 انقلاب اسلامی قزوین 0200511
1402/06/21 علی نقی عزیزی حسن آبادی ضرب و جرح و توهین ش 2 بازپرسی محمدیه 0101404 – زیر 18 سال
1402/06/21 مریم امینی حمل مواد مخدر ش 1 بازپرسی محمدیه 0200663
1402/06/22 محمد قاسمی مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0100193
1402/06/22 علی براتلو مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0100193
1402/06/22 مسعود اسدی مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0100193
1402/06/22 فرهاد غفاری زنای محصنه ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین  0200043
1402/06/22 الهه دشتی زنای محصنه ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین  0200043
1402/06/22 محسن ملایی نگهداری تقریبی 300 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200166
1402/06/22 پریوش شایگانی مشارکت در نگهداری تقریبی 50 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200529
1402/06/252 مهدی طهماسبی مشارکت در نگهداری تقریبی 50 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200529
1402/06/22 کیوان حبیبی مشارکت در نگهداری تقریبی 50 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200529
1402/06/26 مهناز ماله میر چگینی مشارکت در نزاع دسته جمعی ش 2 بازپرسی آبیک 0200061 – زیر 18 سال
1402/06/27 میترا یارکه سلخوری شرکت در قتل عمدی ش  دادگاه عمومی بخش طارم سفلی 0200649
1402/06/27 نیما رشوند شرکت در قتل عمدی ش  دادگاه عمومی بخش طارم سفلی 0200649
1402/06/27 علیرضا شاه مراد زاده شرکت در قتل عمدی ش  دادگاه عمومی بخش طارم سفلی 0200649
1402/06/27 نعیم شاه تقی لواط به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0100277
1402/06/27 محمد صالح عرب زاده لواط به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0100277
1402/06/27 حمید اسدی لواط به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0100277
1402/06/27 سید شهاب میر شفیعی لواط به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0100277
1402/06/27 مجتبی بهرامی لواط به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0100277
1402/06/27 رضا مهدوی صدر مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به قتل ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین0100193
1402/06/27  مریم لامعی رامندی نگهداری تقریبی 70 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200536
1402/06/27 سمانه ذبیحی  زنای  غیر محصنه ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0100050
1402/06/29 علیرضا پیرهادی نگهداری مواد مخدر ش 2 بازپرسی آبیک 0200106
1402/06/30 مهدی شهسواری توهین به اشخاص عادی و … ش دادگاه عمومی بخش دشتابی 0200653 – زیر 18 سال
1402/06/30 کیومرث کاکاوند ایراد جرح عمدی با چاقو ش 102 دادگاه کیفری دو بوئین زهرا 0200036 – زیر 18 سال
1402/06/30 سجاد مولایی نگهداری تقریبی 38 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200561
1402/06/30 شایسته رشوند تمرد نسبت به مامورین در حین انجام وظیفه ش 7 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1402/06/30 سید رضا قاسمی فرد سرقت ش دادگاه عمومی بخش الموت شرقی 0200413 – زیر 18 سال
1402/06/30 علیرضا رفیعی نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200541
1402/06/30 سعید فلاح امینی شروع به قتل عمد ی و اقامت غیر مجازدر ایران ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0200160
1402/06/30 مهرداد جوانی نگهداری تقریبی 332 گرم هروئین و شیشه  ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200539

خدمات معاضدتی


تاریخ نام وکیل موضوع معرفی نامه
1402/06/01 مصطفی بحری مطالبه وجه و استرداد اموال ریاست دادگاه شهرستان آبیک
1402/06/01 حسین تیموری طلاق به درخواست زوج دفتر حمایت و پیشگیری از جرم
1402/06/05 تهمینه مرادیان طلاق به درخواست زوجه رییس دادگستری آبیک
1402/06/07 نرگس کیایی طلاق به درخواست زوجه کمیته امداد امام خمینی قزوین
1402/06/09 سمیه سمیعی طلاق توافقی رئیس دادگستری آبیک
1402/06/09 حمید کرمی گلباغی مطالبه مهریه و اجرت المثل ایام زوجیت کمیته امداد قزوین
1402/06/09 حدیثه سروش ارا مطالبه مهریه معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب قزوین
1402/06/09 نسرین ملکی خلع ید و قلع و قمع رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین
1402/06/26 فرامرز کاکاوند طلاق به درخواست زوجه دفتر حمایت و پیشگیری از جرم قزوین
1402/06/26 محمد باقری طلاق به درخواست زوجه رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین
1402/06/26 سپیده نجف آبادی الزام به ایفا ء تهعدات و مبیع بهزیستی قزوین
1402/06/26 زهرا صالحی طلاق به درخواست زوجه کمیته امداد قزوین
1402/06/26 رامین شجاعی مالبه مهریه دفتر حمایت و پیشگیری از جرم قزوین