گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: دی ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در دی ماه ۱۳۹۸ جلب می نماییم.

 

آمار تسخیری دی ماه۱۳۹۸
ردیفتاریخ ثبتوکیلحوزه قضایی و کلاسه پروندهاتهام
۱۰۱/۱۰/۱۳۹۸مهدی رشوندش۱۲بازپرسی قزوین کلاسه۹۸۰۹۱۸حمل مواد مخدر
۲۰۲/۱۰/۱۳۹۸احمد باقری کلیشمیش ۱۰۶کیفری ۲ قزوین-۱۰۶جزایی سابقصدمه بدنی عمدی
۳۰۳/۱۰/۱۳۹۸مصطفی کشاورزکلهرش ۴ دادسرای عمومی و انقلاب قزوین   ۹۸۰۶۷۷اتهام تخریب خودرو و تمرد نسبت به مامورین
۳۰۳/۱۰/۱۳۹۸طیبه لشگریش اول دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۰۹۴۳ نگهداری مواد مخدر
۴۰۳/۱۰/۱۳۹۸زهرا اسدیش ۳ دادیاری البرز۹۸۰۹۹۴ درج نشده
۴۰۳/۱۰/۱۳۹۸زهرا یوسف معمارش اول دادگاه انقلاب قزوین۹۸۰۹۴۴ مواد مخدر
۵۰۵/۱۰/۱۳۹۸سعید صالحیش ۱۰۳کیفری آبیک۹۸۰۱۶۴ فروش مواد مخدر
۶۰۷/۱۰/۱۳۹۸کامران امیدیش ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین۹۸۱۱۱۵ آتش زدن علوفه
۵۰۷/۱۰/۱۳۹۸مجید نیک روش ماسولهش ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب۹۸۰۱۴۰ کلاهبرداری رایانه ای
۷۰۸/۱۰/۱۳۹۸ذوالفقارحیدیریش  اول دادیاری قزوین۹۸۱۳۶۰مزاحمت برای بانوان (دختران دبیرستان)
۸۰۸/۱۰/۱۳۹۸محمدعلی معصومیش ۹ بازپرسی قزوین۹۸۱۲۹۱ایراد جرح عمدی با چاقو و اخلال در نظم عمومی
۶۱۲/۱۰/۱۳۹۸زهرا رجبی نزادش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۱۰۲۷ شیخ نگهداری مواد مخدر
۱۰۱۲/۱۰/۱۳۹۸علی محمودیش ۱ دادگاه انقلاب ۹۸۰۹۰۳ اتهام نگهداری مواد مخدر
۷۱۲/۱۰/۱۳۹۸رضا مهدوی صدرش ۳ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۰۵۸۸ اتهام نگهداری مواد مخدر
۱۱۱۲/۱۰/۱۳۹۸انیس پاک نهادش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۰۹۷۷ نگهداری مواد مخدر
۱۲۱۲/۱۰/۱۳۹۸هانیه آذرکیوانش ۳ دادگاه انقلاب ۹۸۰۰۷۷ نگهداری مواد مخدر
۸۱۲/۱۰/۱۳۹۸زهرا بهرامیش ۱ دادگاه انقلاب ۹۸۰۹۶۰نگهداری مواد مخدر
۱۳۱۲/۱۰/۱۳۹۸سیما شریفی نوروزیش ۳ دادیاری محمدیه ۹۸۰۸۱۲اخلال در نظم و آسایش عمومی
۱۴۱۲/۱۰/۱۳۹۸سیدرضا فاطمیش ۹ بازپرسی قزوین ۹۷۱۳۴۸ ایراد صدمه بدنی و توهین
۹۱۲/۱۰/۱۳۹۸علی امینیش ۳ دادگاه انقلاب ۹۸۰۵۳۵ در معرض فروش قرارداد ۳ گرم و ۴۰ سانتی هروئین و یک گرم شیشه
۱۵۱۲/۱۰/۱۳۹۸شادی رمضانی فرش ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهر البرز (۱۰۲ جزایی سابق)توهین و ایراد ضرب و جرح عمدی
۱۶۱۲/۱۰/۱۳۹۸محمد احمدیش ۲ کیفری یک شهر قزوین(۲ کیفری سابق) مشارکت در آدم ربایی
۱۰۱۲/۱۰/۱۳۹۸زهرا اکبرشاهیش ۲ کیفری یک استان قزوین ( ۲ کیفری سابق)۹۸۰۲۴۷ ادم ربایی
۱۷۱۲/۱۰/۱۳۹۸صمد شکوری ش ۲ دادگاه کیفری یک استان قزوین (۲ کیفری سابق)  قتل عمدی
۱۸۱۲/۱۰/۱۳۹۸غلامرضا شریفیانش ۲ دادگاه کیفری یک استان قزوین ( ۲ کیفری سابق) معاونت در لواط
۱۱۱۲/۱۰/۱۳۹۸سمیه بهرام خانیش ۲ دادگاه کیفری یک استان قزوین ۹۸۰۱۶۱ مشارکت درآدم ربایی
۱۹۱۲/۱۰/۱۳۹۸سیده مهناز جامعیش ۲ دادگاه کیفری یک استان قزوین ۹۸۰۱۶۱ مشارکت درآدم ربایی
۲۰۱۲/۱۰/۱۳۹۸لیلا پیرهادی ش ۲ دادگاه کیفری یک استان قزوین ۹۸۰۱۶۱مشارکت درآدم ربایی
۱۲۱۲/۱۰/۱۳۹۸فاطمه درافشانیش ۲ دادگاه کیفری یک استان قزوین ۹۸۰۱۶۱ مشارکت درآدم ربایی
۲۱۱۲/۱۰/۱۳۹۸زهرا صالحیش ۲ دادگاه کیفری یک استان قزوین ۹۸۰۱۶۱ مشارکت درآدم ربایی
۲۲۱۲/۱۰/۱۳۹۸معصومه چگینیش ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ قزوین مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی
۱۳۱۲/۱۰/۱۳۹۸سیروان هوشمندیش ۱ دادیاری قزوین ۹۸۱۳۳۸ زیر۱۸ سال تهدید و توهین
۲۳۱۲/۱۰/۱۳۹۸مریم حدادی ش ۱۰۶ کیفری ۲قزوین ۹۸۰۹۷۳تهدید با چاقو  و ایراد ضرب و جرح عمدی
۲۴۱۵/۱۰/۱۳۹۸اکرم کلهر ش ۱ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۸۱۲۵۰ اتهام سرقت
۱۴۱۵/۱۰/۱۳۹۸سید علی اصغر حسینیش ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بوئین زهرا ۹۸۰۳۶۰ نگهداری مواد مخدر
۲۵۱۵/۱۰/۱۳۹۸محمدمهدی اعرابی دادگاه ضیاآباد ۹۸۰۹۴۶کلاهبرداری
۲۶۱۵/۱۰/۱۳۹۸زهرا صالحیش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۱۰۳۶ نگهداری ۹۰ گرم هروئین
۱۵۱۶/۱۰/۱۳۹۸سمانه مشیریدادگاه ضیاآباد ۸۲۰۰۰۱ قتل عمد و پرداخت رشوه و استفاده از اسکناس و چک مجعول و سرقت مقرون به آزار و نگهداری آلات قمار
۲۷۱۶/۱۰/۱۳۹۸فریده آل بویهش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۱۰۱۳نگهداری تقریبی ۲۰ گرم هروئین و شیشه
۲۸۱۸/۱۰/۱۳۹۸علیرضا میرسجادی۹۶۰۰۲۳ش۲کیفری قزوینلواط به عنف و اکراه کلاسه
۱۶۲۳/۱۰/۱۳۹۸سیده نرگس محسنی فرد ش ۱بازپرسی بوئین زهرا۹۸۰۸۴۰اتهام قیدنشده-
۲۹۲۳/۱۰/۱۳۹۸مهری آیینه چی ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۸۰۹۲۰مشارکت در نگهداری تقریبی ۴۹۰ گرم هروئین و شیشه
۳۰۲۳/۱۰/۱۳۹۸انسیه مطیعیش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۸۰۹۲۰مشارکت در نگهداری تقریبی ۴۹۰ گرم هروئین و شیشه
۱۷۲۳/۱۰/۱۳۹۸امین عمویی موشنگانیش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۱۰۲۸ نگهداری ۱۴۰گرم شیشه و هروئین
۳۱۲۳/۱۰/۱۳۹۸فاطمه علی محمدیش اول دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۱۰۳۴ نگهداری تقریب ۲۰۰ گرم هروئین و شیشه
۳۲۲۳/۱۰/۱۳۹۸سپیده وکیلیش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۰۸۶۴ نگهداری ۲۳ گرم هروئین و شیشه
۱۸۲۳/۱۰/۱۳۹۸طاهره شیاسیش ۱۰۲ کیفری ۲ شهر محمدیه (۱۰۲ جزایی سابق) ۹۸۰۵۷۳ ضرب و جرح عمدی با چاقو
۳۳۲۳/۱۰/۱۳۹۸علی محمودیش ۱۲بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین ۹۸۱۲۳۱ زیر ۱۸ سال مشارکت در سرقت
۳۴۲۳/۱۰/۱۳۹۸زینب مجابیش ۱۱بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین ۹۸۱۳۴۱مشارکت در نگهداری یک لیتر مشروب الکلی دست ساز و شرب خمر
۱۹۲۳/۱۰/۱۳۹۸تهمینه مرادیانش ۳ دادگاه انقلاب ۹۸۰۵۳۵د ر معرض فروش قرارداد ۳ گرم و ۴۰ سانتی هروئین و یک گرم شیشه
۳۵۲۵/۱۰/۱۳۹۸فرشید سرفرازش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۱۰۴۱ نگهداری تقریبی ۲۱گرم هروئین و شیشه
۳۶۲۵/۱۰/۱۳۹۸علی امینیش ۲ دادگاه کیفری یک استان قزوین (دوم کیفری استان سابق) ۹۸۰۲۴۶  قتل عمدی
۲۰۲۵/۱۰/۱۳۹۸سیدمحمدهادی ساعیش۱۰۶دادگاه کیفری ۲ شهر قزوین ۹۸۱۱۳۲ تخریب
۳۷۳۰/۱۰/۱۳۹۸مریم احمدپورش ۳ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۰۵۸۸ نگهداری مواد مخدر

نظرات بسته شده است.