گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: اسفند ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در اسفند ماه ۱۳۹۸ جلب می نماییم.

 

آمار پرونده های تسخیری ارجاع شده به وکلای محترم:

تاریخنام وکیلاتهام و مرجع ارجاع کننده
۱۳۹۸/۱۲/۱حسین رضی کلایهنشر اکاذیب ش ۱۰۷ کیفری ۲ قزوین ۹۸۱۱۰۵
۱۳۹۸/۱۲/۱حسین خدابنده  نگهداری هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۱۱۴۶
۱۳۹۸/۱۲/۱مهدی محمدزاده نگهداری ۱۶ گرم شیشه و ۱۰۱ گرم هروئین  ش ۱ بازپرسی دادسرای بوئین زهرا ۹۸۱۰۳۵
۱۳۹۸/۱۲/۱مریم لیلی فرید  نگهداری ۲۲گرم هروئین و ۳گرم شیشه ش ۳ دادگاه انقلاب تاکستان ۹۸۱۰۱۳
۱۳۹۸/۱۲/۱پروانه محمدحسینی نگهداری ۱۱۰گرم شیشه و ۳۴۰گرم هروئین و پایپ ش ۳دادگاه انقلاب تاکستان ۹۸۰۹۱۵
۱۳۹۸/۱۲/۱محمدرحمانی  نگهداری ۱۰سانت هروئین ۲۵گرم شیشه ش ۳ دادگاه انقلاب تاکستان ۹۸۰۸۴۵
۱۳۹۸/۱۲/۱مهدی سلطان زادهنگهداری ۳گرم هروئین و ۱۳گرم هروئین و ۵۰۰ گرم گراس و پایپ ش ۳ دادگاه انقلاب تاکستان ۹۸۰۹۱۹
۱۳۹۸/۱۲/۱سعید فلاح امینی  مشارکت در سرقت از مدرسه ش ۹ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۸۱۴۶۶
۱۳۹۸/۱۲/۴نجیبه یعقوبی  نگهداری ۴۸۲۴ گرم و ۶۰ سانتی گرم شیشه برای بار دوم  ش ۲ دادگاه انقلاب مستقر در آبیک ۹۸۰۴۹۰
۱۳۹۸/۱۲/۵وحید اسکندری نگهداری ۳۲گرم و ۵۰ سانت شیشه ش ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین ۹۸۱۵۶۳
۱۳۹۸/۱۲/۵فریده بابائی مدانی نگهداری ۳۹ گرم و ۶۰ سانت شیشه ش ۲ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۸۱۵۴۹
۱۳۹۸/۱۲/۵رئوفه چگینی  نگهداری ۶۴ گرم شیشه و هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۱۱۶۹
۱۳۹۸/۱۲/۸اکرم وادی خیل  ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش ۱ دادیاری دادسرای آبیک ۹۸۰۸۶۲
۱۳۹۸/۱۲/۸نسرین مقدس زاده  زنای به عنف ش۲ دادگاه کیفری یک استان قزوین شماره پرونده خوانا نیست
۱۳۹۸/۱۲/۸شهریار ربیعیتخریب توهین و تهدید با چاقو ش ۱۱ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۸۰۶۹۳
۱۳۹۸/۱۲/۸فاطمه ذوالقدر ایراد ضرب و جرح عمدی دادگاه عمومی رامند ۹۸۰۶۰۸
۱۳۹۸/۱۲/۸صدیقه درگاهی نگهداری تقریبی ۲۰ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۱۱۶۸
۱۳۹۸/۱۲/۸ایمان آهنگریان مقدمقتل عمدی ش۱ بازپرسی دادسرای بوئین زهرا ۹۸۱۰۲۳

 

آمار پرونده های معاضدتی ارجاع شده به وکلای محترم

تاریخنام وکیلاتهام و مرجع ارجاع کننده
۱۳۹۸/۱۲/۳سعید بوکانیان سیدتقیا تمکین ش ۱۶ شورای حل اختلاف قزوین ۹۸۰۶۸۰
۱۳۹۸/۱۲/۸یعقوب ساسانی طلاق توافقی مدیرکل اموربانوان و خانواده استانداری قزوین
۱۳۹۸/۱۲/۸فروغ پزشکی مطالبه وجه معاون قضایی دادگاههای عمومی وانقلاب شهرستان قزوین
۱۳۹۸/۱۲/۸محمد رفیعی آتانی طلاق توافقی کمیته امداد امام خمینی قزوین

نظرات بسته شده است.