گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: اسفند ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در اسفند ماه ۱۳۹۸ جلب می نماییم.

 

آمار پرونده های تسخیری ارجاع شده به وکلای محترم:

تاریخ نام وکیل اتهام و مرجع ارجاع کننده
1398/12/1 حسین رضی کلایه نشر اکاذیب ش 107 کیفری 2 قزوین 981105
1398/12/1 حسین خدابنده   نگهداری هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981146
1398/12/1 مهدی محمدزاده  نگهداری 16 گرم شیشه و 101 گرم هروئین  ش 1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا 981035
1398/12/1 مریم لیلی فرید   نگهداری 22گرم هروئین و 3گرم شیشه ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان 981013
1398/12/1 پروانه محمدحسینی  نگهداری 110گرم شیشه و 340گرم هروئین و پایپ ش 3دادگاه انقلاب تاکستان 980915
1398/12/1 محمدرحمانی   نگهداری 10سانت هروئین 25گرم شیشه ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان 980845
1398/12/1 مهدی سلطان زاده نگهداری 3گرم هروئین و 13گرم هروئین و 500 گرم گراس و پایپ ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان 980919
1398/12/1 سعید فلاح امینی   مشارکت در سرقت از مدرسه ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 981466
1398/12/4 نجیبه یعقوبی   نگهداری 4824 گرم و 60 سانتی گرم شیشه برای بار دوم  ش 2 دادگاه انقلاب مستقر در آبیک 980490
1398/12/5 وحید اسکندری  نگهداری 32گرم و 50 سانت شیشه ش 2 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین 981563
1398/12/5 فریده بابائی مدانی  نگهداری 39 گرم و 60 سانت شیشه ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 981549
1398/12/5 رئوفه چگینی   نگهداری 64 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981169
1398/12/8 اکرم وادی خیل   ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 1 دادیاری دادسرای آبیک 980862
1398/12/8 نسرین مقدس زاده   زنای به عنف ش2 دادگاه کیفری یک استان قزوین شماره پرونده خوانا نیست
1398/12/8 شهریار ربیعی تخریب توهین و تهدید با چاقو ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 980693
1398/12/8 فاطمه ذوالقدر  ایراد ضرب و جرح عمدی دادگاه عمومی رامند 980608
1398/12/8 صدیقه درگاهی  نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981168
1398/12/8 ایمان آهنگریان مقدم قتل عمدی ش1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا 981023

 

آمار پرونده های معاضدتی ارجاع شده به وکلای محترم

تاریخ نام وکیل اتهام و مرجع ارجاع کننده
1398/12/3 سعید بوکانیان  سیدتقیا تمکین ش 16 شورای حل اختلاف قزوین 980680
1398/12/8 یعقوب ساسانی  طلاق توافقی مدیرکل اموربانوان و خانواده استانداری قزوین
1398/12/8 فروغ پزشکی  مطالبه وجه معاون قضایی دادگاههای عمومی وانقلاب شهرستان قزوین
1398/12/8 محمد رفیعی آتانی  طلاق توافقی کمیته امداد امام خمینی قزوین