گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: اسفند ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در اسفند ماه ۱۳۹۸ جلب می نماییم.

 

آمار پرونده های تسخیری ارجاع شده به وکلای محترم:

تاریخ نام وکیل اتهام و مرجع ارجاع کننده
۱۳۹۸/۱۲/۱ حسین رضی کلایه نشر اکاذیب ش ۱۰۷ کیفری ۲ قزوین ۹۸۱۱۰۵
۱۳۹۸/۱۲/۱ حسین خدابنده   نگهداری هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۱۱۴۶
۱۳۹۸/۱۲/۱ مهدی محمدزاده  نگهداری ۱۶ گرم شیشه و ۱۰۱ گرم هروئین  ش ۱ بازپرسی دادسرای بوئین زهرا ۹۸۱۰۳۵
۱۳۹۸/۱۲/۱ مریم لیلی فرید   نگهداری ۲۲گرم هروئین و ۳گرم شیشه ش ۳ دادگاه انقلاب تاکستان ۹۸۱۰۱۳
۱۳۹۸/۱۲/۱ پروانه محمدحسینی  نگهداری ۱۱۰گرم شیشه و ۳۴۰گرم هروئین و پایپ ش ۳دادگاه انقلاب تاکستان ۹۸۰۹۱۵
۱۳۹۸/۱۲/۱ محمدرحمانی   نگهداری ۱۰سانت هروئین ۲۵گرم شیشه ش ۳ دادگاه انقلاب تاکستان ۹۸۰۸۴۵
۱۳۹۸/۱۲/۱ مهدی سلطان زاده نگهداری ۳گرم هروئین و ۱۳گرم هروئین و ۵۰۰ گرم گراس و پایپ ش ۳ دادگاه انقلاب تاکستان ۹۸۰۹۱۹
۱۳۹۸/۱۲/۱ سعید فلاح امینی   مشارکت در سرقت از مدرسه ش ۹ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۸۱۴۶۶
۱۳۹۸/۱۲/۴ نجیبه یعقوبی   نگهداری ۴۸۲۴ گرم و ۶۰ سانتی گرم شیشه برای بار دوم  ش ۲ دادگاه انقلاب مستقر در آبیک ۹۸۰۴۹۰
۱۳۹۸/۱۲/۵ وحید اسکندری  نگهداری ۳۲گرم و ۵۰ سانت شیشه ش ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین ۹۸۱۵۶۳
۱۳۹۸/۱۲/۵ فریده بابائی مدانی  نگهداری ۳۹ گرم و ۶۰ سانت شیشه ش ۲ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۸۱۵۴۹
۱۳۹۸/۱۲/۵ رئوفه چگینی   نگهداری ۶۴ گرم شیشه و هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۱۱۶۹
۱۳۹۸/۱۲/۸ اکرم وادی خیل   ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش ۱ دادیاری دادسرای آبیک ۹۸۰۸۶۲
۱۳۹۸/۱۲/۸ نسرین مقدس زاده   زنای به عنف ش۲ دادگاه کیفری یک استان قزوین شماره پرونده خوانا نیست
۱۳۹۸/۱۲/۸ شهریار ربیعی تخریب توهین و تهدید با چاقو ش ۱۱ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۸۰۶۹۳
۱۳۹۸/۱۲/۸ فاطمه ذوالقدر  ایراد ضرب و جرح عمدی دادگاه عمومی رامند ۹۸۰۶۰۸
۱۳۹۸/۱۲/۸ صدیقه درگاهی  نگهداری تقریبی ۲۰ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۱۱۶۸
۱۳۹۸/۱۲/۸ ایمان آهنگریان مقدم قتل عمدی ش۱ بازپرسی دادسرای بوئین زهرا ۹۸۱۰۲۳

 

آمار پرونده های معاضدتی ارجاع شده به وکلای محترم

تاریخ نام وکیل اتهام و مرجع ارجاع کننده
۱۳۹۸/۱۲/۳ سعید بوکانیان  سیدتقیا تمکین ش ۱۶ شورای حل اختلاف قزوین ۹۸۰۶۸۰
۱۳۹۸/۱۲/۸ یعقوب ساسانی  طلاق توافقی مدیرکل اموربانوان و خانواده استانداری قزوین
۱۳۹۸/۱۲/۸ فروغ پزشکی  مطالبه وجه معاون قضایی دادگاههای عمومی وانقلاب شهرستان قزوین
۱۳۹۸/۱۲/۸ محمد رفیعی آتانی  طلاق توافقی کمیته امداد امام خمینی قزوین

نظرات بسته شده است.