گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: فروردین ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در فروردین ماه ۱۳۹۹ جلب می نماییم.


آمار پرونده های تسخیری ارجاع شده به وکلای محترم:

تاریخنام وکیلاتهام و مرجع ارجاع کننده
۱۳۹۹/۱/۲۰مرتضی نظرینگهداری ۷۵ گرم هروئین و ۵۰ سانت شیشه ش ۱ بازپرسی بوئین زهرا ۹۸۱۰۹۸
۱۳۹۹/۱/۲۰عبدالمجید کاظمی در معرض فروش قرار دادن ۱۲۶گرم هروئین و ۷گرم و ۷۰سانت شیشه ش ۳ دادگاه انقلاب مستقر در آبیک ۹۸۰۵۷۱ و تغییر معصومه طاهری باتوجه به داشتن عذر موجه
۱۳۹۹/۱/۲۰حسین شیخاننگهداری ۱۱۰گرم شیشه و ۳۴۰گرم هروئین و پایپ ش ۳دادگاه انقلاب تاکستان۹۸۰۹۱۵ و تغییر پروانه محمدحسینی باتوجه به داشتن عذر موجه
۱۳۹۹/۱/۲۰شاپور باجلان ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو ش ۳ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین ۹۸۱۱۲۷
۱۳۹۹/۱/۲۰بهروز شریفیاخلال در نظم و آسایش عمومی ش ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین ۹۸۱۵۰۴
۱۳۹۹/۱/۲۰محمدحسین محمدی  نگهداری مشروبات الکلی ش ۳ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محمدیه ۹۸۱۷۶۹
۱۳۹۹/۱/۲۰ثریا کشاورز یوسفی حمل سلاح سرد با قصد ایراد صدمه ش ۶ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین ۹۸۱۶۸۰
۱۳۹۹/۱/۲۰آرا جهانی  نگهداری ۹۷۸ گرم هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب اسلامی قزوین ۹۸۱۲۲۳
۱۳۹۹/۱/۲۰سکینه اکبری راد  ایراد ضرب و جرح عمدی ش۲دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بوئین زهرا ۹۸۰۹۳۳
۱۳۹۹/۱/۲۰مهناز شیرازی حاجی میری ها مشارکت در سرقت شبانه ش ۲ دادگاه کیفری ۱ شهر قزوین ۹۸۰۲۲۸ و تغییر مصطفی ساغریان باتوجه به داشتن عذر موجه
۱۳۹۹/۱/۲۰سعید ربیع پور ششکل نگهداری۴ گرم هروئین دادگاه انقلاب تاکستان ۹۸۰۷۱۴  و تغییر مسعود حسنی باتوجه به داشتن عذر موجه
۱۳۹۹/۱/۲۰سیدجواد موسوی دژکام صدمه بدنی عمدی منتهی به شکستگی و ایراد جرح عمدی با چاقو و توهین به اشخاص عادی و صدمه بدنی عمدی ش ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین ۹۸۰۳۳۶ زیر ۱۸ سال
۱۳۹۹/۱/۲۰اصغر قهرمانی  نگهداری ۱۶ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب اسلامی قزوین ۹۸۱۱۴۳
۱۳۹۹/۱/۲۰اکبر گودرزوند  ایراد جرح عمدی با اسلحه ش دادگاه عمومی بخش ضیا آباد
۱۳۹۹/۱/۲۰افشین طاهرخانی نگهداری ۲۹ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب شهرستان قزوین۹۸۱۲۱۸
۱۳۹۹/۱/۲۵مهدی طهماسبی  نگهداری یک کیلو گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب اسلامی قزوین ۹۸۱۲۲۰
۱۳۹۹/۱/۲۵هاجر آذربایجانی مشارکت در سرقت ش ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ تاکستان ۹۸۱۰۸۴
۱۳۹۹/۱/۲۵حمیدرضا رضایی کرماجانی  مشارکت در سرقت ش ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ تاکستان ۹۸۱۰۸۴
۱۳۹۹/۱/۲۵غلامرضا مقیمی  مشارکت در سرقت ش ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ تاکستان ۹۸۱۰۸۴
۱۳۹۹/۱/۲۵امیر طاهری  مشارکت در سرقت ش ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ تاکستان ۹۸۱۰۸۴
۱۳۹۹/۱/۲۵وحید ملکان  مشارکت در نگهداری تقریبی ۱۰ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب اسلامی قزوین ۹۸۱۲۲۸
۱۳۹۹/۱/۲۶مجید نیک روش ماسوله  مشارکت در نگهداری تقریبی ۱۰ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب اسلامی قزوین ۹۸۱۲۲۸
۱۳۹۹/۱/۲۶کامران امیدی توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی ش ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین ۹۸۰۳۱۹ زیر ۱۸ سال
۱۳۹۹/۱/۲۶نعیم شاه تقی  توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی ش ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین ۹۸۰۳۱۹ زیر ۱۸ سال
۱۳۹۹/۱/۲۶امید بهروزی  مشارکت در ایجاد مزاحمت نوامیس ش ۱ بازپرسی بوئین زهرا ۹۷۰۶۰۹
۱۳۹۹/۱/۲۶مهدی سلطان زاده  مشارکت در ایجاد مزاحمت نوامیس ش ۱ بازپرسی بوئین زهرا ۹۷۰۶۰۹
۱۳۹۹/۱/۲۸علیشاه قلعه ئی مشارکت در نگهداری ۳۰گرم هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۱۲۹۷
۱۳۹۹/۱/۲۸علی اصغر مقدمینگهداری ۴۹۸ هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۱۲۱۳
۱۳۹۹/۱/۲۸محسن سالاری  نگهداری ۳۵ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۱۲۶۳
۱۳۹۹/۱/۳۰ذوالفقار حیدری  نگهداری ۱۶ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۱۲۳۳
۱۳۹۹/۱/۳۰رضا مهدوی صدر نگهداری ۷۲ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۱۲۴۱

نظرات بسته شده است.