گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: خردادماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در خرداد ماه ۱۳۹۹ جلب می نماییم.

 

تاریخ نام وکیل شماره پروانه وکیل شرح
01/03/1399 زهرا صالحی 1042  رانندگی بدون گواهینامه توهین و تعرض به بانوان ایراد سیلی زدن ش 2 دادیاری قزوین 981784
تغییر از انسیه مطیعی
01/03/1399 اکبر آریافرد 1059  نگهداری 295 گرم شیشه و فروش 295 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزووین 9900072
01/03/1399 سمیه ترکمنی 1052  قتل عمد و مشارکت در جنایت ش 2دادگاه کیفری 1 قزوین 970001
01/03/1399 سیده معصومه فلاح مرت 1114  نگهداری 85 گرم هروئین و 44 گرم شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای تاکستان 9900085
01/03/1399 لیلا پیرهادی 1051   ایراد صدمه بدنی عمدی و توهین ش 2 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب قزوین 9900027
01/03/1399 رضا صالحی 1153   مشارکت در نگهداری 1/110 گرم شیشه و مشارکت در تولید 321گرم شیشه و نگهداری 24گرم و 0.5لیتر محلول روانگردان ش 103 کیفری 2 آبیک 980577
01/03/1399 کریم علیزاده 1153  مشارکت در نگهداری 1/110 گرم شیشه و مشارکت در تولید 321گرم شیشه و نگهداری 24گرم و 0.5لیتر محلول روانگردان ش 103 کیفری 2 آبیک 980577
01/03/1399 اهورا پویایی 1514   مشارکت در نگهداری 1/110 گرم شیشه و مشارکت در تولید 321گرم شیشه و نگهداری 24گرم و 0.5لیتر محلول روانگردان ش 103 کیفری 2 آبیک 980577
01/03/1399 اعظم رحیمی حاجی بابا 1044  نگهداری پیش سازه های تولید شیشه ش  1 دادگاه انقلاب قزوین 9900082
11/03/1399 فتحعلی سلیمانپور 1062  قتل عمد ش 2 بازپرسی قزوین 9900090
11/03/1399 مهدی اسماعیلی 1071  جنبه عمومی جرح عمدی عمدی با چاقو ش 4 بازپرسی قزوین 9900033
11/03/1399 سعید صبوری 1295   سرقت ش 103 کیفری 2 محمدیه 9900083
11/03/1399 عزیزه برزگر 1073  ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف فقدان گواهینامه ش 4 دادیاری قزوین 980948
11/03/1399 سمیرا آریاسرشت 1225  تهدید و ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 2 دادیاری محمدیه 9900065
18/03/1399 محمد حبیبی برسری 1232   سرقت ش 102 دادگاه کیفری 2 محمدیه 9900083
19/03/1399 زهرا رحمانی 0786  حمل و نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای تاکستان 9900118
22/03/1399 سیدمحمدهادی ساعی 0216   نگهداری 25/70گرم هروئین و 2/40گرم شیشه و سیله استعمال ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 9900143
22/03/1399 سیروان هوشمندی 0562  ایراد جرح عمدی با چاقو و ایراد صدمه بدنی عمدی و توهین و فحاشی و تخریب ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 981507
22/03/1399 سیده مهناز جامعی 1079  نگهداری 95 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900084
22/03/1399 سعید فرجی 1230   سرقت تعزیری اموال شاکی از داخل خودرو ش 2 دادیاری محمدیه  9900072
22/03/1399 مازیار بیاتی مقدم 0360   سرقت مقرون به آزار و قتل شبه عمدی ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 980332
22/03/1399 علی سلیمی 0260  معاونت در سرقت مقرون به آزار و قتل شبه عمدی از طریق نگهبانی دادن و تسهیل در وقوع جرم ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 980332
22/03/1399 محمد احمدی 1086  سرقت ش 3 دادیاری دادسرای قزوین 9900108
24/03/1399 مرتضی برزگر گلستان 1312  حمل و نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای تاکستان 9900118
26/03/1399 فاطمه خلیلی 1155  نگهداری 50 گرم شیشه و هروئین شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین 9900107
26/03/1399 هوشنگ دینی 1149  نگهداری 22 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900119
26/03/1399 علی طاهرخانی 1148   نگهداری 25 گرم هروئین شعبه 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900132
26/03/1399 حسن حسنی 1146 نگهداری 24 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900090
26/03/1399 مرضیه حناساوی 1141  نگهداری 159 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900085
26/03/1399 سوگند تقی پور 1136  نگهداری 19 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900111
26/03/1399 زهرا اکبرشاهی 1132 نگهداری 18 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900009
26/03/1399 زهرا بهرامی 1134  نگهداری 18 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900009
26/03/1399 اکبرشاهی بهرامی 1132 1134  نگهداری 18 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900009
26/03/1399 الهه آرام 1124  نگهداری 34 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900208
26/03/1399 حمیدرضا اسماعیلی 1119  نگهداری 26 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900101
26/03/1399 سینا محلوجی 1115  نگهداری 40 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900106
26/03/1399 مریم فریدی لیلی 1368   ایراد ضرب و جرح عمدی ش 101 کیفری 2 تاکستان 981185
26/03/1399 حامد قجر 1235  نگهداری 27گرم هروئین ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان 9900130
26/03/1399 شادی رمضانی فر 0784   شرب خمر و نگهداری 100سی سی مشروب ش 102 کیفری 2 البرز 9900069
26/03/1399 احمدرضا حسین وردی 1229  ایراد صدمه بدنی عمدی منجر به شکستگی بینی ش 2 دادیاری قزوین 9900182
26/03/1399 احسان اله قنبری 1181    مشارکت در نگهداری 298 گرم شیشه ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 9900191
27/03/1399 زکیه کریمی 1177  حمل 34 گرم شیشه ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 9900101
27/03/1399 داود خان زاده اردانی 1176   حمل 1/002 کیلو شیشه ش 14 بازپرسی قزوین 9900141
27/03/1399 مهسا مشاطان 1084   ایراد جرح عمدی با چاقو ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 9900136
27/03/1399 حسین مختاری حقیقت 0809   نگهداری 61 گرم هروئین و شیشه ش 1 بازپرسیدادسرای بوئین زهرا 9900049
27/03/1399 فاطمه سیمیاری 1103  نگهداری 50گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900122
27/03/1399 سارا امای کوپائی 1081  نگهداری 29 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900124
27/03/1399 فخرالدین شکری 1161    نگهداری 164 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900126
27/03/1399 زهرا شکیبانیا 1166   نگهداری 164 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900126
27/03/1399 محمد ابراهیم قموشی 1357 قتل عمدی ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 981607
31/03/1399 سعید صالحی 1107  نگهداری 20 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900091
31/03/1399 مهدی حسینی 1111  نگهداری 16 گرم هروئین  ش 1 دادگاه انقلاب قزوین کلاسه خوانا نیست
31/03/1399 پژمان قدیری 1104   نگهداری 300 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900102
31/03/1399 سیدسعید حسینی 1577  نگهداری مواد مخدر ش 3 دادگاه انقلاب 980077
01/04/1399 محسن ملائی 1170   سرقت ش9 بازپرسی قزوین کلاسه خوانا نیست
01/04/1399 اسماعیل کشاورز صفیئی 1239  مباشرت در سرقت ش 9 بازپرسی قزوین 9900115

 

 

تاریخ نام وکیل شماره پروانه اتهام و مرجع ارجاع کننده
1399/03/18 علی شکری 0979  اعتراض به دادنامه در دیوان عدالت اداری سرپرستی دادسرای قزوین 970211
1399/03/20 ولی جلالی 0992   مطالبه وجه و خسارت معاون قضایی دادگستری و بهزیستی
1399/03/22 مهسا مشاطان 1084  مطالبه نفقه زوجه و فرزند معاون قضایی دادگستری
1399/03/25 مصطفی عبدالکریمی 1520   اعسار معاون قضایی دادگستری