گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: خردادماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در خرداد ماه ۱۳۹۹ جلب می نماییم.

 

تاریخ نام وکیل شماره پروانه وکیل شرح
۰۱/۰۳/۱۳۹۹ زهرا صالحی ۱۰۴۲  رانندگی بدون گواهینامه توهین و تعرض به بانوان ایراد سیلی زدن ش ۲ دادیاری قزوین ۹۸۱۷۸۴
تغییر از انسیه مطیعی
۰۱/۰۳/۱۳۹۹ اکبر آریافرد ۱۰۵۹  نگهداری ۲۹۵ گرم شیشه و فروش ۲۹۵ گرم هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزووین ۹۹۰۰۰۷۲
۰۱/۰۳/۱۳۹۹ سمیه ترکمنی ۱۰۵۲  قتل عمد و مشارکت در جنایت ش ۲دادگاه کیفری ۱ قزوین ۹۷۰۰۰۱
۰۱/۰۳/۱۳۹۹ سیده معصومه فلاح مرت ۱۱۱۴  نگهداری ۸۵ گرم هروئین و ۴۴ گرم شیشه ش ۱ بازپرسی دادسرای تاکستان ۹۹۰۰۰۸۵
۰۱/۰۳/۱۳۹۹ لیلا پیرهادی ۱۰۵۱   ایراد صدمه بدنی عمدی و توهین ش ۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب قزوین ۹۹۰۰۰۲۷
۰۱/۰۳/۱۳۹۹ رضا صالحی ۱۱۵۳   مشارکت در نگهداری ۱/۱۱۰ گرم شیشه و مشارکت در تولید ۳۲۱گرم شیشه و نگهداری ۲۴گرم و ۰.۵لیتر محلول روانگردان ش ۱۰۳ کیفری ۲ آبیک ۹۸۰۵۷۷
۰۱/۰۳/۱۳۹۹ کریم علیزاده ۱۱۵۳  مشارکت در نگهداری ۱/۱۱۰ گرم شیشه و مشارکت در تولید ۳۲۱گرم شیشه و نگهداری ۲۴گرم و ۰.۵لیتر محلول روانگردان ش ۱۰۳ کیفری ۲ آبیک ۹۸۰۵۷۷
۰۱/۰۳/۱۳۹۹ اهورا پویایی ۱۵۱۴   مشارکت در نگهداری ۱/۱۱۰ گرم شیشه و مشارکت در تولید ۳۲۱گرم شیشه و نگهداری ۲۴گرم و ۰.۵لیتر محلول روانگردان ش ۱۰۳ کیفری ۲ آبیک ۹۸۰۵۷۷
۰۱/۰۳/۱۳۹۹ اعظم رحیمی حاجی بابا ۱۰۴۴  نگهداری پیش سازه های تولید شیشه ش  ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۰۸۲
۱۱/۰۳/۱۳۹۹ فتحعلی سلیمانپور ۱۰۶۲  قتل عمد ش ۲ بازپرسی قزوین ۹۹۰۰۰۹۰
۱۱/۰۳/۱۳۹۹ مهدی اسماعیلی ۱۰۷۱  جنبه عمومی جرح عمدی عمدی با چاقو ش ۴ بازپرسی قزوین ۹۹۰۰۰۳۳
۱۱/۰۳/۱۳۹۹ سعید صبوری ۱۲۹۵   سرقت ش ۱۰۳ کیفری ۲ محمدیه ۹۹۰۰۰۸۳
۱۱/۰۳/۱۳۹۹ عزیزه برزگر ۱۰۷۳  ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف فقدان گواهینامه ش ۴ دادیاری قزوین ۹۸۰۹۴۸
۱۱/۰۳/۱۳۹۹ سمیرا آریاسرشت ۱۲۲۵  تهدید و ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش ۲ دادیاری محمدیه ۹۹۰۰۰۶۵
۱۸/۰۳/۱۳۹۹ محمد حبیبی برسری ۱۲۳۲   سرقت ش ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ محمدیه ۹۹۰۰۰۸۳
۱۹/۰۳/۱۳۹۹ زهرا رحمانی ۰۷۸۶  حمل و نگهداری مواد مخدر ش ۱ بازپرسی دادسرای تاکستان ۹۹۰۰۱۱۸
۲۲/۰۳/۱۳۹۹ سیدمحمدهادی ساعی ۰۲۱۶   نگهداری ۲۵/۷۰گرم هروئین و ۲/۴۰گرم شیشه و سیله استعمال ش ۷ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۹۰۰۱۴۳
۲۲/۰۳/۱۳۹۹ سیروان هوشمندی ۰۵۶۲  ایراد جرح عمدی با چاقو و ایراد صدمه بدنی عمدی و توهین و فحاشی و تخریب ش ۱۱ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۸۱۵۰۷
۲۲/۰۳/۱۳۹۹ سیده مهناز جامعی ۱۰۷۹  نگهداری ۹۵ گرم شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۰۸۴
۲۲/۰۳/۱۳۹۹ سعید فرجی ۱۲۳۰   سرقت تعزیری اموال شاکی از داخل خودرو ش ۲ دادیاری محمدیه  ۹۹۰۰۰۷۲
۲۲/۰۳/۱۳۹۹ مازیار بیاتی مقدم ۰۳۶۰   سرقت مقرون به آزار و قتل شبه عمدی ش ۲ بازپرسی دادسرای تاکستان ۹۸۰۳۳۲
۲۲/۰۳/۱۳۹۹ علی سلیمی ۰۲۶۰  معاونت در سرقت مقرون به آزار و قتل شبه عمدی از طریق نگهبانی دادن و تسهیل در وقوع جرم ش ۲ بازپرسی دادسرای تاکستان ۹۸۰۳۳۲
۲۲/۰۳/۱۳۹۹ محمد احمدی ۱۰۸۶  سرقت ش ۳ دادیاری دادسرای قزوین ۹۹۰۰۱۰۸
۲۴/۰۳/۱۳۹۹ مرتضی برزگر گلستان ۱۳۱۲  حمل و نگهداری مواد مخدر ش ۱ بازپرسی دادسرای تاکستان ۹۹۰۰۱۱۸
۲۶/۰۳/۱۳۹۹ فاطمه خلیلی ۱۱۵۵  نگهداری ۵۰ گرم شیشه و هروئین شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۱۰۷
۲۶/۰۳/۱۳۹۹ هوشنگ دینی ۱۱۴۹  نگهداری ۲۲ گرم شیشه و هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۱۱۹
۲۶/۰۳/۱۳۹۹ علی طاهرخانی ۱۱۴۸   نگهداری ۲۵ گرم هروئین شعبه ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۱۳۲
۲۶/۰۳/۱۳۹۹ حسن حسنی ۱۱۴۶ نگهداری ۲۴ گرم هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۰۹۰
۲۶/۰۳/۱۳۹۹ مرضیه حناساوی ۱۱۴۱  نگهداری ۱۵۹ گرم هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۰۸۵
۲۶/۰۳/۱۳۹۹ سوگند تقی پور ۱۱۳۶  نگهداری ۱۹ گرم شیشه و هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۱۱۱
۲۶/۰۳/۱۳۹۹ زهرا اکبرشاهی ۱۱۳۲ نگهداری ۱۸ گرم شیشه و هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۰۰۹
۲۶/۰۳/۱۳۹۹ زهرا بهرامی ۱۱۳۴  نگهداری ۱۸ گرم شیشه و هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۰۰۹
۲۶/۰۳/۱۳۹۹ اکبرشاهی بهرامی ۱۱۳۲ ۱۱۳۴  نگهداری ۱۸ گرم شیشه و هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۰۰۹
۲۶/۰۳/۱۳۹۹ الهه آرام ۱۱۲۴  نگهداری ۳۴ گرم شیشه و هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۲۰۸
۲۶/۰۳/۱۳۹۹ حمیدرضا اسماعیلی ۱۱۱۹  نگهداری ۲۶ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۱۰۱
۲۶/۰۳/۱۳۹۹ سینا محلوجی ۱۱۱۵  نگهداری ۴۰ گرم شیشه و هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۱۰۶
۲۶/۰۳/۱۳۹۹ مریم فریدی لیلی ۱۳۶۸   ایراد ضرب و جرح عمدی ش ۱۰۱ کیفری ۲ تاکستان ۹۸۱۱۸۵
۲۶/۰۳/۱۳۹۹ حامد قجر ۱۲۳۵  نگهداری ۲۷گرم هروئین ش ۳ دادگاه انقلاب تاکستان ۹۹۰۰۱۳۰
۲۶/۰۳/۱۳۹۹ شادی رمضانی فر ۰۷۸۴   شرب خمر و نگهداری ۱۰۰سی سی مشروب ش ۱۰۲ کیفری ۲ البرز ۹۹۰۰۰۶۹
۲۶/۰۳/۱۳۹۹ احمدرضا حسین وردی ۱۲۲۹  ایراد صدمه بدنی عمدی منجر به شکستگی بینی ش ۲ دادیاری قزوین ۹۹۰۰۱۸۲
۲۶/۰۳/۱۳۹۹ احسان اله قنبری ۱۱۸۱    مشارکت در نگهداری ۲۹۸ گرم شیشه ش ۷ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۹۰۰۱۹۱
۲۷/۰۳/۱۳۹۹ زکیه کریمی ۱۱۷۷  حمل ۳۴ گرم شیشه ش ۷ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۹۰۰۱۰۱
۲۷/۰۳/۱۳۹۹ داود خان زاده اردانی ۱۱۷۶   حمل ۱/۰۰۲ کیلو شیشه ش ۱۴ بازپرسی قزوین ۹۹۰۰۱۴۱
۲۷/۰۳/۱۳۹۹ مهسا مشاطان ۱۰۸۴   ایراد جرح عمدی با چاقو ش ۱۱ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۹۰۰۱۳۶
۲۷/۰۳/۱۳۹۹ حسین مختاری حقیقت ۰۸۰۹   نگهداری ۶۱ گرم هروئین و شیشه ش ۱ بازپرسیدادسرای بوئین زهرا ۹۹۰۰۰۴۹
۲۷/۰۳/۱۳۹۹ فاطمه سیمیاری ۱۱۰۳  نگهداری ۵۰گرم شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۱۲۲
۲۷/۰۳/۱۳۹۹ سارا امای کوپائی ۱۰۸۱  نگهداری ۲۹ گرم شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۱۲۴
۲۷/۰۳/۱۳۹۹ فخرالدین شکری ۱۱۶۱    نگهداری ۱۶۴ گرم شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۱۲۶
۲۷/۰۳/۱۳۹۹ زهرا شکیبانیا ۱۱۶۶   نگهداری ۱۶۴ گرم شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۱۲۶
۲۷/۰۳/۱۳۹۹ محمد ابراهیم قموشی ۱۳۵۷ قتل عمدی ش ۶ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۸۱۶۰۷
۳۱/۰۳/۱۳۹۹ سعید صالحی ۱۱۰۷  نگهداری ۲۰ گرم شیشه و هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۰۹۱
۳۱/۰۳/۱۳۹۹ مهدی حسینی ۱۱۱۱  نگهداری ۱۶ گرم هروئین  ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین کلاسه خوانا نیست
۳۱/۰۳/۱۳۹۹ پژمان قدیری ۱۱۰۴   نگهداری ۳۰۰ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۱۰۲
۳۱/۰۳/۱۳۹۹ سیدسعید حسینی ۱۵۷۷  نگهداری مواد مخدر ش ۳ دادگاه انقلاب ۹۸۰۰۷۷
۰۱/۰۴/۱۳۹۹ محسن ملائی ۱۱۷۰   سرقت ش۹ بازپرسی قزوین کلاسه خوانا نیست
۰۱/۰۴/۱۳۹۹ اسماعیل کشاورز صفیئی ۱۲۳۹  مباشرت در سرقت ش ۹ بازپرسی قزوین ۹۹۰۰۱۱۵

 

 

تاریخ نام وکیل شماره پروانه اتهام و مرجع ارجاع کننده
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ علی شکری ۰۹۷۹  اعتراض به دادنامه در دیوان عدالت اداری سرپرستی دادسرای قزوین ۹۷۰۲۱۱
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ولی جلالی ۰۹۹۲   مطالبه وجه و خسارت معاون قضایی دادگستری و بهزیستی
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ مهسا مشاطان ۱۰۸۴  مطالبه نفقه زوجه و فرزند معاون قضایی دادگستری
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ مصطفی عبدالکریمی ۱۵۲۰   اعسار معاون قضایی دادگستری

نظرات بسته شده است.