گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: خردادماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در خرداد ماه ۱۳۹۹ جلب می نماییم.

 

تاریخنام وکیلشماره پروانه وکیلشرح
۰۱/۰۳/۱۳۹۹زهرا صالحی۱۰۴۲ رانندگی بدون گواهینامه توهین و تعرض به بانوان ایراد سیلی زدن ش ۲ دادیاری قزوین ۹۸۱۷۸۴
تغییر از انسیه مطیعی
۰۱/۰۳/۱۳۹۹اکبر آریافرد۱۰۵۹ نگهداری ۲۹۵ گرم شیشه و فروش ۲۹۵ گرم هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزووین ۹۹۰۰۰۷۲
۰۱/۰۳/۱۳۹۹سمیه ترکمنی۱۰۵۲ قتل عمد و مشارکت در جنایت ش ۲دادگاه کیفری ۱ قزوین ۹۷۰۰۰۱
۰۱/۰۳/۱۳۹۹سیده معصومه فلاح مرت۱۱۱۴ نگهداری ۸۵ گرم هروئین و ۴۴ گرم شیشه ش ۱ بازپرسی دادسرای تاکستان ۹۹۰۰۰۸۵
۰۱/۰۳/۱۳۹۹لیلا پیرهادی۱۰۵۱  ایراد صدمه بدنی عمدی و توهین ش ۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب قزوین ۹۹۰۰۰۲۷
۰۱/۰۳/۱۳۹۹رضا صالحی۱۱۵۳  مشارکت در نگهداری ۱/۱۱۰ گرم شیشه و مشارکت در تولید ۳۲۱گرم شیشه و نگهداری ۲۴گرم و ۰.۵لیتر محلول روانگردان ش ۱۰۳ کیفری ۲ آبیک ۹۸۰۵۷۷
۰۱/۰۳/۱۳۹۹کریم علیزاده۱۱۵۳ مشارکت در نگهداری ۱/۱۱۰ گرم شیشه و مشارکت در تولید ۳۲۱گرم شیشه و نگهداری ۲۴گرم و ۰.۵لیتر محلول روانگردان ش ۱۰۳ کیفری ۲ آبیک ۹۸۰۵۷۷
۰۱/۰۳/۱۳۹۹اهورا پویایی۱۵۱۴  مشارکت در نگهداری ۱/۱۱۰ گرم شیشه و مشارکت در تولید ۳۲۱گرم شیشه و نگهداری ۲۴گرم و ۰.۵لیتر محلول روانگردان ش ۱۰۳ کیفری ۲ آبیک ۹۸۰۵۷۷
۰۱/۰۳/۱۳۹۹اعظم رحیمی حاجی بابا۱۰۴۴ نگهداری پیش سازه های تولید شیشه ش  ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۰۸۲
۱۱/۰۳/۱۳۹۹فتحعلی سلیمانپور۱۰۶۲ قتل عمد ش ۲ بازپرسی قزوین ۹۹۰۰۰۹۰
۱۱/۰۳/۱۳۹۹مهدی اسماعیلی۱۰۷۱ جنبه عمومی جرح عمدی عمدی با چاقو ش ۴ بازپرسی قزوین ۹۹۰۰۰۳۳
۱۱/۰۳/۱۳۹۹سعید صبوری۱۲۹۵  سرقت ش ۱۰۳ کیفری ۲ محمدیه ۹۹۰۰۰۸۳
۱۱/۰۳/۱۳۹۹عزیزه برزگر۱۰۷۳ ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف فقدان گواهینامه ش ۴ دادیاری قزوین ۹۸۰۹۴۸
۱۱/۰۳/۱۳۹۹سمیرا آریاسرشت۱۲۲۵ تهدید و ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش ۲ دادیاری محمدیه ۹۹۰۰۰۶۵
۱۸/۰۳/۱۳۹۹محمد حبیبی برسری۱۲۳۲  سرقت ش ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ محمدیه ۹۹۰۰۰۸۳
۱۹/۰۳/۱۳۹۹زهرا رحمانی۰۷۸۶ حمل و نگهداری مواد مخدر ش ۱ بازپرسی دادسرای تاکستان ۹۹۰۰۱۱۸
۲۲/۰۳/۱۳۹۹سیدمحمدهادی ساعی۰۲۱۶  نگهداری ۲۵/۷۰گرم هروئین و ۲/۴۰گرم شیشه و سیله استعمال ش ۷ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۹۰۰۱۴۳
۲۲/۰۳/۱۳۹۹سیروان هوشمندی۰۵۶۲ ایراد جرح عمدی با چاقو و ایراد صدمه بدنی عمدی و توهین و فحاشی و تخریب ش ۱۱ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۸۱۵۰۷
۲۲/۰۳/۱۳۹۹سیده مهناز جامعی۱۰۷۹ نگهداری ۹۵ گرم شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۰۸۴
۲۲/۰۳/۱۳۹۹سعید فرجی۱۲۳۰  سرقت تعزیری اموال شاکی از داخل خودرو ش ۲ دادیاری محمدیه  ۹۹۰۰۰۷۲
۲۲/۰۳/۱۳۹۹مازیار بیاتی مقدم۰۳۶۰  سرقت مقرون به آزار و قتل شبه عمدی ش ۲ بازپرسی دادسرای تاکستان ۹۸۰۳۳۲
۲۲/۰۳/۱۳۹۹علی سلیمی۰۲۶۰ معاونت در سرقت مقرون به آزار و قتل شبه عمدی از طریق نگهبانی دادن و تسهیل در وقوع جرم ش ۲ بازپرسی دادسرای تاکستان ۹۸۰۳۳۲
۲۲/۰۳/۱۳۹۹محمد احمدی۱۰۸۶ سرقت ش ۳ دادیاری دادسرای قزوین ۹۹۰۰۱۰۸
۲۴/۰۳/۱۳۹۹مرتضی برزگر گلستان۱۳۱۲ حمل و نگهداری مواد مخدر ش ۱ بازپرسی دادسرای تاکستان ۹۹۰۰۱۱۸
۲۶/۰۳/۱۳۹۹فاطمه خلیلی۱۱۵۵ نگهداری ۵۰ گرم شیشه و هروئین شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۱۰۷
۲۶/۰۳/۱۳۹۹هوشنگ دینی۱۱۴۹ نگهداری ۲۲ گرم شیشه و هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۱۱۹
۲۶/۰۳/۱۳۹۹علی طاهرخانی۱۱۴۸  نگهداری ۲۵ گرم هروئین شعبه ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۱۳۲
۲۶/۰۳/۱۳۹۹حسن حسنی۱۱۴۶نگهداری ۲۴ گرم هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۰۹۰
۲۶/۰۳/۱۳۹۹مرضیه حناساوی۱۱۴۱ نگهداری ۱۵۹ گرم هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۰۸۵
۲۶/۰۳/۱۳۹۹سوگند تقی پور۱۱۳۶ نگهداری ۱۹ گرم شیشه و هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۱۱۱
۲۶/۰۳/۱۳۹۹زهرا اکبرشاهی۱۱۳۲نگهداری ۱۸ گرم شیشه و هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۰۰۹
۲۶/۰۳/۱۳۹۹زهرا بهرامی۱۱۳۴ نگهداری ۱۸ گرم شیشه و هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۰۰۹
۲۶/۰۳/۱۳۹۹اکبرشاهی بهرامی۱۱۳۲ ۱۱۳۴ نگهداری ۱۸ گرم شیشه و هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۰۰۹
۲۶/۰۳/۱۳۹۹الهه آرام۱۱۲۴ نگهداری ۳۴ گرم شیشه و هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۲۰۸
۲۶/۰۳/۱۳۹۹حمیدرضا اسماعیلی۱۱۱۹ نگهداری ۲۶ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۱۰۱
۲۶/۰۳/۱۳۹۹سینا محلوجی۱۱۱۵ نگهداری ۴۰ گرم شیشه و هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۱۰۶
۲۶/۰۳/۱۳۹۹مریم فریدی لیلی۱۳۶۸  ایراد ضرب و جرح عمدی ش ۱۰۱ کیفری ۲ تاکستان ۹۸۱۱۸۵
۲۶/۰۳/۱۳۹۹حامد قجر۱۲۳۵ نگهداری ۲۷گرم هروئین ش ۳ دادگاه انقلاب تاکستان ۹۹۰۰۱۳۰
۲۶/۰۳/۱۳۹۹شادی رمضانی فر۰۷۸۴  شرب خمر و نگهداری ۱۰۰سی سی مشروب ش ۱۰۲ کیفری ۲ البرز ۹۹۰۰۰۶۹
۲۶/۰۳/۱۳۹۹احمدرضا حسین وردی۱۲۲۹ ایراد صدمه بدنی عمدی منجر به شکستگی بینی ش ۲ دادیاری قزوین ۹۹۰۰۱۸۲
۲۶/۰۳/۱۳۹۹احسان اله قنبری۱۱۸۱   مشارکت در نگهداری ۲۹۸ گرم شیشه ش ۷ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۹۰۰۱۹۱
۲۷/۰۳/۱۳۹۹زکیه کریمی۱۱۷۷ حمل ۳۴ گرم شیشه ش ۷ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۹۰۰۱۰۱
۲۷/۰۳/۱۳۹۹داود خان زاده اردانی۱۱۷۶  حمل ۱/۰۰۲ کیلو شیشه ش ۱۴ بازپرسی قزوین ۹۹۰۰۱۴۱
۲۷/۰۳/۱۳۹۹مهسا مشاطان۱۰۸۴  ایراد جرح عمدی با چاقو ش ۱۱ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۹۰۰۱۳۶
۲۷/۰۳/۱۳۹۹حسین مختاری حقیقت۰۸۰۹  نگهداری ۶۱ گرم هروئین و شیشه ش ۱ بازپرسیدادسرای بوئین زهرا ۹۹۰۰۰۴۹
۲۷/۰۳/۱۳۹۹فاطمه سیمیاری۱۱۰۳ نگهداری ۵۰گرم شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۱۲۲
۲۷/۰۳/۱۳۹۹سارا امای کوپائی۱۰۸۱ نگهداری ۲۹ گرم شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۱۲۴
۲۷/۰۳/۱۳۹۹فخرالدین شکری۱۱۶۱   نگهداری ۱۶۴ گرم شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۱۲۶
۲۷/۰۳/۱۳۹۹زهرا شکیبانیا۱۱۶۶  نگهداری ۱۶۴ گرم شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۱۲۶
۲۷/۰۳/۱۳۹۹محمد ابراهیم قموشی۱۳۵۷قتل عمدی ش ۶ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۸۱۶۰۷
۳۱/۰۳/۱۳۹۹سعید صالحی۱۱۰۷ نگهداری ۲۰ گرم شیشه و هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۰۹۱
۳۱/۰۳/۱۳۹۹مهدی حسینی۱۱۱۱ نگهداری ۱۶ گرم هروئین  ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین کلاسه خوانا نیست
۳۱/۰۳/۱۳۹۹پژمان قدیری۱۱۰۴  نگهداری ۳۰۰ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۱۰۲
۳۱/۰۳/۱۳۹۹سیدسعید حسینی۱۵۷۷ نگهداری مواد مخدر ش ۳ دادگاه انقلاب ۹۸۰۰۷۷
۰۱/۰۴/۱۳۹۹محسن ملائی۱۱۷۰  سرقت ش۹ بازپرسی قزوین کلاسه خوانا نیست
۰۱/۰۴/۱۳۹۹اسماعیل کشاورز صفیئی۱۲۳۹ مباشرت در سرقت ش ۹ بازپرسی قزوین ۹۹۰۰۱۱۵

 

 

تاریخنام وکیلشماره پروانهاتهام و مرجع ارجاع کننده
۱۳۹۹/۰۳/۱۸علی شکری۰۹۷۹ اعتراض به دادنامه در دیوان عدالت اداری سرپرستی دادسرای قزوین ۹۷۰۲۱۱
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ولی جلالی۰۹۹۲  مطالبه وجه و خسارت معاون قضایی دادگستری و بهزیستی
۱۳۹۹/۰۳/۲۲مهسا مشاطان۱۰۸۴ مطالبه نفقه زوجه و فرزند معاون قضایی دادگستری
۱۳۹۹/۰۳/۲۵مصطفی عبدالکریمی۱۵۲۰  اعسار معاون قضایی دادگستری

نظرات بسته شده است.