گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: شهریور ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در نیمه دوم شهریور ماه جلب می نماییم.

معاضدت نیمه دوم شهریور ماه
ردیفحوزه های قضایینام وکیلموضوع
۱دادگاه عمومی حقوقی قزوینمریم طهرانی هااعسار از پرداخت محکوم به
۲دادگاه عمومی بخش شالعبداله خمسهاعلام ورشکستگی
۳دادگاه خانواده قزوینزهرا حق شناسخوانده در پرونده مطالبه نفقه
۴دادگاه عمومی حقوقی آبیکالناز سلیمیاثبات بیع و الزام به تنظیم سند رسمی
۵دادگاه عمومی بخش شالسعید چگینیالزام به تمکین
مجموع پرونده های ارجاعی معاضدتی نیمه دوم شهریور ماه۵

 

تسخیری نیمه دوم شهریور ماه
ردیفحوزه های قضایینام وکیلموضوع
۱شعبه ۱ بازپرسی دادسرای قزوینسید محمود ملک حسینیایراد ضرب و جرح عمدی زیر ۱۸ سال
۲شعبه ۱ دادگاه انقلاب قزوینمحسن سالارینگهداری مواد مخدر
۳شعبه ۱ دادگاه انقلاب قزوینعلی اصغر مقدمینگهداری مواد مخدر
۴شعبه ۱ دادگاه انقلاب قزوینافشین طاهرخانینگهداری مواد مخدر
۵شعبه ۱ دادگاه انقلاب قزوینسحرمحمدبیگینگهداری مواد مخدر
۶شعبه ۱ دادگاه انقلاب قزوینمعصومه اسدینگهداری مواد مخدر
۷شعبه ۱ دادگاه انقلاب قزوینمحسن درخوشنگهداری مواد مخدر
۸شعبه ۱ دادگاه انقلاب قزوینمهدیه نادرینگهداری مواد مخدر
۹شعبه ۱ دادگاه انقلاب قزویناحمد بابازادهنگهداری مواد مخدر
۱۰شعبه ۱ دادگاه انقلاب قزوینسیدجعفر موسوینگهداری مواد مخدر
۱۱شعبه ۱ دادگاه انقلاب قزوینرحیم معروفینگهداری مواد مخدر
۱۲شعبه ۱ دادگاه انقلاب قزوینسیدامیرحسین حصارینگهداری مواد مخدر
۱۳شعبه ۱ دادگاه انقلاب قزوینسعیداحمد مالکینگهداری مواد مخدر
۱۴شعبه ۱ دادگاه انقلاب قزوینسیف اله ملکینگهداری مواد مخدر
۱۵شعبه ۱ دادگاه انقلاب قزوینرضا نجفینگهداری مواد مخدر
۱۶شعبه ۱ دادیاری دادسرای قزوینمریم رضاییایراد ضرب و جرح عمدی توهین و فحاشی زیر ۱۸ سال
۱۷شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای قزوینمیثم مهدوی شنقینگهداری گراس زیر ۱۸ سال
۱۸شعبه ۴ دادیاری دادسرای قزویناژدر ابراهیم خانیایراد صدمه بدنی عمد زیر۱۸ سال
۱۹شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای قزوینعذرا زرین پورتوهین و فحاشی زیر۱۸ سال
۲۰شعبه ۱ بازپرسی دادسرای البرزکاوه کاکاوندهر دو به اتهام تهدید و توهین زیر۱۸سال
۲۱ش۲دادیاری دادسرای البرزفریدون هادی پورایراد ضرب و جرح عمد زیر۱۸ سال
۲۵ش۲دادیاری دادسرای البرزرقیه زهدی شریفایراد ضرب و جرح عمد زیر۱۸ سال
۲۲ش۱بازپرسی دادسرای محمدیهعلی زارعیسرقت موتور سیکلت زیر۱۸ سال
۲۳ش۱بازپرسی دادسرای محمدیهسعید فرجینگهداری مواد مخدر
۲۴ش۱۰۳دادگاه کیفری آبیکعلی صالحیایراد ضرب و جرح عمد زیر۱۸ سال
مجموع پرونده های ارجاعی تسخیری نیمه دوم شهریور ماه۲۴

نظرات بسته شده است.