گزارش ماهانه عملکرد مرکز خدمات الکترونیک: دی ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد مرکز خدمات الکترونیک کانون وکلای دادگستری استان قزوین در دی ماه ۱۳۹۹ جلب می نماییم.


گزارش کاری دی ماه 99
ردیف نام نام خانوادگی تاریخ گزارش کار
1 شریف حسامی 99.10.02 هزینه دادگستری برای تمدید پروانه
2 مجتبی گنجه ها 99.10.02 ثبت قرارداد الکترونیک وکالت
3 مهدی یزدی پور 99.10.03 لایحه اعلام وکالت و اعتراض به نظریه کارشناسی
4 مجتبی گنجه ها 99.10.03 ثبت قرارداد الکترونیک وکالت
5 محمدحسین سرداری 99.10.04 ثبت قرارداد الکترونیک وکالت
6 محبوبه جعفرزادگان 99.10.04 ثبت قرارداد الکترونیک وکالت
7 شکوفه سادات حسین پور 99.10.06 ثبت قرارداد الکترونیک وکالت
8 مجتبی گنجه ها 99.10.07 ثبت قرارداد الکترونیک وکالت، پاسخ به لایحه تجدید نظرخواهی
9 مجتبی گنجه ها 99.10.09 لایحه تجدید نظرخواهی
10 زهرا قربانی 99.10.13 لایحه تجدید نظرخواهی ، شکواییه، تقاضاي صدور اجرائیه
11 معصومه آهنگران 99.10.14 لایحه تجدید نظرخواهی
12 صابر جهانی 99.10.15 ثبت قرارداد الکترونیک وکالت
13 علیرضا جاهد 99.10.15 لایحه رفع نقص
14 سید جعفر موسوی 99.10.15 ارسال لایحه
15 امیر کاتبی 99.10.16 لایحه تجدید نظرخواهی
16 مهسا رمضانی 99.10.16 معرفی نامه جهت دریافت وام بانکی
17 هاجر آذربایجانی 99.10.16 معرفی نامه جهت دریافت وام بانکی
18 صابر جهانی 99.10.17 لایحه تجدید نظرخواهی، قرارداد الکترونیک وکالت
19 خدیجه درخشان 99.10.17 معرفی نامه جهت دریافت وام بانکی
20 رقیه زهدی شریف 99.10.20 لایحه دفاعیه با پیوست استشهادیه
21 لیلا پیرهادی 99.10.20 لایحه اعلام وکالت
22 زیبا ارشد 99.10.21 ثبت قرارداد الکترونیک وکالت
23 مجتبی گنجه ها 99.10.21 ثبت قرارداد الکترونیک وکالت، پرینت داد نامه
24 علیرضا لشگری 99.10.21 ثبت قرارداد الکترونیک وکالت، لایحه ، وکالتنامه
25 عیسی  احمدی 99.10.21 ثبت قرارداد الکترونیک وکالت، وکالتنامه
26 رقیه زهدی شریف 99.10.21 تایپ و پرینت لایحه، پرینت دو عدد کارت ملی، دو صفحه ابلاغیه، دو برگ برگه ثبت نوبت
27 مجتبی گنجه ها 99.10.22 ثبت قرارداد الکترونیک وکالت
28 معصومه آهنگران 99.10.22 ثبت قرارداد الکترونیک وکالت
29 علیرضا لشگری 99.10.22 لایحه دفاعیه
30 عیسی  احمدی 99.10.22 لایحه دفاعیه
31 زیبا ارشد 99.10.22 ثبت قرارداد الکترونیک وکالت
32 رقیه زهدی شریف 99.10.22 ارسال لایحه مدارک و مستندات
33 صابر جهانی 99.10.23 ثبت قرارداد الکترونیک وکالت
34 معصومه آهنگران 99.10.23 دعاوی حقوقی شورای حل اختلاف ( انحصار وراثت)
35 علی نبیئی 99.10.24 دادخواست بدوی
36 بهروز شریفی 99.10.24 ثبت قرارداد الکترونیک وکالت
37 انسیه مطیعی 99.10.25 قرارداد الکترونیک
38 مینا کاتبی 99.10.25 ثبت قرارداد الکترونیک وکالت دو عدد
39 معصومه آهنگریان 99.10.27 ارسال دعاوي حقوقي شوراي حل اختلاف
40 سید جعفر موسوی 99.10.27 لایحه دفاعیه
41 صابر جهانی 99.10.29 لایحه و تایپ دو صفحه
42 علیرضا لشگری 99.10.29 پرینت 7 صفحه
43 امیرحسین عباسی 99.10.29 لایحه تجدید نظر خواهی با دو برگ ضمیمه
44 بهروز شریفی 99.10.29 دو عدد لایحه اعلام وکالت با 9 برگ ضمیمه
45 امیر کاتبی 99.10.30 دادخواست بدوی ، 21 صفحه پیوست، اعلام وکالت ، یک صفحه تایپ
46 صابر جهانی 99.10.30 تجدید نظر خواهی با 6 صفحه پیوست و تایپ