گزارش مکاتبات انجام شده با مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان قزوین

در ادامه توجه اعضای محترم را به مشروح مکاتبات انجام شده با مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان قزوین جلب مینماییم:


مدیر محترم دفتر خدمات الکترونیک قضائی ویژه استان  قزوین

سلام علیکم ؛

احتراماً نظر به این که اقدامات وکلای محترم دادگستری اعم از ثبت دادخواست ، شکوائیه ، اظهارنامه و … از سوی آن دفتر منوط به ارائه قرارداد حق الوکاله گردیده مراتب زیر را اشعار می دارد.

1.    مطابق مواد 34 و 59 ق.آ.د.م آن چه که می بایست در خصوص وکالت وکیل ضمیمه گردد صرفاً وکالتنامه می باشد.

2.    در خصوص ابطال تمبر مالیاتی و تکلیف وکلا از این حیث تنها ماده 103 قانون مالیات های مستقیم حاکمیت دارد که صرفاً ناظر بر قید مبلغ حق الوکاله در وکالتنامه و ابطال تمبر بر روی آن می باشد و ضمانت اجرای این ماده هم هیچ گاه عدم پذیرش دعوی نبوده چرا که استناد به قانون آیین دادرسی مدنی شده است و نتیجه آن مطابق رویه قضائی ، صدور اخطار رفع نقص خواهد بود که در این جهت دادنامه مستدل صادره از دادگاه تجدیدنظر استان یزد به ضمیمه می باشد .

3.    هر چند فرم وکالتنامه وکلا به صراحت تحت عنوان وکالتنامه و قرارداد بین وکیل و موکل تنظیم گردیده است ، اما  در ماده 1 آیین نامه تعرفه در مواردی که قراردادی فی مابین وکیل و موکل وجود نداشته باشد حق الوکاله را براساس تعرفه تجویز نموده است . بدیهی است که اگر قرارداد حق الوکاله لازم بود هیچ گاه چنین امری تصویب نمی گردید .

4.    در فرض محال ، لزوم ضمیمه نمودن قرارداد حق الوکاله ، در قانون هیچ ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی نشده است .

5.    با توجه به سیستم یکپارچه انفورماتیک قوه قضائیه و قانون صریح آن ، چنین امری در سیستم مزبور           پیش بینی نشده است و دفاتر خدمات قضائی خارج از استان قزوین بدون نیاز به قرارداد حق الوکاله ، دادخواست ها را ثبت می نمایند . این در حالی است که مقررات مزبور واحد بوده و استثنایی برای استان قزوین منطقاً و عقلاً وجود ندارد .

بنابراین مراتب موصوف عدم پذیرش و ثبت دادخواست به علت عدم ارائه قرارداد حق الوکاله برخلاف صریح قانون بوده که می تواند علاوه بر مسئولیت مدنی واجد جنبه جزایی هم باشد .

لذا شایسته است رویه موصوف ملغی و مطابق آن چه که در سامانه قوه قضائیه به طور کلی و عام مقرر گردیده، اقدام شود .

 

ماده 1

قرارداد حق الوکاله طبق ماده 19 لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 بین وکیل و موکل معتبر است در تعیین حق الوکاله در صورتی که قرارداد در بین نباشد در مورد محکوم علیه مالیات و سهم تقارن این تعرفه معتبر است خواهد بود  و چنان چه قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود .

ماده 103

وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق را ابطال نمایند.

تبصره 1 در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاه ها و مراجع مزبور قبول نخواهد بود .

 

با تشکر

محمدرضا شهیدی

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین