گزارش مکاتبه با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین در خصوص الزام وکلا به دریافت صندوق مکانیزه فروش

پیرو گزارش تعدادی از اعضای محترم در خصوص وصول پیامکی مبنی بر الزام وکلای دادگستری از طرف اداره دارایی نسبت به دریافت صندوق مکانیزه فروش توجه اعضای محترم را به مکاتبه ای که اخیراً با اداره مذکور به انجام رسیده جلب نموده و به استحضار میرساند مطابق دستور ریاست محترم کانون مقرر گردید نماینده کانون در امور مالیاتی در اسرع وقت پیگیر موضوع بوده و نتایج مذاکرات و مکاتبات از همین طریق به زودی به اطلاع شما خواهد رسید.