گزارش پیگیری شناسه ملی کانون وکلای دادگستری

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به مکاتبات کانون وکلای دادگستری استان قزوین در خصوص شناسه ملی کانون وکلا جلب می نماییم.