کارگاه آموزشی جبرانی آذر ماه 1395

کارگاه آموزشی جبرانی آذر ماه کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین در تاریخ 17 آذر ماه ۱۳۹۵، (چهارشنبه) طی جدول زمانی زیر برگزار می گردد.


۸ تا ۱۰ صبح – جناب آقای دکتر محمد امینی – تعویق و تعلیق مجازات

۱۰ تا ۱۲ – جناب آقای رحیم معروفی – شرایط اجرای حکم

۱۲ تا ۱۴ – سرکار خانم انسیه مطیعی – کارگاه آموزشی


وکلای فرضی:

سر کار خانم معصومه چگینی

سرکارخانم شیما کیماسی سلخوری


محل برگزاری: قزوین – محل کتابخانه کانون وکلای دادگستری استان قزوین


تذکرات مهم جلسات کارگاه آموزشی:

  • حضور کلیه کارآموزان علیرغم گروه بندی های پیشین در این جلسه الزامی می باشد
  • وکلای فرضی مکلفند سه روز قبل از جلسه به وکیل مربی مراجعه و موضوع پرونده و مستندات آن را اخذ و پس از مطالعه لازم در جلسه دفاع حاضر شوند در غیر این صورت علیرغم حضور در کارگاه آموزشی برای ایشان غیبت تلقی میگردد.
  • تأخیر بیش از ۵ دقیقه غیبت تلقی و کارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
  • غیبت در جلسه کارگاه آموزشی بدون ارائه عذر موجه پذیرفته نیست و در صورت موجه بودن عذر کارآموز با ارائه مستندات؛ وی فقط یکبار میتواند در کارگاه آموزشی جبرانی شرکت نماید و در غیر این صورت دوره کارآموزی به ازای یک جلسه غیبت غیر موجه، یک ماه تمدید می گردد.

کمیسیون کارآموزی و اختبار

کانون وکلای دادگستری استان قزوین