آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ ۱۴۰۰/03/۲۷

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

امیر ارسلان غیاثوند غیاثی رئیس دادگاه

علی حاجی محمدیها دادرس اصلی دادگاه

محمد حسین روشن پور دادرس دادگاه

 

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار منع تعقیب

شاکی :آقای ………….

وکیل مشتکی عنه : آقای ……………..

 

در تاریخ 27/03/1400 در وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین با تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است . کلاسه پرونده ……../1400 تحت نظر است . ملاحظه می گردد که در خصوص شکوائیه آقای ………….. فرزند حمید علیه آقای …………… وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر پذیرش وکالت علیه موکل در موضوع واحد از سوی دادسرای انتظامی کانون قرار منع تعقیب صادر که مشارالیه نسبت به قرار اعتراض و در لایحه اعتراضیه خویش اعلام داشته اقدام آقای ……….. در پذیرش وکالت همسر بنده در جهت دادخواست گواهی عدم امکان سازش از مصادیق بارز تخلف موضوع بند 2 ماده 82 و بند 2 ماده 81 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء بوده و تقاضای تجدیدنظر نسبت به قرار مذکور را نموده اند . دادگاه با توجه به قرار صادره و مستندات موجود در پرونده و آراء ابرازی از سوی شاکی با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی می نماید .

 

((رأی دادگاه))

در خصوص اعتراض ……………… نسبت به قرار منع تعقیب شماره ** مورخ 04/10/1399 صادره از سوی دادسرای انتظامی کانون نظر به اینکه طبق بند 2 از ماده 82 آئین نامه لایحه قانونی استقلال وکلاء که پذیرش وکالت طرف مقابل موکل در موضوع واحد تخلف محسوب می شود و بند 2 ماده 81 نیز ناظر به افشای اسرار موکل بوده و در پرونده مطروحه و استنادی شاکی وکالت وکیل مشتکی عنه از شاکی در پرونده کیفری با موضوع تهدید مطرح در شعبه هشتم تجدیدنظر استان بوده و موضوع این پرونده با موضوع پرونده کلاسه ****(طلاق) متفاوت است و در پرونده اخیر که به فاصله 6 ماه بعد مطرح شده وکیل مشتکی عنه وکالت همسر شاکی را در جهت دعوی طلاق پذیرفته که موضوع آن با موضوع پرونده کیفری متفاوت بوده است و موضوع واحد تلقی نمی گردد و لذا با عدم احراز تخلف انتظامی قرار منع تعقیب صادره عیناً تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.