آگهی دوم اختبار سال ۱۳۹۷

به آگاهی همه کارآموزان محترم شامل پذیرفته شدگان از طریق آزمون، مشمولین بند دال ماده ۸ لایحه قانونی استقلال، اعضای هیأت علمی دانشگاه و تمدید و تجدید دوره شده، می رساند:
بر اساس تصمیم  17 آبان ماه ۱۳۹۷ کمیسیون کارآموزی و اختبار همه کسانی که دوره کارآموزی آنها تا تاریخ 1397/11/30 به پایان می رسد؛ مشمول شرکت در اختبار سال ۹۷ می باشند.

بدین جهت تعیین گردیده است، کارآموزان محترم بر پایه برنامه زمان بندی، در اجرای ماده١٢ شرح وظایف کارآموزی، مدارک انجام تکالیف کارآموزی را به همراه درخواست کتبی حاکی از سپری شدن دوره کارآموزی و آمادگی برای شرکت در اختبار را تا تاریخ 5 اسفند ۱۳۹۷ به دبیرخانه کمیسیون کارآموزی و اختبار تسلیم و رسید دریافت نمایند.(بازه زمانی یاد شده قابل تمدید نیست)

 

مدارک انجام تکالیف کارآموزی عبارتند از:
۱- کارنامه کارآموزی که باید شامل موارد زیر باشد:
الف- گواهی شرکت در جلسه های دادگاه با امضا و مهر دادگاه
ب- گزارش های سه ماهه و پایان دوره وکیل سرپرست به گونه پیش بینی شده در شرح وظایف کارآموزی
پ- گواهی شرکت در جلسه های توجیهی، سخنرانی، آموزشی و جلسه های قسمت الف بند ۶-١١ شرح وظایف  کارآموزی، با امضا و مهر دبیرخانه کمیسیون کارآموزی و اختبار
۲ – گزارش جلسه های دادگاه وکارگاه هاکه با رعایت بند٧-١١ شرح وظایف کارآموزی تنظیم و دارای فهرست و شماره به ترتیب نوشته شده در کارنامه کارآموزی باشد.
۳ – گواهی اداره معاضدت(در مورد کارآموزانی که برای آموزش به اداره یاد شده معرفی شده اند)

۴- مدرک آموزش رایانه که به تایید واحد داده پردازی کانون رسیده باشد.

هم چنین تاریخ ،محل و ساعت برگزاری اختبار کتبی و شفاهی، به تفکیک روز و دروس پس از این به آگاهی خواهد رسید.